Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург

6.8. Бюджетен капацитет за еврозоната (гласуване)
CRE

Доклад относно бюджетния капацитет за еврозоната [2015/2344(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Reimer Böge и Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFDD)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисиите BUDG, ECON)

Приема се (P8_TA(2017)0050)

Изказвания

Преди гласуването, Sander Loones, за да поиска отлагане на гласуването. Fabio De Masi, за да подкрепи искането, и Pervenche Berès срещу искането.

С електронно гласуване (222 гласа „за“, 355 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Преди гласуването, Gianni Pittella.

Правна информация - Политика за поверителност