Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 16 lutego 2017 r. - Strasburg

6.8. Możliwości budżetowe strefy euro (głosowanie)
CRE

Sprawozdanie w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro [2015/2344(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Reimer Böge i Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę EFDD)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez komisje BUDG, ECON)

Przyjęto (P8_TA(2017)0050)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Sander Loones wystapił z wnioskiem o odroczenie głosowania. Fabio De Masi poparł wniosek, a Pervenche Berès sprzeciwiła się mu.

W GE (przy 222 głosach za, 355 głosach przeciw i 39 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Po głosowaniu Gianni Pittella.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności