Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά *** - Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά *** (συζήτηση)
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά *** (ψηφοφορία)
  
7.2.Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (ψηφοφορία)
  
7.3.Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καναδά *** (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας *** (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Μογγολίας (Ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία περί του εμπορίου πολιτικών αεροσκαφών (Παράρτημα καλυπτόμενων προϊόντων) *** (ψηφοφορία)
  
7.7.Οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών και επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105(3): Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εφαρμογή ορίων θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων (ψηφοφορία)
  
7.9.Έκθεση του 2016 για την Αλβανία (ψηφοφορία)
  
7.10.Έκθεση του 2016 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
7.11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (ψηφοφορία)
  
7.12.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 (ψηφοφορία)
  
7.13.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017 (ψηφοφορία)
  
7.14.Τραπεζική ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2016 (ψηφοφορία)
  
7.15.Βιολογικά φυτοφάρμακα χαμηλού κινδύνου (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
 12.Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (συζήτηση)
 13.Ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και αντικατάσταση των μέσων που προϋπήρχαν της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
 14.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (συζήτηση)
 15.Έγκριση από την Επιτροπή του αναθεωρημένου σχεδίου της Γερμανίας για την καθιέρωση οδικών τελών (συζήτηση)
 16.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (συζήτηση)
 17.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων - Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (συζήτηση)
 18.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (228 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (6093 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (90 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (53 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (222 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (796 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3524 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου