Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2017 - Strasbourg

18. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om anpassning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 februari 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 vad gäller produktionsprocesser vid framställning av aromatiserade vinprodukter (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 januari 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/96 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda för jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 1 februari 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 3 februari 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Kommissionens delegerade förordning om klasser av arrangemang som ska skyddas vid en delvis egendomsöverföring enligt artikel 76 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 7 februari 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy