Index 
Notulen
PDF 291kWORD 82k
Woensdag 15 februari 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** - Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada - Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (debat)
 5.Verklaring van de Voorzitter
 6.Samenstelling delegaties
 7.Stemmingen
  
7.1.Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** (stemming)
  
7.2.Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (stemming)
  
7.3.Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (stemming)
  
7.4.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië *** (stemming)
  
7.5.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie) (stemming)
  
7.6.Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) *** (stemming)
  
7.7.Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)
  
7.8.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten (stemming)
  
7.9.Verslag 2016 over Albanië (stemming)
  
7.10.Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
7.11.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)
  
7.12.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)
  
7.13.Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (stemming)
  
7.14.De bankenunie - jaarverslag 2016 (stemming)
  
7.15.Biologische pesticiden met een laag risico (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Terrorismebestrijding ***I (debat)
 12.Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen ***I (debat)
 13.Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (debat)
 14.Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)
 15.Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (debat)
 16.Europees cloudinitiatief (debat)
 17.Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen - Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (debat)
 18.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

VOORZITTER: Antonio Tajani
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.

De Voorzitter deelt mee dat de protestdemonstratie die momenteel voor het Parlement plaatsvindt de toegang tot het gebouw bemoeilijkt en dat de vergadering daarom enkele ogenblikken wordt onderbroken voor het begin van het eerste debat.

(De vergadering wordt om 09.05 uur onderbroken en om 09.15 uur hervat.)


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua, de kwestie Francisca Ramírez (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López en Carlos Zorrihno, namens de S&D-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op het gebied van de mensenrechten en democratie in Nicaragua: de kwestie Francesca Ramírez (B8-0169/2017).

II.   Executies in Koeweit en Bahrein (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de executies in Koeweit en Bahrein (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over executies in Koeweit en Bahrein (B8-0165/2017).

III.   Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie,over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post en Carlos Zorrihno, namens de S&D-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero en Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, over Guatemala, in het bijzonder de situatie van mensenrechtenactivisten (B8-0167/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Besluit van de Commissie betreffende het referentiedocument over de beste milieubeheerpraktijk, sectorale milieuprestatie-indicatoren en criteria voor topprestaties voor de levensmiddelen- en drankensector in het kader van Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - termijn : 8 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van Besluit 2014/350/EU tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur aan textielproducten (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - termijn : 2 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en IV bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad, en van de bijlagen X, XIV en XV bij Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie wat de bepalingen inzake verwerkte dierlijke eiwitten betreft (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - termijn : 14 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van voorschriften voor het toepassen van maximumwaarden voor residuen vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een bepaald levensmiddel op een ander levensmiddel dat afkomstig is van dezelfde diersoort, en het toepassen van maximumwaarden voor residuen, vastgesteld voor een farmacologisch werkzame stof in een of meer diersoorten op andere diersoorten, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - termijn : 3 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en VII bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat de genotypering van schapen betreft (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - termijn : 14 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2017/xxx van de Commissie en van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen in reële rijomstandigheden betreft (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - termijn : 4 mei 2017)
verwezen naar ten principale: : ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie en Verordening (EU) YYYY/XXX van de Commissie [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - termijn : 4 mei 2017)
verwezen naar ten principale: : ENVI (artikel 54 van het Reglement)
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 wat het gebruik van mest van landbouwhuisdieren als brandstof in stookinstallaties betreft (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - termijn : 2 mei 2017)
verwezen naar ten principale: ENVI


4. Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** - Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada - Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Verklaring van de Commissie: Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP))

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks en Charles Tannock lichten de aanbeveling toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Bart Staes (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Anne-Marie Mineur, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, en Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karin Kadenbach, Hannu Takkula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Matteo Salvini, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, over de aanwezigheid van plakkaten in de vergaderzaal (de Voorzitter neemt hiervan kennis), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff, Michael Gahler.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Artis Pabriks en Charles Tannock.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini en Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, over de sluiting van CETA tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras en Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de sluiting van CETA tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella en Sorin Moisă, namens de S&D-Fractie, over de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat en Gabriele Zimmer, GUE/NGL, over de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, over de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa en Hermann Winkler, namens de PPE-Fractie, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius en Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, over de sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 15.2.2017, punt 7.2 van de notulen van 15.2.2017 en punt 7.3 van de notulen van 15.2.2017.


VOORZITTER: Antonio Tajani
Voorzitter

5. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af met het oog op de stemming over de CETA-overeenkomst en verduidelijkt dat hij niet deelneemt aan de stemming aangezien hij de vergadering voorzit.

Het woord wordt gevoerd door James Carver en Elena Valenciano.


6. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Paulo Rangel in plaats van Fernando Ruas.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0030)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.2. Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (stemming)

Verklaring van de Commissie:Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada (2017/2525(RSP))

Ontwerpresoluties B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 en B8-0146/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0141/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0142/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0143/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0144/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0145/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0146/2017

Verworpen


7.3. Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de EU en Canada *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0031)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.4. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Helmut Scholz (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen (P8_TA(2017)0032)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


7.5. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de EU en Mongolië (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds [2016/2231(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0033)


7.6. Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen (bijlage wat de daaronder vallende producten betreft) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol (2015) tot wijziging van de bijlage bij de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0034)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


7.7. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2017)0035)

Het woord wordt gevoerd door Ian Duncan (rapporteur), na de stemming, om te verzoeken om terugverwijzing van de zaak naar de bevoegde commissie voor interinstitutionele onderhandelingen overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.


Bij ES
(408 voor, 237 tegen, 36 onthoudingen), hecht het Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen


7.8. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3: Technische reguleringsnormen voor de toepassing van positielimieten voor grondstoffenderivaten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0139/2017, B8-0147/2017 en B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0139/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0147/2017

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0148/2017

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Anneliese Dodds, voor de stemming, en Markus Ferber.


7.9. Verslag 2016 over Albanië (stemming)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Albanië [2016/2312(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0036)


7.10. Verslag 2016 over Bosnië en Herzegovina (stemming)

Verslag betreffende het verslag 2016 van de Commissie over Bosnië en Herzegovina [2016/2313(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0037)


7.11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2306(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0038)


7.12. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 (stemming)

Verslag over het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017 [2016/2307(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0039)


7.13. Governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 (stemming)

Verslag betreffende het jaarverslag over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2017 [2016/2248(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0040)


7.14. De bankenunie - jaarverslag 2016 (stemming)

Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2016 [2016/2247(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologische pesticiden met een laag risico (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000147/2016) van Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi en Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Biologische pesticiden met een laag risico (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Ontwerpresolutie B8-0140/2017

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0042)

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor en Janusz Korwin-Mikke

Sluiting van de CETA-overeenkomst tussen de EU en Canada - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias en Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik en Nathan Gill

Verslag Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke en Eleonora Evi

Verslag Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Verslag Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Verslag Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka en Andrejs Mamikins

Verslag Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologische pesticiden met een laag risico - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Terrorismebestrijding ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, over het verloop van het debat, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias en Ilhan Kyuchyuk.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Monika Hohlmeier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.4 van de notulen van 16.2.2017.


12. Aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Marielle de Sarnez (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Laurenţiu Rebega, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Julian King.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 16.2.2017.


13. Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Informatie-uitwisseling op EU-niveau tussen rechtshandhavingsinstanties en vervanging van instrumenten van vóór het Verdrag van Lissabon (2017/2504(RSP))

Ian Borg (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Julian King (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Ian Borg.

Het debat wordt gesloten.


14. Civielrechtelijke bepalingen over robotica (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie inzake civielrechtelijke bepalingen over robotica [2015/2103(INL)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Michał Boni (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE) en Georg Mayer (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Kaja Kallas (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Therese Comodini Cachia, namens de PPE-Fractie, Virginie Rozière, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Pavel Svoboda, Victor Negrescu en Arne Gericke.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Arne Gericke die hierop ingaat, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner en Guillaume Balas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Mady Delvaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.9 van de notulen van 16.2.2017.


15. Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000152/2016) van Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune en Edouard Martin, aan de Commissie: De goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een tolheffing (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont licht de vraag toe.

Violeta Bulc (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Claudia Schmidt, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Michael Cramer en Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke en Izaskun Bilbao Barandica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers en Maria Grapini.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van maart II.


16. Europees cloudinitiatief (debat)

Verslag over het Europees cloudinitiatief [2016/2145(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Michał Boni (rapporteur voor advies LIBE en ter vervanging van de rapporteur) leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eva Maydell (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu en Soledad Cabezón Ruiz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas en Michał Boni.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 16.2.2017.


17. Investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen - Vertraagde uitvoering van operationele programma's ESI-fondsen - effect op cohesiebeleid en de verdere voortgang (debat)

Verslag over het investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening [2016/2148(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000005/2017) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Vertraging bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) - gevolgen voor het cohesiebeleid en verdere actie (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij leidt het verslag in.

Iskra Mihaylova licht de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Georgi Pirinski (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL).

Corina Crețu (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Nikolaos Chountis (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Viorica Dăncilă (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Daniele Viotti (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Kosma Złotowski (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Andrey Novakov, namens de PPE-Fractie, Constanze Krehl, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Matthijs van Miltenburg, namens de ALDE-Fractie, Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Corina Crețu en Lambert van Nistelrooij.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, over de vertraging bij de tenuitvoerlegging van de operationele programma’s van de ESI-fondsen – gevolgen voor het cohesiebeleid en verdere actie (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.11 van de notulen van 16.2.2017.


18. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanpassing van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 februari 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 251/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toegestane productieprocessen voor de bereiding van gearomatiseerde wijnbouwproducten (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 januari 2017

verwezen naar ten principale: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/96 wat betreft voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid voor landbouw- en bosbouwvoertuigen (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 1 februari 2017

verwezen naar ten principale: IMCO

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 van 4 augustus 2014 over het in Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden bedoelde werkprogramma voor het systematische onderzoek van alle bestaande werkzame stoffen van biociden (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 februari 2017

verwezen naar ten principale: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie inzake de categorieën regelingen die moeten worden beschermd bij een gedeeltelijke eigendomsoverdracht op grond van artikel 76 van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 7 februari 2017

verwezen naar ten principale: ECON


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 598.638/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Juridische mededeling - Privacybeleid