Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg

18. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie o úprave prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2 február 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, pokiaľ ide o povolené výrobné procesy na získavanie aromatizovaných vínnych výrobkov (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31 január 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/96, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1 február 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3 február 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Delegované nariadenie Komisie o triedach dohôd, ktoré majú byť chránené v rámci čiastočného prevodu majetku podľa článku 76 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7 február 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia