Seznam 
Zápis
PDF 288kWORD 83k
Středa, 15. února 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** – Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU – Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (rozprava)
 5.Prohlášení předsednictví
 6.Členství v delegacích
 7.Hlasování
  
7.1.Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** (hlasování)
  
7.2.Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (hlasování)
  
7.3.Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (hlasování)
  
7.4.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem *** (hlasování)
  
7.5.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení) (hlasování)
  
7.6.Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků) *** (hlasování)
  
7.7.Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)
  
7.8.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (hlasování)
  
7.9.Zpráva o Albánii za rok 2016 (hlasování)
  
7.10.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (hlasování)
  
7.11.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (hlasování)
  
7.12.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (hlasování)
  
7.13.Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (hlasování)
  
7.14.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (hlasování)
  
7.15.Biologické pesticidy představující nízké riziko (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Boj proti terorismu ***I (rozprava)
 12.Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I (rozprava)
 13.Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)
 14.Občanskoprávní pravidla pro robotiku (rozprava)
 15.Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (rozprava)
 16.Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů – Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (rozprava)
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 15. ÚNORA 2017

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio Tajani
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.

Předseda oznámil, že s ohledem na demonstraci probíhající před Evropským parlamentem, která komplikuje přístup do budovy a způsobila zpoždění řady poslanců, je denní zasedání před zahájením první rozpravy na chvíli přerušeno.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 9:05, pokračovalo v 9:15.)


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případ Francisky Ramirezové (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a Jiří Pospíšil za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López a Carlos Zorrihno za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui, případu Francesky Ramirezové (B8-0169/2017).

II.   Popravy v Kuvajtu a Bahrajnu (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil za skupinu PPE o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes za skupinu S&D o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o popravách v Kuvajtu a Bahrajnu (B8-0165/2017).

III.   Guatemala, zejména situace obránců lidských práv (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil za skupinu PPE o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Carlos Zorrihno za skupinu S&D o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE o Guatemale, zejména situaci obránců lidských práv (B8-0167/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví výroby potravin a nápojů podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - lhůta: 8. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/350/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - lhůta: 2. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a přílohy X, XIV a XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - lhůta: 14. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se stanoví pravidla použití maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku v určité potravině i v jiné potravině získané ze stejného druhu a maximálního limitu reziduí stanoveného pro farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více určitých druhů i u jiných druhů v souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - lhůta: 3. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění přílohy III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o genotypizaci ovcí (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - lhůta: 14. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) 2017/xxx a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel v reálném provozu (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - lhůta: 4. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se opravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (EU) č. 582/2011 a nařízení Komise (EU) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - lhůta: 4. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - lhůta: 2. května 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI


4. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** – Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU – Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Prohlášení Komise: Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (2017/2525(RSP))

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks a Charles Tannock uvedli doporučení.

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock (zpravodaj výboru AFET), Georgi Pirinski (zpravodaj výboru EMPL), Bart Staes (zpravodaj výboru ENVI), Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Marine Le Pen za skupinu ENF, a Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karin Kadenbach, Hannu Takkula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Matteo Salvini, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett ke skutečnosti, že se v jednacím sále nacházejí cedule (předsedající vzala vystoupení na vědomí), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff a Michael Gahler.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupili: Cecilia Malmström, Artis Pabriks a Charles Tannock.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini a Harald Vilimsky za skupinu ENF o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras a Claude Turmes za skupinu Verts/ALE k uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella a Sorin Moisă za skupinu S&D týkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL týkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto a Laura Ferrara za skupinu EFDD týkající se uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa a Hermann Winkler za skupinu PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius a Jozo Radoš za skupinu ALDE o uzavření dohody CETA mezi EU a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 15.2.2017, bod 7.2 zápisu ze dne 15.2.2017 a bod 7.3 zápisu ze dne 15.2.2017.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio Tajani
předseda

5. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení před hlasováním o dohodě CETA a upřesnil, že se hlasování nezúčastní, protože předsedá dennímu zasedání.

Vystoupili: James Carver a Elena Valenciano.


6. Členství v delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Paulo Rangel, kterým je nahrazen Fernando Ruas.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0030)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.2. Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (hlasování)

Prohlášení Komise:Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU (2017/2525(RSP))

Návrhy usnesení B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 a B8-0146/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B8-0141/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0142/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0143/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0144/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0145/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0146/2017

zamítnut


7.3. Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé jménem Unie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0031)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.4. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Helmut Scholz (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat (P8_TA(2017)0032)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé [2016/2231(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0033)


7.6. Dohoda o obchodování s civilními letadly (příloha obsahující seznam výrobků) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly, jménem Evropské unie [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0034)

Parlament schválil uzavření protokolu.


7.7. Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2017)0035)

Vystoupil Ian Duncan (zpravodaj) po hlasování s žádostí, aby byla věc pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru.

Parlament návrh schválil EH (408 pro, 237 proti, 36 zdržení se). Věc je tudíž prohlášena za vrácenou příslušnému výboru.


7.8. Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0139/2017, B8-0147/2017 a B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B8-0139/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0147/2017

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0148/2017

zamítnut

Vystoupení

Anneliese Dodds před hlasováním a Markus Ferber.


7.9. Zpráva o Albánii za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Albánii za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0036)


7.10. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0037)


7.11. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2017 (hlasování)

Zpráva Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: Roční analýza růstu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0038)


7.12. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 (hlasování)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0037/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0039)


7.13. Správa jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologické pesticidy představující nízké riziko (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000147/2016), kterou pokládají Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano za skupinu ENF za výbor ENVI Komisi: Biologické pesticidy představující nízké riziko (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Návrh usnesení B8-0140/2017

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0042)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Janusz Korwin-Mikke

Uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou a EU - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias a Ivan Jakovčić

zpráva Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik a Nathan Gill

zpráva Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke a Eleonora Evi

zpráva Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

zpráva Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

zpráva Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka a Andrejs Mamikins

zpráva Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologické pesticidy představující nízké riziko - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Boj proti terorismu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Caterina Chinnici za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Csaba Sógor, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini k průběhu rozpravy, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

Vystoupili: Julian King a Monika Hohlmeier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 16.2.2017.


12. Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Marielle de Sarnez (zpravodajka výboru AFET), Barbara Kudrycka za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystoupil Julian King.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.5 zápisu ze dne 16.2.2017.


13. Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výměna informací v oblasti vymáhání práva v EU a nahrazení nástrojů přijatých před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost (2017/2504(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Julian King (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Julian King a Ian Borg.

Rozprava skončila.


14. Občanskoprávní pravidla pro robotiku (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku [2015/2103(INL)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux uvedla zprávu.

Vystoupili: Michał Boni (zpravodaj výboru LIBE) a Georg Mayer (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Ádám Kósa (zpravodaj výboru EMPL), Kaja Kallas (zpravodajka výboru ITRE), Dita Charanzová (zpravodajka výboru IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru ENVI), Therese Comodini Cachia za skupinu PPE, Virginie Rozière za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Jiří Maštálka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu a Arne Gericke.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Arne Gericke, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Evelyn Regner, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner a Guillaume Balas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

Vystoupili: Carlos Moedas a Mady Delvaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.9 zápisu ze dne 16.2.2017.


15. Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2016), kterou pokládají Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin Komisi: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Claudia Schmidt za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Michael Cramer za skupinu Verts/ALE, Georg Mayer za skupinu ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Michael Cramer a Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke a Izaskun Bilbao Barandica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupila Violeta Bulc.

Rozprava skončila.

Hlasování: druhé březnové dílčí zasedání.


16. Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu (rozprava)

Zpráva o evropské iniciativě v oblasti cloud computingu [2016/2145(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Michał Boni (navrhovatel výboru LIBE a zastupující zpravodaje) uvedl zprávu.

Vystoupili: Eva Maydell (zpravodajka výboru IMCO), Pilar del Castillo Vera za skupinu PPE, Dan Nica za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Cora van Nieuwenhuizen za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu a Soledad Cabezón Ruiz.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lambert van Nistelrooij a Notis Marias.

Vystoupili: Carlos Moedas a Michał Boni.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 16.2.2017.


17. Investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizace příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů – Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (rozprava)

Zpráva o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních [2016/2148(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000005/2017), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Zpoždění při provádění operačních programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (ESI) - dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij uvedl zprávu.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

Vystoupil Georgi Pirinski (zpravodaj výboru EMPL).

Corina Crețu (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Nikolaos Chountis (zpravodaj výboru CULT), Viorica Dăncilă (zpravodajka výboru AGRI), Daniele Viotti (zpravodaj výboru BUDG), Kosma Złotowski (zpravodaj výboru TRAN), Andrey Novakov za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour a Julie Ward.

Vystoupili: Corina Crețu a Lambert van Nistelrooij.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Iskra Mihaylova za výbor REGI o zpoždění při provádění operačních programů financovaných z ESI fondů – dopad na politiku soudržnosti a jak postupovat dále (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.11 zápisu ze dne 16.2.2017.


18. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se upravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2 únor 2017

předáno příslušnému výboru TRAN

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde povolené výrobní postupy pro získávání aromatizovaných vinných výrobků (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31 leden 2017

předáno příslušnému výboru ENVI (art54), AGRI (art54)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 1 únor 2017

předáno příslušnému výboru IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 3 únor 2017

předáno příslušnému výboru ENVI (art54), IMCO (art54)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o třídách ujednání, které mají být chráněny při částečném převodu majetku podle článku 76 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 7 únor 2017

předáno příslušnému výboru ECON


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 598.638/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Právní upozornění - Ochrana soukromí