Index 
Proces-verbal
PDF 292kWORD 83k
Miercuri, 15 februarie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** - Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (dezbatere)
 5.Declarația Președintelui
 6.Componența delegațiilor
 7.Votare
  
7.1.Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** (vot)
  
7.2.Încheierea CETA UE-Canada (vot)
  
7.3.Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (vot)
  
7.4.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia *** (vot)
  
7.5.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție) (vot)
  
7.6.Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate) *** (vot)
  
7.7.Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)
  
7.8.Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (vot)
  
7.9.Raportul privind Albania pe 2016 (vot)
  
7.10.Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (vot)
  
7.11.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)
  
7.12.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)
  
7.13.Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (vot)
  
7.14.Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (vot)
  
7.15.Pesticidele biologice cu risc redus (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Combaterea terorismului ***I (dezbatere)
 12.Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (dezbatere)
 13.Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)
 14.Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)
 15.Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (dezbatere)
 16.Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (dezbatere)
 17.Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene - Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (dezbatere)
 18.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


PROCES-VERBAL

MIERCURI 15 FEBRUARIE 2017

A PREZIDAT: Antonio Tajani
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

Președintele a anunțat că, din cauza demonstrației din fața Parlamentului care provoacă dificultăți cu privire la accesul în clădire și întârzierea mai multor deputați, ședința se suspendă câteva minute înainte de prima dezbatere.

(Ședința, suspendată la 9.05, a fost reluată la 9.15.)


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López și Carlos Zorrihno, în numele Grupului S&D, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua: cazul Francesca Ramirez (B8-0169/2017).

II.   Execuții în Kuweit și Bahrain (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la execuții în Kuweit și Bahrain (B8-0165/2017).

III.   Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post și Carlos Zorrihno, în numele Grupului S&D, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, cu privire la Guatemala, în special situația apărătorilor drepturilor omului (B8-0167/2017).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Decizia Comisiei privind documentul de referință referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul producător de alimente și băuturi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D047851/02 - 2017/2561(RPS) - termen: 8 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/350/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse textile (D047977/02 - 2017/2554(RPS) - termen: 2 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de modificare a anexelor I și IV la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor X, XIV și XV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei în ceea ce privește dispozițiile privind proteinele animale prelucrate (D048174/04 - 2017/2568(RPS) - termen: 14 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulament al Comisiei de stabilire a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar, pentru un alt produs alimentar obținut din aceeași specie, precum și a unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 (D048409/02 - 2017/2553(RPS) - termen: 3 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul al Comisiei de modificare a anexelor III și VII la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește genotiparea ovinelor (D048897/03 - 2017/2569(RPS) - termen: 14 mai 2017)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2017/xxx al Comisiei și a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește emisiile generate în condiții reale de conducere de vehiculele ușoare pentru pasageri și de vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D048924/04 - 2017/2558(RPS) - termen: 4 mai 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de corectare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al Comisiei și a Regulamentului (UE) YYYY/XXX al Comisiei [WLTP] (D048925/03 - 2017/2557(RPS) - termen: 4 mai 2017)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește utilizarea dejecțiilor provenite de la animalele de fermă drept combustibil în instalațiile de ardere (D049061/02 - 2017/2552(RPS) - termen: 2 mai 2017)
retrimis fond: ENVI


4. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** - Încheierea CETA UE-Canada - Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Declarație a Comisiei: Încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP))

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks și Charles Tannock și-a prezentat recomandările.

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Charles Tannock (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Bart Staes (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Anne-Marie Mineur, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Konstantinos Papadakis, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Karin Kadenbach, Hannu Takkula, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Matteo Salvini, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, sur la présence de pancartes dans la salle ((Președinta en prend note), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff și Michael Gahler.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Artis Pabriks și Charles Tannock.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini și Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, referitoare la încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras și Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella și Sorin Moisă, în numele Grupului S&D, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat și Gabriele Zimmer, GUE/NGL, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, referitoare la încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa și Hermann Winkler, în numele Grupului PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius și Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, referitoare la încheierea CETA dintre UE și Canada (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 15.2.2017, punctul 7.2 al PV din 15.2.2017 și punctul 7.3 al PV din 15.2.2017.


A PREZIDAT: Antonio Tajani
Președinte

5. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu privire la votarea CETA și a precizat că nu participă la vot deoarece prezidează ședința.

Au intervenit: James Carver și Elena Valenciano.


6. Componența delegațiilor

Președintele a primit de la Grupul PPE următoarea cerere de numire:

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Paulo Rangel care îl înlocuiește pe Fernando Ruas.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Acordul economic și comercial cuprinzător UE-Canada *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0030)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.2. Încheierea CETA UE-Canada (vot)

Declarație a Comisiei:Încheierea CETA UE-Canada (2017/2525(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 și B8-0146/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0141/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0142/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0143/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0144/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0145/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0146/2017

Respins


7.3. Acordul de parteneriat strategic UE-Canada *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0031)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.4. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Helmut Scholz (raportor) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat (P8_TA(2017)0032)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


7.5. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Mongolia (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte [2016/2231(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0033)


7.6. Acordul privind comerțul cu aeronave civile (anexa privind produsele vizate) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului (2015) de modificare a anexei la Acordul privind comerțul cu aeronave civile [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2017)0034)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


7.7. Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest domeniu ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2017)0035)

A intervenit Ian Duncan (raportor), după vot, care a solicitat ca această chestiune să fie retransmisă comisiei competente pentru a face obiectul unor negocieri interinstituționale, conform articolului 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.


Parlamentul a aprobat propunerea prin vot electronic
(408 voturi pentru, 237 voturi împotrivă, 36 de abțineri). Chestiunea urmează deci a fi retransmisă comisiei competente.


7.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea de limite ale pozițiilor în cazul instrumentelor financiare derivate pe mărfuri (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0139/2017, B8-0147/2017 și B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0139/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0147/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0148/2017

Respins

Intervenții

Anneliese Dodds, înainte de vot, și Markus Ferber.


7.9. Raportul privind Albania pe 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016 [2016/2312(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0036)


7.10. Raportul privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 (vot)

Raport referitor la Raportul Comisiei privind Bosnia și Herțegovina pe 2016 [2016/2313(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0037)


7.11. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2306(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0038)


7.12. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 (vot)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2017 [2016/2307(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0039)


7.13. Guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 (vot)

Raport referitor la Raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017 [2016/2248(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0040)


7.14. Uniunea bancară - raportul anual pe 2016 (vot)

Raport referitor la uniunea bancară - raportul anual pe 2016 [2016/2247(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0041)


7.15. Pesticidele biologice cu risc redus (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000147/2016) adresată de Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi și Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Pesticide biologice cu risc redus (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Propunere de rezoluție B8-0140/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0042)

         A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
            Vicepreședinte


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Artis Pabriks - A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor și Janusz Korwin-Mikke

Încheierea CETA UE-Canada - (2017/2525(RSP)) - B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias și Ivan Jakovčić

Charles Tannock - A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik și Nathan Gill

Raport Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke și Eleonora Evi

Raport Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Raport Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Raport Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka și Andrejs Mamikins

Raport Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Pesticidele biologice cu risc redus - (2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Combaterea terorismului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Csaba Sógor, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias și Ilhan Kyuchyuk.

Au intervenit: Julian King și Monika Hohlmeier.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 16.2.2017.


12. Consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei și-a prezentat raportul.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Marielle de Sarnez (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Barbara Kudrycka, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Laurenţiu Rebega, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, Roberta Metsola, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes și Georgios Epitideios.

A intervenit Julian King.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 16.2.2017.


13. Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Schimbul de informații la nivelul UE în domeniul asigurării respectării legii și înlocuirea instrumentelor create înaintea adoptării Tratatului de la Lisabona (2017/2504(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI

Vicepreședinte

Julian King (membru al Comisiei) a făcut declarația

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Julian King și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Normele de drept civil privind robotica (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica [2015/2103(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Michał Boni (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE) și Georg Mayer (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN).

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ádám Kósa (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Kaja Kallas (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Therese Comodini Cachia, în numele Grupului PPE, Virginie Rozière, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu și Arne Gericke.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Evelyn Regner pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Arne Gericke care a răspuns, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner și Guillaume Balas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman și Julie Ward.

Au intervenit: Carlos Moedas și Mady Delvaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 16.2.2017.


15. Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2016) adresată de Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune et Edouard Martin, Comisiei: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont a dezvoltat întrebarea.

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Claudia Schmidt, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Michael Cramer, în numele Grupului Verts/ALE, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer și Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers și Maria Grapini.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

A intervenit Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune martie II.


16. Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului (dezbatere)

Raport referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului [2016/2145(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei)

Michał Boni (raportoul pentru aviz al Comisiei LIBE și înlocuitorul raportorului) a prezentat raportul.

Au intervenit: Eva Maydell (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij și Notis Marias.

Au intervenit: Carlos Moedas și Michał Boni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 16.2.2017.


17. Investiții în locuri de muncă și în creștere - valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene - Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor ESI - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (dezbatere)

Raport referitor la investiții în locuri de muncă și în creștere – valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene: o evaluare a raportului în temeiul articolului 16 alineatul (3) din RDC [2016/2148(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000005/2017) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, Comisiei: Implementarea cu întârziere a programelor operaționale ale fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) - impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij și-a prezentat raportul.

Iskra Mihaylova a dezvoltat întrebarea.

A intervenit Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL).

Corina Crețu (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Nikolaos Chountis (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Viorica Dăncilă (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Daniele Viotti (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Kosma Złotowski (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Andrey Novakov, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour și Julie Ward.

Au intervenit: Corina Crețu și Lambert van Nistelrooij.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, referitoare la implementarea cu întârziere a programelor operaționale din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) – impactul asupra politicii de coeziune și ce e de făcut în continuare (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 16.2.2017.


18. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 februarie 2017

retrimis fond: TRAN

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește procesele de producție autorizate pentru obținerea produselor vitivinicole aromatizate (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 31 ianuarie 2017

retrimis fond: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2015/96 în ceea ce privește cerințele de performanță de mediu și de performanță a unității de propulsie ale vehiculelor agricole și forestiere (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 1 februarie 2017

retrimis fond: IMCO

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 din 4 august 2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide, menționat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 februarie 2017

retrimis fond: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Regulamentul delegat al Comisiei privind categoriile de acorduri care trebuie protejate în cadrul transferurilor parțiale de proprietate în temeiul articolului 76 din Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 7 februarie 2017

retrimis fond: ECON


19. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 598.638/OJJE).


20. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Aviz juridic - Politica de confidențialitate