Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo: Sander Loones ir Eugen Freund.


6.1. Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ir B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0156/2017

(keičia B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ir B8-0168/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Javi López S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0043).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0158/2017 ir B8-0169/2017 anuliuoti.)


6.2. Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ir B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0150/2017

(keičia B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ir B8-0165/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0044).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0151/2017 anuliuotas.)


6.3. Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ir B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0152/2017

(keičia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ir B8-0167/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez.

Priimta (P8_TA(2017)0045).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0166/2017 anuliuotas.)


6.4. Kova su terorizmu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

LAIKINASIS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0046).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Cornelia Ernst paprašė iš pradžių balsuoti dėl pakeitimų, o paskui dėl laikinojo susitarimo. Parlamentas atmetė prašymą.


6.5. Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0218/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

LAIKINASIS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0047).


6.6. Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos (balsavimas)

Pranešimas dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų [2014/2248(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFCO komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0048).


6.7. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis [2014/2249(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Elmar Brok (A8-0386/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFCO komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0049).


6.8. Euro zonos biudžeto pajėgumai (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumo [2015/2344(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė BUDG ir ECON komitetai)

Priimta (P8_TA(2017)0050).

Kalbėjo:

prieš balsavimo pradžią Sander Loones paprašė atidėti balsavimą. Fabio De Masi palaikė prašymą, o Pervenche Berès nesutiko su juo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (222 balsavo už, 355 – prieš, 39 susilaikė) atmetė prašymą.

Po balsavimo Gianni Pittella.


6.9. Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų [2015/2103(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0051).


6.10. Europos debesijos iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos debesijos iniciatyvos [2016/2145(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ITRE komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0052).


6.11. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas (balsavimas)

Pranešimas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Ataskaitos vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“ [2016/2148(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0053).


6.12. Europos aviacijos strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos strategijos [2016/2062(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0054).


6.13. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0055).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika