Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 285kWORD 82k
Keskiviikko 15. helmikuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** - EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen - EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (keskustelu)
 5.Puhemiehen julkilausuma
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** (äänestys)
  
7.2.EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (äänestys)
  
7.3.EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (äänestys)
  
7.4.EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus *** (äänestys)
  
7.5.EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
7.6.Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet) *** (äänestys)
  
7.7.Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (äänestys)
  
7.8.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen: Positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevat tekniset sääntelystandardit (äänestys)
  
7.9.Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
7.10.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  
7.11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (äänestys)
  
7.12.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)
  
7.13.Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (äänestys)
  
7.14.Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (äänestys)
  
7.15.Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Terrorismin torjunta ***I (keskustelu)
 12.Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (keskustelu)
 13.Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (keskustelu)
 14.Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)
 15.Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (keskustelu)
 16.Eurooppalainen pilvipalvelualoite (keskustelu)
 17.Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (keskustelu)
 18.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 15. HELMIKUUTA 2017

Puhetta johti Antonio Tajani
puhemies

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Puhemies ilmoitti, että parlamentin edessä on rakennukseen pääsyä vaikeuttavia mielenosoituksia, minkä vuoksi useat jäsenet ovat myöhässä, ja että istunto keskeytetään tämän vuoksi hetkeksi ennen ensimmäisen keskustelun alkua.

(Istunto keskeytettiin klo 9.05 ja sitä jatkettiin klo 9.15.)


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Ihmisoikeus- ja demokratiatilanne Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapaus (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0156/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0158/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0160/2017)

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0163/2017)

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López ja Carlos Zorrihno S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0168/2017)

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeus- ja demokratiatilanteesta Nicaraguassa ja Francesca Ramirezin tapauksesta (B8-0169/2017).

II.   Teloitukset Kuwaitissa ja Bahrainissa (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0150/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0151/2017)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0154/2017)

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0155/2017)

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0161/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0162/2017)

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa (B8-0165/2017).

III.   Guatemala ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanne (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0152/2017)

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0153/2017)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0157/2017)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0159/2017)

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ja Carlos Zorrihno S&D-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0164/2017)

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0166/2017)

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta Guatemalasta ja etenkin ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta (B8-0167/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen alalla (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - määräaika: 8. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstilituotteille annetun päätöksen 2014/350/EU muuttamisesta (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - määräaika: 2. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden I ja IV ja komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteiden X, XIV ja XV muuttamisesta käsiteltyä eläinvalkuaista koskevien säännösten osalta (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - määräaika: 14. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus säännöistä farmakologisesti vaikuttavalle aineelle tietyn elintarvikkeen osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamisesta samasta eläinlajista saatavaan toiseen elintarvikkeeseen ja farmakologisesti vaikuttavalle aineelle yhden tai useamman eläinlajin osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän soveltamisesta muihin eläinlajeihin asetuksen (EY) N:o 470/2009 mukaisesti (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - määräaika: 3. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja VII muuttamisesta lammaseläinten genotyypin määrittämisen osalta (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - määräaika: 14. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus komission asetuksen (EU) 2017/xxx ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvistä päästöistä (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - määräaika: 4. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EU) N:o 582/2011 ja komission asetuksen (EU) YYYY/XXX [WLTP] oikaisemisesta (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - määräaika: 4. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla)
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tuotantoeläimistä saatavan lannan käyttämisestä polttolaitoksissa polttoaineena (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - määräaika: 2. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** - EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen - EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Komission julkilausuma: EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (2017/2525(RSP))

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks ja Charles Tannock esittelivät suositukset.

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Charles Tannock (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bart Staes (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Marine Le Pen ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Konstantinos Papadakis.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach, Hannu Takkula, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Matteo Salvini, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett kylteistä istuntosalissa (puhemies merkitsi asian tiedoksi), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff ja Michael Gahler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala ja Fabio Massimo Castaldo.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Artis Pabriks ja Charles Tannock.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini ja Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017)

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras ja Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017)

—   Gianni Pittella ja Sorin Moisă S&D-ryhmän puolesta Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017)

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017)

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017)

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa ja Hermann Winkler, PPE-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty ja Anna Elżbieta Fotyga, ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius ja Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.2 ja istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 7.3.


Puhetta johti Antonio Tajani
puhemies

5. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman ennen CETA-sopimuksesta toimitettavaa äänestystä ja ilmoitti, että hän ei osallistu äänestyksiin puhetta johtaessaan.

Puheenvuorot: James Carver ja Elena Valenciano.


6. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Fernando Ruasin tilalle Paulo Rangel.

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Kanadan ja EU:n laaja-alainen talous- ja kauppasopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0030)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.2. EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (äänestys)

Komission julkilausuma: EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen (2017/2525(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 ja B8-0146/2017

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0141/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0142/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0143/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0144/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0145/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0146/2017

Hylättiin


7.3. EU:n ja Kanadan strateginen kumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0031)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.4. EU:n ja Mongolian kumppanuus- ja yhteistyöpuitesopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Helmut Scholz (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0032)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n ja Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [2016/2231(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0033)


7.6. Siviili-ilma-alusten kauppaa koskeva sopimus (sopimuksen kattamat tuotteet) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0034)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


7.7. Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiilisyyttä edistävät investoinnit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kustannustehokkaiden päästövähennysten ja vähähiilisyyttä edistävien investointien edistämiseksi [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2017)0035)

Ian Duncan (esittelijä) käytti puheenvuoron äänestyksen jälkeen ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


Parlamentti hyväksyi ehdotuksen koneäänestyksessä
(408 puolesta, 237 vastaan, 36 tyhjää). Asia palautettiin näin ollen asiasta vastaavaan valiokuntaan.


7.8. Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastustaminen: Positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista koskevat tekniset sääntelystandardit (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0139/2017, B8-0147/2017 ja B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0139/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0147/2017

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0148/2017

Hylättiin

Puheenvuorot:

Anneliese Dodds ennen äänestystä ja Markus Ferber.


7.9. Albaniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2312(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0036)


7.10. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2313(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0037)


7.11. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2017 (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2017 [2016/2306(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0038)


7.12. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (äänestys)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2017 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2016/2307(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Yana Toom (A8-0037/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0039)


7.13. Sisämarkkinoiden hallinnointi osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta sisämarkkinoiden hallinnoinnista osana eurooppalaista ohjausjaksoa 2017 [2016/2248(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0040)


7.14. Pankkiunionia koskeva vuosikertomus 2016 (äänestys)

Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2016 [2016/2247(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000147/2016) – Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Päätöslauselmaesitys B8-0140/2017

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0042)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ja Janusz Korwin-Mikke

EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tekeminen - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias ja Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik ja Nathan Gill

Mietintö Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke ja Eleonora Evi

Mietintö Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Mietintö Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka ja Andrejs Mamikins

Mietintö Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologiset vähäriskiset torjunta-aineet - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Terrorismin torjunta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Caterina Chinnici S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini keskustelun kulusta, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss ja Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias ja Ilhan Kyuchyuk.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Hohlmeier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.4.


12. Tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistaminen ulkorajoilla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marielle de Sarnez (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Kudrycka PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Sophia in 't Veld, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, Roberta Metsola, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Julian King käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.5.


13. Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto EU:ssa ja Lissabonin sopimusta edeltävien välineiden korvaaminen (2017/2504(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
Bogusław LIBERADZKI
varapuhemies

Julian King (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Julian King ja Ian Borg.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)

Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä [2015/2103(INL)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Georg Mayer (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kaja Kallas (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Therese Comodini Cachia PPE-ryhmän puolesta, Virginie Rozière S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, Victor Negrescu ja Arne Gericke.

Puhetta johti
Evelyne GEBHARDT
varapuhemies

Puheenvuorot: Evelyn Regner, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Arne Gericke vastasi, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner ja Guillaume Balas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Mady Delvaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.9.


15. Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2016) – Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komissiolle: Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont esitteli kysymyksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Claudia Schmidt PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Michael Cramer ja Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke ja Izaskun Bilbao Barandica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers ja Maria Grapini.

Puhetta johti
Pavel TELIČKA
varapuhemies

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuun II istuntojakso.


16. Eurooppalainen pilvipalvelualoite (keskustelu)

Mietintö eurooppalaisesta pilvipalvelualoitteesta [2016/2145(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija ja esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Eva Maydell (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar del Castillo Vera PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu ja Soledad Cabezón Ruiz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lambert van Nistelrooij ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Michał Boni.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.10.


17. Investoinnit työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi - ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (keskustelu)

Mietintö investoinneista työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi [2016/2148(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000005/2017) – Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästyminen - vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij esitteli mietinnön.

Iskra Mihaylova esitteli kysymyksen.

Georgi Pirinski (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Corina Crețu (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Nikolaos Chountis (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Viorica Dăncilă (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniele Viotti (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kosma Złotowski (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrey Novakov PPE-ryhmän puolesta, Constanze Krehl S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Corina Crețu ja Lambert van Nistelrooij.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta ERI-rahastojen toimenpideohjelmien täytäntöönpanon viivästymisestä – vaikutukset koheesiopolitiikkaan ja tulevat toimet (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2017, kohta 6.11.


18. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1315/2013 liitteen III mukauttamisesta (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 251/2014 täydentämisestä maustettujen viinituotteiden sallittujen valmistusmenetelmien osalta (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 muuttamisesta maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ympäristöominaisuuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 528/2012 tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta 4 päivänä elokuuta 2014 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta biosidivalmisteiden markkinoilla saataville asettamisen ja niiden käytön osalta (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 54 artikla), IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus omaisuuden osittaisessa siirrossa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU 76 artiklan mukaisesti suojattavien järjestelyjen tyypeistä (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 7. helmikuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 598.638/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö