Zoznam 
Zápisnica
PDF 290kWORD 83k
Streda, 15. februára 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** – Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada – Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (rozprava)
 5.Vyhlásenie Predsedníctva
 6.Zloženie delegácií
 7.Hlasovanie
  7.1.Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)
  7.2.Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (hlasovanie)
  7.3.Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)
  7.4.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom *** (hlasovanie)
  7.5.Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (uznesenie) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (príloha obsahujúca zoznam výrobkov) *** (hlasovanie)
  7.7.Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)
  7.8.Námietka podľa článku 105 ods. 3: regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (hlasovanie)
  7.9.Správa o Albánsku za rok 2016 (hlasovanie)
  7.10.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (hlasovanie)
  7.11.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (hlasovanie)
  7.12.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (hlasovanie)
  7.13.Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (hlasovanie)
  7.14.Banková únia – výročná správa za rok 2016 (hlasovanie)
  7.15.Biologické pesticídy s nízkym rizikom (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Boj proti terorizmu ***I (rozprava)
 12.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (rozprava)
 13.Výmena informácií v oblasti presadzovania práva v EÚ a nahradenie nástrojov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou (rozprava)
 14.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)
 15.Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (rozprava)
 16.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (rozprava)
 17.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov – Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (rozprava)
 18.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


ZÁPISNICA

STREDA 15. FEBRUÁRA 2017

PREDSEDNÍCTVO: Antonio Tajani
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.

Predseda oznámil, že vzhľadom na podujatie prebiehajúce pred Parlamentom, ktoré skomplikovalo prístup do budovy a spôsobilo meškanie viacerých poslancov, je rokovanie do začiatku prvej rozpravy na chvíľu prerušené.

(Rokovanie bolo prerušené o 09.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 09.15 h.)


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci / politické skupiny podľa článku 135 rokovacieho poriadku požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (2017/2563(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0156/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0158/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0160/2017);

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0163/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Javi López a Carlos Zorrihno, v mene skupiny S&D, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0168/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Francescy Ramirezovej (B8-0169/2017).

II.   Popravy v Kuvajte a Bahrajne (2017/2564(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Luis de Grandes Pascual, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0150/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Anders Primdahl Vistisen, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0151/2017);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0154/2017);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0155/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0161/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0162/2017);

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, Popravy v Kuvajte a Bahrajne (B8-0165/2017).

III.   Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (2017/2565(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, Ivo Belet, Inese Vaidere, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0152/2017);

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Beatrix von Storch, v mene skupiny EFDD, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0153/2017);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki, Urszula Krupa, Arne Gericke, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek a Monica Macovei, v mene skupiny ECR, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0157/2017);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0159/2017);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post a Carlos Zorrihno, v mene skupiny S&D, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0164/2017);

—   Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Patrick Le Hyaric, v mene skupiny GUE/NGL, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0166/2017);

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE, Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (B8-0167/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

– Rozhodnutie Komisie o referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby potravín a nápojov podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D047851/02 – 2017/2561(RPS) – lehota: 8. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/350/EÚ, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom (D047977/02 – 2017/2554(RPS) – lehota: 2. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a prílohy X, XIV a XV k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o ustanovenia o spracovaných živočíšnych bielkovinách (D048174/04 – 2017/2568(RPS) – lehota: 14. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa v súlade s nariadením (ES) č. 470/2009 stanovujú pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí stanoveného pre farmakologicky účinnú látku v konkrétnej potravine na inú potravinu získanú z rovnakého druhu a pravidlá používania maximálneho limitu rezíduí stanoveného pre farmakologicky účinnú látku v jednom alebo viacerých druhoch na iné druhy (D048409/02 – 2017/2553(RPS) – lehota: 3. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy III a VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o genotypizáciu oviec (D048897/03 – 2017/2569(RPS) – lehota: 14. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) 2017/xxx a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES so zreteľom na emisie pri skutočnej jazde v prípade ľahkých vozidiel (Euro 6) (D048924/04 – 2017/2558(RPS) – lehota: 4. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 a nariadenie Komisie (EÚ) RRRR/XXX [WLTP] (D048925/03 – 2017/2557(RPS) – lehota: 4. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o používanie hnoja chovných zvierat ako paliva v spaľovacích zariadeniach (D049061/02 – 2017/2552(RPS) – lehota: 2. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI


4. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** – Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada – Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (rozprava)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

Vyhlásenie Komisie: Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (2017/2525(RSP))

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

Artis Pabriks a Charles Tannock uviedli svoje odporúčania.

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Georgi Pirinski (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Marine Le Pen v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary, Sorin Moisă, David Campbell Bannerman, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Karin Kadenbach, Hannu Takkula, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Helmut Scholz, Ska Keller, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, William (The Earl of) Dartmouth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Matteo Salvini, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Jarosław Wałęsa, Elena Valenciano, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Lola Sánchez Caldentey, Klaus Buchner, Petr Mach, Marcel de Graaff, Lampros Fountoulis, Franck Proust, Bernd Lange, Emma McClarkin, Urmas Paet, Patrick Le Hyaric, Franz Obermayr, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Joachim Starbatty, Louis Michel, Eleonora Forenza, Salvatore Cicu, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Sylvie Goulard, Jean-Luc Mélenchon, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Miroslav Poche, Bernd Kölmel, Iuliu Winkler, Pier Antonio Panzeri, James Nicholson, Tokia Saïfi, Jeppe Kofod, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Viviane Reding, Nicola Caputo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Adam Szejnfeld, Emmanuel Maurel, Fernando Ruas, Karoline Graswander-Hainz, Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Richard Corbett, o prítomnosti cedulí v sále (predsedníčka to vzala na vedomie), Francisco José Millán Mon, Alexander Graf Lambsdorff a Michael Gahler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Heidi Hautala a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Artis Pabriks a Charles Tannock.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Edouard Ferrand, Marcel de Graaff, Marine Le Pen, Georg Mayer, Franz Obermayr, Matteo Salvini a Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0141/2017);

—   Yannick Jadot, Ska Keller, Heidi Hautala, Bart Staes, Igor Šoltes, Martin Häusling, Josep-Maria Terricabras a Claude Turmes, v mene skupiny Verts/ALE, o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0142/2017);

—   Gianni Pittella a Sorin Moisă v mene skupiny S&D, o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (2017/2525(RSP)) (B8-0143/2017);

—   Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Xabier Benito Ziluaga, Malin Björk, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Dennis de Jong, Fabio De Masi, Stefan Eck, Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Thomas Händel, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat a Gabriele Zimmer, GUE/NGL, o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (2017/2525(RSP)) (B8-0144/2017);

—   Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Marco Valli, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi, Daniela Aiuto a Laura Ferrara, v mene skupiny EFDD, o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej (2017/2525(RSP)) (B8-0145/2017);

—   Manfred Weber, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Danuta Maria Hübner, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jarosław Wałęsa a Hermann Winkler, v mene skupiny PPE, David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Sander Loones, Jan Zahradil, Joachim Starbatty a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Hannu Takkula, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Sylvie Goulard, Morten Løkkegaard, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Angelika Mlinar, Hilde Vautmans, Gesine Meissner, Cecilia Wikström, Sophia in ‘t Veld, Petras Auštrevičius a Jozo Radoš, v mene skupiny ALDE, o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (2017/2525(RSP)) (B8-0146/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 15.2.2017, bod 7.2 zápisnice zo dňa 15.2.2017 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 15.2.2017.


PREDSEDNÍCTVO: Antonio Tajani
predseda

5. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie pred hlasovaním o dohode CETA a vysvetlil, že sa nezúčastní na hlasovaní, pretože predsedá rokovaniu.

Vystúpili títo poslanci: James Carver a Elena Valenciano.


6. Zloženie delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Paulo Rangel namiesto Fernanda Ruasa.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej [10975/2016 - C8-0438/2016- 2016/0205(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Artis Pabriks (A8-0009/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0030)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.2. Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie:Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada (2017/2525(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017 a B8-0146/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA B8-0141/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0142/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0143/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0144/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0145/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0146/2017

Zamietnutý


7.3. Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Kanadou *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej v mene Únie [14765/2016 - C8-0508/2016 - 2016/0373(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Charles Tannock (A8-0028/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0031)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.4. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej [08919/2016 - C8-0218/2016 - 2015/0114(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0382/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Helmut Scholz (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijatý (P8_TA(2017)0032)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Rámcová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej [2016/2231(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Helmut Scholz (A8-0383/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0033)


7.6. Dohoda o obchode s civilnými lietadlami (príloha obsahujúca zoznam výrobkov) *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu (2015), ktorým sa mení príloha k Dohode o obchode s civilnými lietadlami [11018/2016 - C8-0391/2016 - 2016/0202(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0007/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0034)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


7.7. Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií [COM(2015)0337 - C8-0190/2015- 2015/0148(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ian Duncan (A8-0003/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2017)0035)

V rozprave vystúpil Ian Duncan (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby sa vec vrátila gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku.


Parlament návrh schválil elektronickým hlasovaním
(408 za, 237 proti, 36 sa zdržalo). Vec sa teda považuje za vrátenú gestorskému výboru.


7.8. Námietka podľa článku 105 ods. 3: regulačné technické predpisy na uplatňovanie obmedzení pozícií komoditných derivátov (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0139/2017, B8-0147/2017 a B8-0148/2017 (2016/3017(DEA))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA B8-0139/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0147/2017

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B8-0148/2017

Zamietnutý

Vystúpenia:

Anneliese Dodds, pred hlasovaním, a Markus Ferber.


7.9. Správa o Albánsku za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2016 [2016/2312(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0036)


7.10. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2016 [2016/2313(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0026/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0037)


7.11. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2017 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: Ročný prieskum rastu na rok 2017 [2016/2306(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0039/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0038)


7.12. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2017 [2016/2307(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0037/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0039)


7.13. Správa jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2017 [2016/2248(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0016/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0040)


7.14. Banková únia – výročná správa za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o bankovej únii – výročná správa za rok 2016 [2016/2247(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0019/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0041)


7.15. Biologické pesticídy s nízkym rizikom (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000147/2016) ktorú položil Herbert Dorfmann, Pavel Poc, Julie Girling, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Bart Staes, Eleonora Evi a Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Biologické nízkorizikové pesticídy (2016/2903(RSP)) (B8-1821/2016)

Návrh uznesenia B8-0140/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0042)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie Artis Pabriks A8-0009/2017
Jens Rohde, Igor Šoltes, Vicky Ford, Momchil Nekov, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Jasenko Selimovic, Marian Harkin, Bruno Gollnisch, Xabier Benito Ziluaga, Ivan Jakovčić, Klaus Buchner, Agnes Jongerius, Maria Lidia Senra Rodríguez, Steven Woolfe, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Zoltán Balczó, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor a Janusz Korwin-Mikke

Uzavretie dohody CETA EÚ – Kanada(2017/2525(RSP))B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, RC-B8-0146/2017
Marisa Matias, Tiziana Beghin, Marian Harkin, Notis Marias a Ivan Jakovčić

Charles Tannock A8-0028/2017
Miguel Urbán Crespo, Adam Szejnfeld, Jens Rohde, Ivan Jakovčić, Michał Marusik a Nathan Gill

Správa: Ian Duncan - A8-0003/2017
Jens Geier, Vicky Ford, Maria Spyraki, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Michaela Šojdrová, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Steven Woolfe, Janusz Korwin-Mikke a Eleonora Evi

Správa: Knut Fleckenstein - A8-0023/2017
Notis Marias

Správa: Cristian Dan Preda - A8-0026/2017
Jasenko Selimovic

Správa: Yana Toom - A8-0037/2017
Danuta Jazłowiecka a Andrejs Mamikins

Správa: Antonio López-Istúriz White - A8-0016/2017
Adam Szejnfeld

Biologické pesticídy s nízkym rizikom(2016/2903(RSP)) - B8-0140/2017
Urszula Krupa.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Boj proti terorizmu ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

Monika Hohlmeier uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Caterina Chinnici v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Hilde Vautmans, Diane Dodds, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Josef Weidenholzer, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Diane Dodds, Jan Philipp Albrecht, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Monika Hohlmeier, Kristina Winberg, Gilles Lebreton, Georgios Epitideios, Frank Engel, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Péter Niedermüller, James Nicholson, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathan Gill, Mario Borghezio, Janusz Korwin-Mikke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Alessandra Mussolini, k priebehu rozpravy, Tomáš Zdechovský, Sylvie Guillaume, Ryszard Czarnecki, Nathalie Griesbeck, Nicolas Bay, Csaba Sógor, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Heinz K. Becker, Mirosław Piotrowski, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arnaud Danjean, Jeroen Lenaers, Alessandra Mussolini, Axel Voss a Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Eleftherios Synadinos, Marlene Mizzi, Notis Marias a Ilhan Kyuchyuk.

V rozprave vystúpili: Julian King a Monika Hohlmeier.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


12. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0218/2016)

Monica Macovei uviedla správu.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle de Sarnez (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Barbara Kudrycka v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Laurenţiu Rebega v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec, Roberta Metsola, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Daniel Dalton, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Mariya Gabriel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Cécile Kashetu Kyenge, Emil Radev a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Julian King.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


13. Výmena informácií v oblasti presadzovania práva v EÚ a nahradenie nástrojov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Výmena informácií v oblasti presadzovania práva v EÚ a nahradenie nástrojov z obdobia pred Lisabonskou zmluvou (2017/2504(RSP))

Ian Borg (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Julian King (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Dubravka Šuica, Andrejs Mamikins, Jeroen Lenaers a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Notis Marias, Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Julian King a Ian Borg.

Rozprava sa skončila.


14. Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (rozprava)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o normách občianskeho práva v oblasti robotiky [2015/2103(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Mady Delvaux uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko) a Georg Mayer (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Kaja Kallas (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Therese Comodini Cachia v mene skupiny PPE, Virginie Rozière v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kaja Kallas, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Pavel Svoboda, Victor Negrescu a Arne Gericke.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Evelyn Regner, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Arnemu Gerickovi, ktorý odpovedal na otázku, João Pimenta Lopes, Heidi Hautala, Dario Tamburrano, Joëlle Mélin, Axel Voss, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Karima Delli, Daniel Buda, Josef Weidenholzer, José Bové, Jiří Pospíšil, Marju Lauristin, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner a Guillaume Balas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Caterina Chinnici, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas a Mady Delvaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


15. Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2016), ktorú položili Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Pascal Arimont rozvinul otázku.

Violeta Bulc (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Claudia Schmidt v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Michael Cramer v mene skupiny Verts/ALE, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Wim van de Camp, Karoline Graswander-Hainz, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Martina Michels, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Michael Cramer a Marek Jurek, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Matthijs van Miltenburg, Anne Sander, Inés Ayala Sender, Arne Gericke a Izaskun Bilbao Barandica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Pavel Svoboda, Tiemo Wölken, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Jeroen Lenaers a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: période de session mars II.


16. Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (rozprava)

Správa o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu [2016/2145(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko, v zastúpení spravodajcu) uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Eva Maydell (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Cora van Nieuwenhuizen v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Paul Rübig, Josef Weidenholzer, José Blanco López, Carlos Zorrinho, Victor Negrescu a Soledad Cabezón Ruiz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Carlos Moedas a Michał Boni.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


17. Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov – Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (rozprava)

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU [2016/2148(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000005/2017), ktorú položila Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, pre Komisiu: Oneskorené vykonávanie operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) - vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0202/2017)

Lambert van Nistelrooij uviedol správu.

Iskra Mihaylova rozvinula otázku.

V rozprave vystúpil Georgi Pirinski (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

Corina Crețu (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Nikolaos Chountis (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Daniele Viotti (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andrey Novakov v mene skupiny PPE, Constanze Krehl v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Matthijs van Miltenburg v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Joachim Zeller, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Maria Spyraki, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivana Maletić, Tonino Picula, Pascal Arimont, Monika Smolková, Daniel Buda, Elena Gentile, José Manuel Fernandes, Louis-Joseph Manscour a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Corina Crețu a Lambert van Nistelrooij.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, v mene výboru REGI, o oneskorenom vykonávaní operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (2016/3008(RSP)) (B8-0149/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.11 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


18. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie o úprave prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (C(2017)00393 - 2017/2556(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2 február 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014, pokiaľ ide o povolené výrobné procesy na získavanie aromatizovaných vínnych výrobkov (C(2017)00403 - 2017/2549(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31 január 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI (art54), AGRI (art54)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/96, pokiaľ ide o požiadavky na environmentálne vlastnosti vozidiel a výkon pohonnej jednotky poľnohospodárskych a lesných vozidiel (C(2017)00451 - 2017/2551(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 1 február 2017

predložené gestorskému výboru: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (C(2017)00477 - 2017/2555(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3 február 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI (art54), IMCO (art54)

- Delegované nariadenie Komisie o triedach dohôd, ktoré majú byť chránené v rámci čiastočného prevodu majetku podľa článku 76 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (C(2017)00597 - 2017/2560(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 7 február 2017

predložené gestorskému výboru: ECON


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 598.638/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia