Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2148(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0385/2016

Debatter :

PV 15/02/2017 - 17
CRE 15/02/2017 - 17

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0053

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

17. Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag – Försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och vägen framåt (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag: en utvärdering i enlighet med artikel 16.3 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2016/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000005/2017) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: Försenat genomförande av de europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) operativa program - följder för sammanhållningspolitiken och fortsatta insatser (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij redogjorde för sitt betänkande.

Iskra Mihaylova utvecklade frågan.

Talare: Georgi Pirinski (föredragande av yttrande från utskottet EMPL)

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Nikolaos Chountis (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Daniele Viotti (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Andrey Novakov för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour och Julie Ward

Talare: Corina Crețu och Lambert van Nistelrooij

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, om försenat genomförande av ESI-fondernas operativa program – inverkan på sammanhållningspolitiken och framtida riktning (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.11 i protokollet av den 16.2.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy