Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

6. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci: Sander Loones a Eugen Freund.


6.1. Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 a B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0156/2017

(nahrádzajúci B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 a B8-0168/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Javi López, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2017)0043)

(Návrhy uznesenia B8-0158/2017 a B8-0169/2017 sa stali bezpredmetnými.)


6.2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0150/2017

(nahrádzajúci B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0044)

(Návrh uznesenia B8-0151/2017 sa stal bezpredmetným.)


6.3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 a B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0152/2017

(nahrádzajúci B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 a B8-0167/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez.

Prijatý (P8_TA(2017)0045)

(Návrh uznesenia B8-0166/2017 sa stal bezpredmetným.)


6.4. Boj proti terorizmu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0046)

Vystúpenia:

Cornelia Ernst, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode. Parlament žiadosť zamietol.


6.5. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0047)


6.6. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (hlasovanie)

Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie [2014/2248(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFCO)

Prijatý (P8_TA(2017)0048)


6.7. Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy (hlasovanie)

Správa o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy [2014/2249(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFCO)

Prijatý (P8_TA(2017)0049)


6.8. Rozpočtová kapacita pre eurozónu (hlasovanie)

Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu [2015/2344(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFDD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výbormi BUDG, ECON)

Prijatý (P8_TA(2017)0050)

Vystúpenia:

Sander Loones, pred hlasovaním, so žiadosťou o odloženie hlasovania, Fabio De Masi na podporu žiadosti a Pervenche Berès proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 222, proti: 355, zdržali sa hlasovania: 39).

Gianni Pittella, po hlasovaní.


6.9. Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o normách občianskeho práva v oblasti robotiky [2015/2103(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0051)


6.10. Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (hlasovanie)

Správa o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu [2016/2145(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom ITRE)

Prijatý (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (hlasovanie)

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU [2016/2148(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0053)


6.12. Stratégia v oblasti letectva pre Európu (hlasovanie)

Správa o stratégii v oblasti letectva pre Európu [2016/2062(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0054)


6.13. Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0055)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia