Indeks 
Protokół
PDF 294kWORD 83k
Środa, 15 lutego 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** - Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (debata)
 5.Oświadczenie Przewodniczącego
 6.Skład delegacji
 7.Głosowanie
  
7.1.Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** (głosowanie)
  
7.2.Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (głosowanie)
  
7.3.Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (głosowanie)
  
7.4.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią *** (głosowanie)
  
7.5.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (rezolucja) (głosowanie)
  
7.6.Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi (załącznik dotyczący zakresu produktów) *** (głosowanie)
  
7.7.Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (głosowanie)
  
7.8.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (głosowanie)
  
7.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (głosowanie)
  
7.10.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)
  
7.11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (głosowanie)
  
7.12.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (głosowanie)
  
7.13.Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (głosowanie)
  
7.14.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (głosowanie)
  
7.15.Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Zwalczanie terroryzmu ***I (debata)
 12.Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (debata)
 13.Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (debata)
 14.Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (debata)
 15.Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (debata)
 16.Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)
 17.Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (debata)
 18.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

ŚRODA 15 LUTEGO 2017 R.

PRZEWODNICTWO: Antonio Tajani
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.

Przewodniczący ogłosił, że w związku z trwającą przed Parlamentem manifestacją powodującą utrudnienia w dostępie do budynku i będącą przyczyną spóźnienia pewnej liczby posłów, posiedzenie zostaje na krótki czas zawieszone przed rozpoczęciem pierwszej debaty.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.05 i wznowione o godz. 9.15.)


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López i Carlos Zorrihno, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka i demokracji w Nikaragui – sprawa Franciski Ramírez (B8-0169/2017).

II.   Egzekucje w Kuwejcie i Bahrajnie (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Bodil Valero, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie egzekucji w Kuwejcie i Bahrajnie (B8-0165/2017).

III.   Gwatemala, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post i Carlos Zorrihno, w imieniu grupy S&D, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Florent Marcellesi, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Gwatemali, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0167/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji żywności i napojów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - termin: 8 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję 2014/350/UE ustalającą kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - termin: 2 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - termin: 14 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające zasady stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej w danym środku spożywczym w odniesieniu do innego środka spożywczego uzyskanego z tego samego gatunku oraz stosowania maksymalnego limitu pozostałości ustalonego dla substancji farmakologicznie czynnej u jednego gatunku lub większej ich liczby w odniesieniu do innych gatunków, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - termin: 3 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki III i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 w odniesieniu do typowania genetycznego owiec (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - termin: 14 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) 2017/xxx oraz dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - termin: 4 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Komisji (UE) nr 582/2011 oraz rozporządzenia Komisji (UE) YYYY/XXX [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - termin: 4 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI (art. 54 Regulaminu)
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - termin: 2 maja 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


4. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** - Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Oświadczenie Komisji: Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (2017/2525(RSP))

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks i Charles Tannock przedstawili zalecenia.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Charles Tannock (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Marine Le Pen w imieniu grupy ENF i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karin Kadenbach, Hannu Takkula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Helmut Scholz, Ska Keller, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Matteo Salvini, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, w sprawie transparentów na sali obrad (Przewodnicząca przyjęła to do wiadomości), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff i Michael Gahler.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Artis Pabriks i Charles Tannock.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini i Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, w sprawie zawarcia umowy CETA między UE a Kanadą (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras i Claude Turmes, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie zawarcia umowy CETA UE-Kanada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella i Sorin Moisă w imieniu grupy S&D, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat i Gabriele Zimmer, GUE/NGL, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto i Laura Ferrara, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa i Hermann Winkler, w imieniu grupy politycznej PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius i Jozo Radoš, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie zawarcia kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Unią Europejską a Kanadą (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 15.2.2017, pkt 7.2 protokołu z dnia 15.2.2017 i pkt 7.3 protokołu z dnia 15.2.2017.


PRZEWODNICTWO: Antonio Tajani
Przewodniczący

5. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, mając na względzie głosowanie nad CETA, i sprecyzował, że nie uczestniczy w głosowaniu, gdy przewodniczy posiedzeniu.

Głos zabrali: James Carver i Elena Valenciano.


6. Skład delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujący wniosek o nominację:

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Paulo Rangel w miejsce Fernanda Ruasa.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) między Kanadą, z jednej strony, a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2017)0030)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.2. Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą (2017/2525(RSP))

Projekty rezolucji B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 i B8-0146/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0141/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0142/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0143/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0144/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0145/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0146/2017

Odrzucony


7.3. Umowa o partnerstwie strategicznym UE–Kanada *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2017)0031)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.4. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Helmut Scholz (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto (P8_TA(2017)0032)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony [2016/2231(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0033)


7.6. Porozumienie w sprawie handlu samolotami cywilnymi (załącznik dotyczący zakresu produktów) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik do porozumienia w sprawie handlu samolotami cywilnymi [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2017)0034)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


7.7. Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia racjonalnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2017)0035)

Głos zabrał Ian Duncan (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu.


W głosowaniu elektronicznym
(408 za, 237 przeciw, 36 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznaje się zatem za odesłaną do komisji właściwej.


7.8. Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące stosowania limitów pozycji dla towarowych instrumentów pochodnych (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0139/2017, B8-0147/2017 i B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0139/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0147/2017

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0148/2017

Odrzucony

Wystąpienia

Anneliese Dodds, przed głosowaniem, i Markus Ferber.


7.9. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Albanii [2016/2312(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0036)


7.10. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Bośni i Hercegowiny [2016/2313(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0037)


7.11. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2017 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0038)


7.12. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2017 r. [2016/2307(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0039)


7.13. Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru – 2017 r. [2016/2248(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0040)


7.14. Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2016 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000147/2016), które skierowali Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi i Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Projekt rezolucji B8-0140/2017

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0042)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor i Janusz Korwin-Mikke

Zawarcie umowy CETA między UE a Kanadą - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias i Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik i Nathan Gill

Sprawozdanie Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke i Eleonora Evi

Sprawozdanie Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Sprawozdanie Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Sprawozdanie Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologiczne pestycydy niskiego ryzyka - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Zwalczanie terroryzmu ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Csabę Sógora, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Monikę Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Alessandra Mussolini, w sprawie przebiegu debaty, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petrasa Auštrevičiusa, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss i Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias i Ilhan Kyuchyuk.

Głos zabrali: Julian King i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.4 protokołu z dnia 16.2.2017.


12. Wzmocnienie kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 562/2006 (WE) w odniesieniu do wzmocnienia kontroli z użyciem odpowiednich baz danych na granicach zewnętrznych [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Marielle de Sarnez (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, Roberta Metsola, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Julian King.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 16.2.2017.


13. Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wymiana informacji między organami ścigania w UE oraz zastąpienie instrumentów sprzed Traktatu z Lizbony (2017/2504(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Julian King (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Julian King i Ian Borg.

Debata została zamknięta.


14. Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki [2015/2103(INL)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE) i Georg Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Kaja Kallas (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Therese Comodini Cachia w imieniu grupy PPE, Virginie Rozière w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kaję Kallas, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu i Arne Gericke.

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Evelyn Regner, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Arnemu Gerickemu, który udzielił odpowiedzi, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner i Guillaume Balas.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman i Julie Ward.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Mady Delvaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 16.2.2017.


15. Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Claudia Schmidt w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Michael Cramer w imieniu grupy Verts/ALE, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera i Marka Jurka, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke i Izaskun Bilbao Barandica.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: druga sesja marcowa.


16. Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze [2016/2145(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE i w zastępstwie sprawozdawcy) przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Eva Maydell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu i Soledad Cabezón Ruiz.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij i Notis Marias.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Michał Boni.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 16.2.2017.


17. Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Opóźnione wdrażanie programów operacyjnych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności i dalsze działania (debata)

Sprawozdanie w sprawie inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowania wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: ocena sprawozdania na mocy art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2016/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000005/2017), które skierowała Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Opóźnienie we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij przedstawił sprawozdanie.

Iskra Mihaylova rozwinęła pytanie.

Głos zabrał Georgi Pirinski (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL).

Corina Crețu (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Nikolaos Chountis (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Daniele Viotti (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Kosma Złotowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Andrey Novakov w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour i Julie Ward.

Głos zabrali: Corina Crețu i Lambert van Nistelrooij.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, w imieniu komisji REGI, w sprawie opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych europejskich funduszów strukturalnych i inwestycyjnych – wpływ na politykę spójności oraz dalsze działania (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 16.2.2017.


18. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do dopuszczalnych procesów wyrobu w celu uzyskiwania aromatyzowanych produktów sektora wina (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 styczeń 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art54), AGRI (art54)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/96 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 1 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI (art54), IMCO (art54)

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie kategorii uzgodnień, które mają być chronione w przypadku częściowego przeniesienia własności zgodnie z art. 76 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 luty 2017

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 598.638/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności