Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2564(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0150/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2017 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0044

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

6.2. Avrättningar i Kuwait och Bahrain (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2017

(ersätter B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 och B8-0165/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Ana Gomes, för S&D-gruppen,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström och Gesine Meissner, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Isabella Adinolfi, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2017)0044)

(Resolutionsförslag B8-0151/2017 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy