Rodyklė 
Protokolas
PDF 288kWORD 83k
Trečiadienis, 2017 m. vasario 15 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** - ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas - ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (diskusijos)
 5.Pirmininko pareiškimas
 6.Delegacijų sudėtis
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** (balsavimas)
  
7.2.ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (balsavimas)
  
7.3.ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
7.4.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo *** (balsavimas)
  
7.5.ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)
  
7.6.Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas) *** (balsavimas)
  
7.7.Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)
  
7.8.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai (balsavimas)
  
7.9.2016 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)
  
7.10.2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)
  
7.11.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)
  
7.12.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)
  
7.13.Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (balsavimas)
  
7.14.Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  
7.15.Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Kova su terorizmu ***I (diskusijos)
 12.Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (diskusijos)
 13.ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (diskusijos)
 14.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (diskusijos)
 15.Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (diskusijos)
 16.Europos debesijos iniciatyva (diskusijos)
 17.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 18.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2017 M. VASARIO 15 D., TREČIADIENIS

PIRMININKAVO: Antonio Tajani
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

Pirmininkas pranešė, kad dėl priešais Parlamentą vykstančios manifestacijos, dėl kurios iškilo sunkumų patekti į pastatą ir į posėdį vėluoja atvykti kai kurie Parlamento nariai, posėdis sustabdomas trumpam iki pirmųjų diskusijų pradžios.

(Posėdis sustabdytas 09.05 val. ir atnaujintas 09.15 val.)


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López ir Carlos Zorrihno, S&D frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu – Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (B8-0169/2017).

II.   Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl mirties bausmės Kuveite ir Bahreine (B8-0165/2017).

III.   Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Beatrix von Storch, EFDD frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post ir Carlos Zorrihno S&D frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero ir Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu – Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (B8-0167/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl maisto ir gėrimų gamybos sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/350/ES, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant ES ekologinį ženklą tekstilės gaminiams (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 I ir IV priedų ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 X, XIV ir XV priedų nuostatos dėl perdirbtų gyvūninių baltymų (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 470/2009, nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas konkrečiam maisto produktui nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitam maisto produktui, gaunamam iš tos pačios rūšies gyvūno, ir vienai ar kelioms gyvūnų rūšims nustatytos didžiausios leidžiamosios farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų koncentracijos taikymas kitoms rūšims (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 3 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl avių genotipo nustatymo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir VII priedai (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 14 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio (Euro 6) iš dalies keičiami Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2017/xxx ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 4 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 ir Komisijos reglamentas (ES) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 4 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl ūkinių gyvūnų mėšlo naudojimo kurui deginimo įmonėse iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - Terminas: 2017 m. gegužės 2 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI


4. ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** - ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas - ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

Komisijos pareiškimas: ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (2017/2525(RSP)).

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0028/2017).

Artis Pabriks ir Charles Tannock pristatė savo rekomendacijas.

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Charles Tannock (AFET komiteto nuomonės referentas), Georgi Pirinski (EMPL komiteto nuomonės referentas), Bart Staes (ENVI komiteto nuomonės referentas), Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, Marine Le Pen ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Karin Kadenbach), Hannu Takkula (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Helmut Scholz, Ska Keller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), William (The Earl of) Dartmouth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Matteo Salvini, (nesutiko, kad Hilde Vautmans pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett dėl plakatų salėje (pirmininkė pasižymėjo šį klausė), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff ir Michael Gahler.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Artis Pabriks ir Charles Tannock.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini ir Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu – dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras ir Claude Turmes, Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella ir Sorin Moisă S&D frakcijos vardu – dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu – dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa ir Hermann Winkler PPE frakcijos vardu, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius ir Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu – Dėl ES ir Kanados IEPS sudarymo (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 15 protokolo 7.1 punktas, 2017 02 15 protokolo 7.2 punktas ir 2017 02 15 protokolo 7.3 punktas


PIRMININKAVO: Antonio Tajani
Pirmininkas

5. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl balsavimo dėl IEPS ir patikslino, kad, kai jis pirmininkauja posėdžiui, jis nebalsuoja.

Kalbėjo: James Carver ir Elena Valenciano.


6. Delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Paulo Rangel vietoj Fernando Ruas.

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) sudarymo projekto [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0030).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.2. ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (balsavimas)

Komisijos pareiškimas:ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (2017/2525(RSP)).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 ir B8-0146/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0141/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0142/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0143/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0144/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0145/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0146/2017

Atmesta.


7.3. ES ir Kanados strateginės partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kanados strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0028/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0031).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.4. ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0382/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Helmut Scholz (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta (P8_TA(2017)0032).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Mongolijos pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Mongolijos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo projekto [2016/2231(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Scholz (A8-0383/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0033).


7.6. Sutartis dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos (priedas, kuriame pateikiamas prekių sąrašas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo (2015 m.), kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos priedas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2017)0034).

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


7.7. Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies dioksido kiekio technologijas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB siekiant ekonomiškai efektyviai dar labiau sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir paskatinti investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ian Duncan (A8-0003/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2017)0035).

Kalbėjo Ian Duncan (pranešėjas) (įvykus balsavimui), jis paprašė, kad klausimas būtų grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos, kaip numatyta Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalyje.


Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (408 balsavo už, 237 – prieš, 36 susilaikė) pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: biržos prekių išvestinių finansinių priemonių pozicijų apribojimų taikymui skirti techniniai reguliavimo standartai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0139/2017, B8-0147/2017 ir B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0139/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0147/2017

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0148/2017

Atmesta.

Kalbėjo:

Anneliese Dodds (dar neprasidėjus balsavimui) ir Markus Ferber.


7.9. 2016 m. ataskaita dėl Albanijos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Albanijos [2016/2312(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0036).


7.10. 2016 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (balsavimas)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2016/2313(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0037).


7.11. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2017 m. metinė augimo apžvalga (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2017 m. metinė augimo apžvalga [2016/2306(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0038).


7.12. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje (balsavimas)

Pranešimas „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje“ [2016/2307(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0037/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0039).


7.13. Bendrosios rinkos valdymas įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą (balsavimas)

Pranešimas dėl metinio pranešimo dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2017 m. Europos semestrą [2016/2248(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0040).


7.14. Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Pranešimas „Bankų sąjunga. 2016 m. metinė ataskaita“ [2016/2247(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0041).


7.15. Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000147/2016) kurį pateikė Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi ir Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, ENVI komiteto vardu, Komisijai: Biologinės kilmės nelabai pavojingi pesticidai (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0140/2017

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0042).

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor ir Janusz Korwin-Mikke

ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias ir Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik ir Nathan Gill

Pranešimas: Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke ir Eleonora Evi

Pranešimas: Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Pranešimas: Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Pranešimas: Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Didelio pavojaus nekeliantys biologiniai pesticidai - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Kova su terorizmu ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

Monika Hohlmeier pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Caterina Chinnici S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Csaba Sógor), Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane Dodds), Jan Philipp Albrecht (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel (nesutiko, kad Georgios Epitideios pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Alessandra Mussolini dėl diskusijų eigos, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Petras Auštrevičius), Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss ir Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias ir Ilhan Kyuchyuk.

Kalbėjo: Julian King ir Monika Hohlmeier.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.4 punktas


12. Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Kalbėjo: Marielle de Sarnez (AFET komiteto nuomonės referentė), Barbara Kudrycka PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Laurenţiu Rebega ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Steven Woolfe, Roberta Metsola (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev ir Tomáš Zdechovský.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Julian King.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.5 punktas.


13. ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES teisėsaugos informacijos mainai ir iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo priimtų priemonių pakeitimas (2017/2504(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Julian King ir Ian Borg.

Diskusijos baigtos.


14. Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų [2015/2103(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

Mady Delvaux pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Michał Boni (LIBE komiteto nuomonės referentas) ir Georg Mayer (TRAN komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ádám Kósa (EMPL komiteto nuomonės referentas), Kaja Kallas (ITRE komiteto nuomonės referentė), Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Therese Comodini Cachia PPE frakcijos vardu, Virginie Rozière S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Jiří Maštálka (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kaja Kallas), Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Pavel Svoboda, Victor Negrescu ir Arne Gericke.

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Evelyn Regner (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Arne Gericke pastarasis į jį atsakė), João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner ir Guillaume Balas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ir Julie Ward.

Kalbėjo: Carlos Moedas ir Mady Delvaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.9 punktas


15. Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000152/2016), kurį pateikė Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, Komisijai: Komisijos patvirtintas Vokietijos pataisytas planas įvesti kelių mokestį (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017).

Pascal Arimont pristatė klausimą.

Violeta Bulc (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Claudia Schmidt PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Michael Cramer ir Marek Jurek), Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke ir Izaskun Bilbao Barandica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers ir Maria Grapini.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: II kovo mėn. sesija.


16. Europos debesijos iniciatyva (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos debesijos iniciatyvos [2016/2145(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Michał Boni (LIBE komiteto nuomonės referentas, pavaduojantis pranešėją) pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Eva Maydell (IMCO komiteto nuomonės referentė), Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane James, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu ir Soledad Cabezón Ruiz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij ir Notis Marias.

Kalbėjo: Carlos Moedas ir Michał Boni.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.10 punktas.


17. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (diskusijos)

Pranešimas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Ataskaitos vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“ [2016/2148(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000005/2017), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Vėlavimas įgyvendinant Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Lambert van Nistelrooij pristatė savo pranešimą.

Iskra Mihaylova pristatė klausimą.

Kalbėjo Georgi Pirinski (EMPL komiteto nuomonės referentas).

Corina Crețu (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Nikolaos Chountis (CULT komiteto nuomonės referentas), Viorica Dăncilă (AGRI komiteto nuomonės referentė), Daniele Viotti (BUDG komiteto nuomonės referentas), Kosma Złotowski (TRAN komiteto nuomonės referentas), Andrey Novakov PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour ir Julie Ward.

Kalbėjo: Corina Crețu ir Lambert van Nistelrooij.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu„Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai“ (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.11 punktas


18. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių III priedo pritaikymo (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo2 Vasario 2017

Perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 papildomas nuostatomis dėl leidžiamų gamybos procesų aromatizuotiems vyno produktams gauti (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo31 Sausio 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 nuostatos dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimų (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo1 Vasario 2017

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. rugpjūčio 4 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo3 Vasario 2017

Perduota atsakingam komitetui: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl tam tikrų klasių susitarimų, saugotinų atliekant dalinį nuosavybės perdavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES 76 straipsnį (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo7 Vasario 2017

Perduota atsakingam komitetui: ECON


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 598.638/OJJE).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika