Indeks 
Protokol
PDF 289kWORD 82k
Onsdag den 15. februar 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** - Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (forhandling)
 5.Erklæring fra formanden
 6.Delegationernes sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)
  
7.2.Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (afstemning)
  
7.3.Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)
  
7.4.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet *** (afstemning)
  
7.5.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning) (afstemning)
  
7.6.Aftale om handel med civile luftfartøjer (bilaget om produktdækning) *** (afstemning)
  
7.7.Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)
  
7.8.Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (afstemning)
  
7.9.2016-rapport om Albanien (afstemning)
  
7.10.2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  
7.11.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (afstemning)
  
7.12.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (afstemning)
  
7.13.Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (afstemning)
  
7.14.Bankunionen - Årsberetning 2016 (afstemning)
  
7.15.Biologiske lavrisikopesticider (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Bekæmpelse af terrorisme ***I (forhandling)
 12.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (forhandling)
 13.Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (forhandling)
 14.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (forhandling)
 15.Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (forhandling)
 16.Det europæiske cloud-initiativ (forhandling)
 17.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde - Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (forhandling)
 18.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

ONSDAG DEN 15. FEBRUAR 2017

FORSÆDE: Antonio Tajani
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

Formanden meddelte, at mødet på grund af den igangværende demonstration foran Parlamentet, der medførte problemer med adgangen til bygningen og betød, at adskillige medlemmer blev forsinket, blev udsat nogle minutter inden indledningen af den første forhandling.

(Mødet udsat kl. 09.05 og genoptaget kl. 09.15)


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López og Carlos Zorrihno, for S&D-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (B8-0169/2017).

II.   Henrettelser i Kuwait og Bahrain (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, sur les exécutions au Koweït et à Bahreïn (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee og Kostas Chrysogonos, for GUE/NGL-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om henrettelser i Kuwait og Bahrain (B8-0165/2017).

III.   Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post og Carlos Zorrihno, for S&D-Gruppen, sur le Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Patrick Le Hyaric, for GUE/NGL-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero og Florent Marcellesi, for Verts/ALE-Gruppen, om Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (B8-0167/2017).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for føde- og drikkevareindustrien, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - frist: 8 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/350/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - frist: 2 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdet animalsk protein (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - frist: 14 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om regler vedrørende anvendelsen af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en bestemt fødevare, i forbindelse med en anden fødevare, der stammer fra samme art, og om anvendelsen af en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, som er fastsat for et farmakologisk virksomt stof i en eller flere arter, i forbindelse med andre arter, jf. forordning (EF) nr. 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - frist: 3 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III og VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår genotypebestemmelse af får (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - frist: 14 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) 2017/xxx og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF for så vidt angår emission ved faktisk kørsel fra lette personkøretøjer og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - frist: 4 maj 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 og Kommissionens forordning (EU) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - frist: 4 maj 2017)
henvist til kor. udv. : ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår brugen af husdyrgødning som brændsel i brændingsanlæg (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - frist: 2 maj 2017)
henvist til kor. udv. ENVI


4. Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** - Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (forhandling)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Redegørelse ved Kommissionen: Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (2017/2525(RSP))

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks og Charles Tannock forelagde henstillingerne.

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Charles Tannock (ordfører for udtalelse fra AFET), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra EMPL), Bart Staes (ordfører for udtalelse fra ENVI), Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach, Hannu Takkula, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Matteo Salvini, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, om tilstedeværelsen af skilte i mødesalen, ((formanden tog dette til efterretning), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff og Michael Gahler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala og Fabio Massimo Castaldo.

Talere: Cecilia Malmström, Artis Pabriks og Charles Tannock.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini og Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, om indgåelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras og Claude Turmes, for Verts/ALE-Gruppen, om indgåelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella og Sorin Moisă for S&D-Gruppen, om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat og Gabriele Zimmer, GUE/NGL, om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto og Laura Ferrara, for EFDD-Gruppen, om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa og Hermann Winkler, for PPE-Gruppen, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius og Jozo Radoš, for ALDE-Gruppen, om indgåelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 15.2.2017, punkt 7.2 i protokollen af 15.2.2017 og punkt 7.3 i protokollen af 15.2.2017.


FORSÆDE: Antonio Tajani
formand

5. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring med henblik på afstemningen om CETA og meddelte, at han ikke deltog i afstemningen, når han ledede mødet.

Talere: James Carver og Elena Valenciano.


6. Delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Paulo Rangel i stedet for Fernando Ruas.

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Samlet økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0030)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.2. Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen:Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada (2017/2525(RSP))

Forslag til beslutning B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 og B8-0146/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0141/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0142/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0143/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0144/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0145/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0146/2017

Forkastet


7.3. Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Canada *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0031)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.4. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet *** (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Helmut Scholz (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget (P8_TA(2017)0032)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Mongoliet (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden [2016/2231(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0033)


7.6. Aftale om handel med civile luftfartøjer (bilaget om produktdækning) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen (2015) om ændring af bilaget til aftalen om handel med civile luftfartøjer [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0034)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


7.7. Omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for yderligere at fremme omkostningseffektive emissionsreduktioner og lavemissionsinvesteringer [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2017)0035)

Indlæg af Ian Duncan (ordfører), efter afstemningen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.


Parlamentet godkendte forslaget ved
VE (408 for, 237 imod, 36 hverken/eller). Sagen betragtedes dermed som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.8. Indsigelse i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 3: Reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0139/2017, B8-0147/2017 og B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0139/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0147/2017

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0148/2017

Forkastet

Indlæg

Anneliese Dodds, inden afstemningen, og Markus Ferber.


7.9. 2016-rapport om Albanien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Albanien [2016/2312(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0036)


7.10. 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Bosnien-Hercegovina [2016/2313(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0037)


7.11. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2017 [2016/2306(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0038)


7.12. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 (afstemning)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2017 [2016/2307(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0039)


7.13. Forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 (afstemning)

Betænkning om den årlige rapport om forvaltningen af det indre marked i forbindelse med det europæiske semester 2017 [2016/2248(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0040)


7.14. Bankunionen - Årsberetning 2016 (afstemning)

Betænkning om bankunionen - Årsberetning 2016 [2016/2247(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologiske lavrisikopesticider (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000147/2016) af Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi og Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, for ENVI, til Kommissionen: Biologiske lavrisikopesticider (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Forslag til beslutning B8-0140/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0042)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor og Janusz Korwin-Mikke

Indgåelse af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias og Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik og Nathan Gill

Betænkning: Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke og Eleonora Evi

Betænkning: Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Betænkning: Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Betænkning: Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka og Andrejs Mamikins

Betænkning: Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologiske lavrisikopesticider - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Bekæmpelse af terrorisme ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Csaba Sógor, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, om afviklingen af forhandlingen, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss og Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias og Ilhan Kyuchyuk.

Talere: Julian King og Monika Hohlmeier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 16.2.2017.


12. Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Marielle de Sarnez (ordfører for udtalelse fra AFET), Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, Roberta Metsola, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes og Georgios Epitideios.

Indlæg af Julian King.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 16.2.2017.


13. Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Informationsudveksling om retshåndhævelse i EU og erstatning af instrumenterne fra før Lissabontraktaten (2017/2504(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Julian King og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi [2015/2103(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux forelagde betænkningen.

Talere: Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE) og Georg Mayer (ordfører for udtalelse fra TRAN).

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kaja Kallas (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Dita Charanzová (ordfører for udtalelse fra IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Therese Comodini Cachia for PPE-Gruppen, Virginie Rozière for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Pavel Svoboda, Victor Negrescu og Arne Gericke.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Evelyn Regner for at stille et blåt kort-spørgsmål til Arne Gericke som besvarede det, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner og Guillaume Balas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman og Julie Ward.

Talere: Carlos Moedas og Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 16.2.2017.


15. Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000152/2016) af Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, til Kommissionen: Kommissionens godkendelse af Tysklands reviderede plan om indførelse af vejskat (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont begrundede spørgsmålet.

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Claudia Schmidt for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer og Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers og Maria Grapini.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Indlæg af Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: période de session mars II.


16. Det europæiske cloud-initiativ (forhandling)

Betænkning om det europæiske cloudinitiativ [2016/2145(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Michał Boni (ordfører for LIBE's udtalelse og suppleant for ordføreren) forelagde betænkningen.

Talere: Eva Maydell (ordfører for IMCO's udtalelse), Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Diane James, løsgænger, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu og Soledad Cabezón Ruiz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lambert van Nistelrooij og Notis Marias.

Talere: Carlos Moedas og Michał Boni.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 16.2.2017.


17. Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde - Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (forhandling)

Betænkning om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport [2016/2148(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000005/2017) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer - indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij forelagde betænkningen.

Iskra Mihaylova begrundede spørgsmålet.

Indlæg af Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Corina Crețu (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Nikolaos Chountis (ordfører for udtalelse fra CULT), Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra AGRI), Daniele Viotti (ordfører for udtalelse fra BUDG), Kosma Złotowski (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andrey Novakov for PPE-Gruppen, Constanze Krehl for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour og Julie Ward.

Talere: Corina Crețu og Lambert van Nistelrooij.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Iskra Mihaylova, for REGI, om den forsinkede gennemførelse af ESI-fondenes operationelle programmer – indvirkning på samhørighedspolitikken og vejen frem (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.11 i protokollen af 16.2.2017.


18. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om tilpasning af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2 februar 2017

henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 for så vidt angår de produktionsprocesser, der er godkendt til fremstilling af aromatiserede vinprodukter (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 31 januar 2017

henvist til kor. udv. ENVI (art54), AGRI (art54)

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/96 for så vidt angår krav til landbrugs- og skovbrugskøretøjers miljøpræstationer og fremdriftsydelse (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 1 februar 2017

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning (EU) .../... om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 3 februar 2017

henvist til kor. udv. ENVI (art54), IMCO (art54)

- Kommissionens delegerede forordning om kategorier af aftaler, der skal beskyttes i forbindelse med en delvis overførsel af ejendom i henhold til artikel 76 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 7 februar 2017

henvist til kor. udv. ECON


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 598.638/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik