Indekss 
Protokols
PDF 290kWORD 82k
Trešdiena, 2017. gada 15. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** - ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana - ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (debates)
 5.Priekšsēdētāja paziņojums
 6.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 7.Balsošanas laiks
  7.1.ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)
  7.2.ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (balsošana)
  7.3.ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (balsošana)
  7.4.ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību *** (balsošana)
  7.5.ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)
  7.6.Līgums par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem (pielikumā pievienotais produktu saraksts) *** (balsošana)
  7.7.Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (balsošana)
  7.8.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: regulatīvie tehniskie standarti par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (balsošana)
  7.9.2016. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)
  7.10.2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  7.11.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (balsošana)
  7.12.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)
  7.13.Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (balsošana)
  7.14.Banku savienība — 2016. gada ziņojums (balsošana)
  7.15.Bioloģiskie zema riska pesticīdi (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Terorisma apkarošana ***I (debates)
 12.Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I (debates)
 13.ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (debates)
 14.Civiltiesību noteikumi par robotiku (debates)
 15.Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (debates)
 16.Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (debates)
 17.Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana - ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (debates)
 18.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

TREŠDIENA, 2017. GADA 15. FEBRUĀRIS

SĒDI VADA: Antonio Tajani
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saistībā ar to, ka Parlamenta ēkas priekšā notiekošās demonstrācijas dēļ ir apgrūtināta iekļuve ēkā un vairāki deputāti ir aizkavējušies, sēde uz brīdi tiek pārtraukta, pirms tiek sāktas pirmās debates.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.05 un atsākta plkst. 9.15.)


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Stāvoklis cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramirez lieta (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López un Carlos Zorrihno S&D grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli cilvēktiesību un demokrātijas jomā Nikaragvā: Francisca Ramírez lieta (B8-0169/2017).

II.   Nāves soda izpildīšana Kuveitā un Bahreinā (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Ana Gomes S&D grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par nāves soda izpildīšanu Kuveitā un Bahreinā (B8-0165/2017).

III.   Gvatemala, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev un Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post un Carlos Zorrihno S&D grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero un Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā – par Gvatemalu, it īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli (B8-0167/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas lēmums par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, nozares vidiskā veikuma rādītājiem un pārtikas un dzērienu ražošanas nozares izcilības kritērijiem, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - termiņš: 2017. gada 8. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2014/350/ES par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - termiņš: 2017. gada 2. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz noteikumiem par pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I un IV pielikumu, kā arī Komisijas Regulas (ES) Nr. 142/2011 X, XIV un XV pielikumu (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - termiņš: 2017. gada 14. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 470/2009 nosaka noteikumus par kādai farmakoloģiski aktīvai vielai kādā konkrētā pārtikas produktā noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citam pārtikas produktam, kas iegūts no tās pašas sugas, vai kādai farmakoloģiski aktīvai vielai vienā vai vairākās sugās noteikto maksimālo atlieku līmeņu izmantošanu arī citām sugām (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - termiņš: 2017. gada 3. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz genotipa noteikšanu aitām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 III un VII pielikumu (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - termiņš: 2017. gada 14. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 2017/xxx un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK attiecībā uz emisijām reālos braukšanas apstākļos no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - termiņš: 2017. gada 4. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko labo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011 un Komisijas Regulu (ES) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - termiņš: 2017. gada 4. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants).
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 142/2011 groza attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku kūtsmēsliem, kurus izmanto par kurināmo dedzināšanas iekārtās (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - termiņš: 2017. gada 2. maijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


4. ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** - ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana - ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (debates)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

Komisijas paziņojums: ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (2017/2525(RSP)).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

Artis Pabriks un Charles Tannock iepazīstināja ar ieteikumiem.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Charles Tannock (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgi Pirinski (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Bart Staes (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, Marine Le Pen ENF grupas vārdā un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karin Kadenbach, Hannu Takkula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janice Atkinson, Matteo Salvini, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett par zālē izvietotajiem paziņojumiem (sēdes vadītāja to ņēma vērā), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff un Michael Gahler.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Cecilia Malmström, Artis Pabriks un Charles Tannock.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini un Harald Vilimsky ENF grupas vārdā - par ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras un Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā - par ES un Kanādas CETA noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella un Sorin Moisă S&D grupas vārdā - par visaptverošas ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat un Gabriele Zimmer, GUE/NGL grupas vārdā - par Visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā - par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa un Hermann Winkler PPE grupas vārdā, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius un Jozo Radoš ALDE grupas vārdā - par ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšanu (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.2.2017. protokola 7.1. punkts, 15.2.2017. protokola 7.2. punkts un 15.2.2017. protokola 7.3. punkts.


