Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2148(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0385/2016

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Гласувания :

PV 16/02/2017 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0053

Протокол
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург

17. Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове - Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2016/2148(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000005/2017) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове - въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij представи доклада.

Искра Михайлова разви въпроса.

Изказа се Георги Пирински (докладчик по становището на комисията EMPL).

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Nikolaos Chountis (докладчик по становището на комисията CULT), Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията AGRI), Daniele Viotti (докладчик по становището на комисията BUDG), Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Андрей Новаков, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour и Julie Ward.

Изказаха се: Corina Crețu и Lambert van Nistelrooij.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно забавянето на изпълнението на оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 16.2.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност