Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург

18. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията относно адаптирането на приложение III към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разрешените производствени процеси за получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 Януари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Делегиран регламент на Комисията относно класовете споразумения, които, в съответствие с член 76 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на защита при частично прехвърляне на собствеността (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Правна информация - Политика за поверителност