SĒDI VADA: Antonio Tajani
Priekšsēdētājs

5. Priekšsēdētāja paziņojums

Sēdes vadītājs sniedza paziņojumu saistībā ar balsojumu par CETA un precizēja, ka balsošanā nepiedalīsies, jo vada sēdi.

Uzstājās James Carver un Elena Valenciano.


6. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu:

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Paulo Rangel - Fernando Ruas vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. ES un Kanādas visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Artis Pabriks (A8-0009/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0030).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.2. ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (balsošana)

Komisijas paziņojums: ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana (2017/2525(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 un B8-0146/2017.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0141/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0142/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0143/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0144/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0145/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0146/2017

Noraidīts.


7.3. ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Charles Tannock (A8-0028/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0031).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.4. ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0382/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Helmut Scholz (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts (P8_TA(2017)0032).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Mongolijas pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Mongoliju, no otras puses [2016/2231(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Helmut Scholz (A8-0383/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0033).


7.6. Līgums par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem (pielikumā pievienotais produktu saraksts) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu (2015), ar ko groza Līguma par tirdzniecību ar civilajiem gaisa kuģiem pielikumu [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2017)0034).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


7.7. Emisiju izmaksefektīva samazināšana un investīcijas mazoglekļa risinājumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ian Duncan (A8-0003/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2017)0035).

Pēc balsošanas uzstājās Ian Duncan (referents), prasot jautājumu saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas.


Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja
(408 par, 237 pret, 36 atturas). Tādējādi jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai.


7.8. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: regulatīvie tehniskie standarti par pozīciju limitu piemērošanu preču atvasinātajiem instrumentiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0139/2017, B8-0147/2017 un B8-0148/2017 (2016/3017(DEA)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0139/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0147/2017

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0148/2017

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Anneliese Dodds un Markus Ferber.


7.9. 2016. gada ziņojums par Albāniju (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Albāniju [2016/2312(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0036).


7.10. 2016. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Ziņojums par 2016. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2016/2313(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0037).


7.11. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2017. gada izaugsmes pētījums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2017. gada izaugsmes pētījums [2016/2306(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0038).


7.12. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2017. gada izaugsmes pētījumā [2016/2307(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Yana Toom (A8-0037/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0039).


7.13. Vienotā tirgus pārvaldība saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu (balsošana)

Ziņojums par gada ziņojumu par vienotā tirgus pārvaldību saistībā ar 2017. gada Eiropas pusgadu [2016/2248(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0040).


7.14. Banku savienība — 2016. gada ziņojums (balsošana)

Ziņojums par banku savienību — 2016. gada ziņojums [2016/2247(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0041).


7.15. Bioloģiskie zema riska pesticīdi (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000147/2016) un kuru uzdeva Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi un Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā un ENVI komitejas vārdā Komisijai: Bioloģiskie zema riska pesticīdi (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0140/2017

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0042).

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Artis Pabriks ieteikums - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor un Janusz Korwin-Mikke

ES un Kanādas visaptveroša ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) noslēgšana - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias un Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik un Nathan Gill

Ian Duncan ziņojums - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke un Eleonora Evi

Knut Fleckenstein ziņojums - A8-0023/2017
Notis Marias

Cristian Dan Preda ziņojums - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Yana Toom ziņojums - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka un Andrejs Mamikins

Antonio López-Istúriz White ziņojums - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Bioloģiskie zema riska pesticīdi - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Terorisma apkarošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

Monika Hohlmeier iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Caterina Chinnici S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Csaba Sógor, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini par debašu norisi, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss un Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias un Ilhan Kyuchyuk.

Uzstājās Julian King un Monika Hohlmeier.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.4. punkts.


12. Pārbaužu pastiprināšana attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monica Macovei (A8-0218/2016).

Monica Macovei iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marielle de Sarnez (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Barbara Kudrycka PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Laurenţiu Rebega ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev un Tomáš Zdechovský.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes un Georgios Epitideios.

Uzstājās Julian King.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.5. punkts.


13. ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES tiesībaizsardzības informācijas apmaiņa un pirms Lisabonas līguma pieņemšanas izveidotu instrumentu aizstāšana (2017/2504(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Julian King un Ian Borg.

Debates tika slēgtas.


14. Civiltiesību noteikumi par robotiku (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par civiltiesību noteikumiem par robotiku [2015/2103(INL)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

Mady Delvaux iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs) un Georg Mayer (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ádám Kósa (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Kaja Kallas (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Dita Charanzová (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Therese Comodini Cachia PPE grupas vārdā, Virginie Rozière S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Pavel Svoboda, Victor Negrescu un Arne Gericke.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Evelyn Regner uzdodot zilās kartītes jautājumu Arne Gericke kas uz to atbildēja, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner un Guillaume Balas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman un Julie Ward.

Uzstājās Carlos Moedas un Mady Delvaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.9. punkts.


15. Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000152/2016) un kuru uzdeva Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune un Edouard Martin Komisijai: Komisijas apstiprinājums Vācijas pārskatītajam plānam ieviest ceļu nodevas (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017).

Pascal Arimont izvērsa jautājumu.

Violeta Bulc (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Claudia Schmidt PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Michael Cramer un Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke un Izaskun Bilbao Barandica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: marta otrajā sesijā.


16. Eiropas mākoņdatošanas iniciatīva (debates)

Ziņojums par Eiropas mākoņdatošanas iniciatīvu [2016/2145(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs, aizstājot referentu) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Eva Maydell (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Pilar del Castillo Vera PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Cora van Nieuwenhuizen ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Diane James, pie grupām nepiederoša deputāte, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu un Soledad Cabezón Ruiz.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lambert van Nistelrooij un Notis Marias.

Uzstājās Carlos Moedas un Michał Boni.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.10. punkts.


17. Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana - ESI fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (debates)

Ziņojums par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana (ziņojuma novērtēšana saskaņā ar KNR 16. panta 3. punktu) [2016/2148(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000005/2017) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Eiropas strukturālo un investīciju fondu (ESI) fondu darbības programmu novēlota īstenošana: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017).

Lambert van Nistelrooij iepazīstināja ar ziņojumu.

Iskra Mihaylova izvērsa jautājumu.

Uzstājās Georgi Pirinski (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs).

Corina Crețu (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Nikolaos Chountis (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Viorica Dăncilă (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Daniele Viotti (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Kosma Złotowski (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrey Novakov PPE grupas vārdā, Constanze Krehl S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Steeve Briois ENF grupas vārdā, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour un Julie Ward.

Uzstājās Corina Crețu un Lambert van Nistelrooij.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā - par ESI fondu darbības programmu novēlotu īstenošanu: ietekme uz kohēzijas politiku un turpmākā rīcība (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.2.2017. protokola 6.11. punkts.


18. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai III pielikuma pielāgošanu (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES) Nr.251/2014 papildina attiecībā uz atļautajiem ražošanas procesiem aromatizētu vīna produktu ieguvei (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 31. janvāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants), AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/96 groza attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu ekoloģiskajiem un spēkiekārtas veiktspējas raksturlielumu prasībām (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 1. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza 2014.gada 4.augusta Deleģēto regulu (ES) Nr.1062/2014 par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur biocīdi, kas minēti Eiropas Parlamentaun Padomes Regulā (ES) Nr.528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 3. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas Deleģētā regula par vienošanos kategorijām, kas aizsargājamas īpašuma daļējas pārvešanas gadījumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES 76. pantu (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 7. februāri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 598.638/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Juridisks paziņojums - Privātuma politika