Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2145(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0006/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0006/2017

Συζήτηση :

PV 15/02/2017 - 16
CRE 15/02/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

16. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος [2016/2145(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Michał Boni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE που αντικαθιστά τον εισηγητή) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Eva Maydell (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Nica, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cora van Nieuwenhuizen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu και Soledad Cabezón Ruiz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Michał Boni.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου