Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2062(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0021/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0021/2017

Συζήτηση :

PV 16/02/2017 - 2
CRE 16/02/2017 - 2

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2017 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0054

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο

2. Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη [2016/2062(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Ο Pavel Telička παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Ole Christensen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Anneleen Van Bossuyt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Νικόλαος Χουντής, Bas Eickhout και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Pavel Telička.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου