Показалец 
Протокол
PDF 321kWORD 86k
Сряда, 15 февруари 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** - Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (разискване)
 5.Изявление на председателството
 6.Състав на делегациите
 7.Време за гласуване
  7.1.Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** (гласуване)
  7.2.Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (гласуване)
  7.3.Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (гласуване)
  7.4.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Монголия *** (гласуване)
  7.5.Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия (гласуване)
  7.6.Споразумение за търговията с граждански въздухоплавателни средства (приложение относно продуктовия обхват) *** (гласуване)
  7.7.Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (гласуване)
  7.8.Възражение по реда на член 105, параграф 3: Регулаторни технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (гласуване)
  7.9.Доклад относно Албания за 2016 г. (гласуване)
  7.10.Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (гласуване)
  7.11.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)
  7.12.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)
  7.13.Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (гласуване)
  7.14.Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (гласуване)
  7.15.Биологични пестициди с нисък риск (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Борбата срещу тероризма ***I (разискване)
 12.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (разискване)
 13.Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон (разискване)
 14.Гражданскоправни норми за роботиката (разискване)
 15.Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (разискване)
 16.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (разискване)
 17.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове - Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (разискване)
 18.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

СРЯДА 15 ФЕВРУАРИ 2017 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio Tajani
председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.

Председателят съобщи, че заради демонстрацията, която се провежда пред Парламента и причинява затруднен достъп до сградата, водещ до закъснение на много членове на ЕП, заседанието се прекъсва за известно време преди първото разискване.

(Заседанието, прекъснато в 9.05 ч., беше възобновено в 9.15 ч.)


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Андрей Ковачев, Ramón Luis Valcárcel Siso и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Ангел Джамбазки, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López и Carlos Zorrihno, от името на групата S&D, тносно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа: случаят на Франсиска Рамирес (B8-0169/2017).

II.   Екзекуции в Кувейт и Бахрейн (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Андрей Ковачев и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Ангел Джамбазки, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Илхан Кючюк, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee и Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно екзекуциите в Кувейт и Бахрейн (B8-0165/2017).

III.   Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Андрей Ковачев и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Ангел Джамбазки, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post и Carlos Zorrihno, от името на групата S&D, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, относно Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека (B8-0167/2017).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, секторните показатели за екологични резултати и еталоните за отлични постижения за сектора на производството на храни и напитки съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - срок: 8 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2014/350/ЕС за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за текстилни продукти (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - срок: 2 ай 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета и приложения X, XIV и XV към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията по отношение на разпоредбите за преработения животински протеин (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - срок: 14 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за определяне на правила за използването на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивна субстанция в определен хранителен продукт, по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животни, или на максимално допустими стойности на остатъчни количества, установени за фармакологичноактивни субстанции при един или повече видове, по отношение на други видове в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - срок: 3 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III и VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на генотипа при овце (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - срок: 14 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2017/xxx на Комисията и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - срок: 4 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) YYYY/XXX на Комисията [хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - срок: 4 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво в горивни инсталации (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - срок: 2 май 2017 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


4. Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** - Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Изявление на Комисията: Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP))

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks и Charles Tannock представиха своите препоръки.

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Charles Tannock (докладчик по становището на комисията AFET), Георги Пирински (докладчик по становището на комисията EMPL), Bart Staes (докладчик по становището на комисията ENVI), Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Marine Le Pen, от името на групата ENF, и Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karin Kadenbach, Hannu Takkula, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Matteo Salvini, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Андрей Ковачев, Tunne Kelam, Richard Corbett, относно наличието на плакати в залата (председателят отбелязва това), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff и Michael Gahler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala и Fabio Massimo Castaldo.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Artis Pabriks и Charles Tannock.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini и Harald Vilimsky, от името на групата ENF, относно сключването на ВИТС между ЕС и Канада (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras и Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, относно сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella и Sorin Moisă, от името на групата S&D, относно сключването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat и Gabriele Zimmer, GUE/NGL, относно сключването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto и Laura Ferrara, от името на групата EFDD, относно сключването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa и Hermann Winkler, от името на групата PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius и Jozo Radoš, от името на групата ALDE, относно сключване на всеобхватно икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 15.2.2017 г, точка 7.2 от протокола от 15.2.2017 г и точка 7.3 от протокола от 15.2.2017 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio Tajani
председател

5. Изявление на председателството

Председателят направи изявление с оглед на гласуването на ВИТС и уточни, че той не участва в гласуването, когато председателства заседанието.

Изказаха се: James Carver и Elena Valenciano.


6. Състав на делегациите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Paulo Rangel на мястото на Fernando Ruas.

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и ЕС *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение за сключване на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0030)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.2. Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (гласуване)

Изявление на Комисията: Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада (2017/2525(RSP))

Предложения за резолюция B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 и B8-0146/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0141/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0142/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0143/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0144/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0145/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0146/2017

Отхвърля се


7.3. Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Канада *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0031)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.4. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Монголия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Helmut Scholz (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се (P8_TA(2017)0032)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна [2016/2231(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0033)


7.6. Споразумение за търговията с граждански въздухоплавателни средства (приложение относно продуктовия обхват) *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Протокола (от 2015 г.) за изменение на приложението към Споразумението за търговията с граждански въздухоплавателни средства [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0034)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


7.7. Разходоефективни намаления на емисии и нисковъглеродни инвестиции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2017)0035)

Изказа се Ian Duncan (докладчик), след гласуването, за да поиска въпросът да бъде върнат на компетентната комисия за целите на междуинституционалните преговори, в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП.


С електронно гласуване
(408 гласа „за“, 237 гласа „против“, 36 въздържали се) Парламентът прие предложението. Следователно въпросът се счита за препратен на компетентната комисия.


7.8. Възражение по реда на член 105, параграф 3: Регулаторни технически стандарти за прилагане на ограничения на позициите по отношение на стокови деривати (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0139/2017, B8-0147/2017 и B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0139/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0147/2017

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0148/2017

Отхвърля се

Изказвания

Anneliese Dodds, преди гласуването, и Markus Ferber.


7.9. Доклад относно Албания за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Албания за 2016 г. [2016/2312(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0036)


7.10. Доклад относно Босна и Херцеговина за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията относно Босна и Херцеговина за 2016 г. [2016/2313(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0037)


7.11. Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г. [2016/2306(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0038)


7.12. Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. (гласуване)

Доклад относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г. [2016/2307(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0039)


7.13. Управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. (гласуване)

Доклад относно годишния доклад относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър за 2017 г. [2016/2248(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0040)


7.14. Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г. (гласуване)

Доклад относно „Банков съюз – Годишен доклад за 2016 г.“ [2016/2247(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0041)


7.15. Биологични пестициди с нисък риск (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000147/2016) зададен от Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi и Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, от името на комисията ENVI, към Комисията: Биологични пестициди с нисък риск (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Предложение за резолюция B8-0140/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0042)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Момчил Неков, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor и Janusz Korwin-Mikke

Сключване на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias и Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik и Nathan Gill

Доклад Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke и Eleonora Evi

Доклад Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Доклад Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Доклад Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka и Andrejs Mamikins

Доклад Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Биологични пестициди с нисък риск - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Борбата срещу тероризма ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Csaba Sógor, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, sur le déroulement du débat, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss и Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias и Илхан Кючюк.

Изказаха се: Julian King и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 16.2.2017 г г.


12. Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Marielle de Sarnez (докладчик по становището на комисията AFET), Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Laurenţiu Rebega, от името на групата ENF, Steven Woolfe, независим член на ЕП, Roberta Metsola, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Мария Габриел, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Емил Радев и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes и Georgios Epitideios.

Изказа се Julian King.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 16.2.2017 г г.


13. Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Обмен на информация за прилагането на правото на ЕС и замяната на инструментите от периода преди Договора от Лисабон (2017/2504(RSP))

Ian Borg (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Julian King (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Julian King и Ian Borg.

Разискването приключи.


14. Гражданскоправни норми за роботиката (разискване)

Доклад с препоръки към Комисията относно гражданскоправните норми за роботиката [2015/2103(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux представи доклада.

Изказаха се: Michał Boni (докладчик по становището на комисията LIBE) и Georg Mayer (докладчик по становището на комисията TRAN).

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Ádám Kósa (докладчик по становището на комисията EMPL), Kaja Kallas (докладчик по становището на комисията ITRE), Dita Charanzová (докладчик по становището на комисията IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Therese Comodini Cachia, от името на групата PPE, Virginie Rozière, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu и Arne Gericke.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
заместник-председател

Изказаха се: Evelyn Regner за да зададе въпрос „синя карта“ на Arne Gericke, който отговори, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner и Guillaume Balas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman и Julie Ward.

Изказаха се: Carlos Moedas и Mady Delvaux.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.9 от протокола от 16.2.2017 г г.


15. Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000152/2016) зададен от Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, към Комисията: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont разви въпроса.

Violeta Bulc (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Claudia Schmidt, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Georg Mayer, от името на групата ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Michael Cramer и Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers и Maria Grapini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
заместник-председател

Изказа се Violeta Bulc.

Разискването приключи.

Гласуване: période de session mars II г.


16. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (разискване)

Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак [2016/2145(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Michał Boni (докладчик по становище от комисията, заместник на докладчика) представи доклада.

Изказаха се: Eva Maydell (докладчик по становище от комисията IMCO), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Cora van Nieuwenhuizen, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu и Soledad Cabezón Ruiz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lambert van Nistelrooij и Notis Marias.

Изказаха се: Carlos Moedas и Michał Boni.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 16.2.2017 г г.


17. Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове - Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (разискване)

Доклад относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2016/2148(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000005/2017) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията REGI, към Комисията: Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове - въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij представи доклада.

Искра Михайлова разви въпроса.

Изказа се Георги Пирински (докладчик по становището на комисията EMPL).

Corina Crețu (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Nikolaos Chountis (докладчик по становището на комисията CULT), Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията AGRI), Daniele Viotti (докладчик по становището на комисията BUDG), Kosma Złotowski (докладчик по становището на комисията TRAN), Андрей Новаков, от името на групата PPE, Constanze Krehl, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Matthijs van Miltenburg, от името на групата ALDE, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour и Julie Ward.

Изказаха се: Corina Crețu и Lambert van Nistelrooij.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Искра Михайлова, от името на комисията REGI, относно забавянето на изпълнението на оперативните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове – въздействие върху политиката на сближаване и бъдещи действия (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.11 от протокола от 16.2.2017 г г.


18. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията относно адаптирането на приложение III към Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разрешените производствени процеси за получаване на ароматизирани лозаро-винарски продукти (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 31 Януари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/96 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 1 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Делегиран регламент на Комисията относно класовете споразумения, които, в съответствие с член 76 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, подлежат на защита при частично прехвърляне на собствеността (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 7 Февруари 2017

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 598.638/OJJE).


20. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Правна информация - Политика за поверителност