Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург

12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.

комисия DEVE, комисия FEMM

- Прилагане на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) - Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (2017/2012(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA)

комисия INTA, комисия FEMM

- Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (2017/2015(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия ECON

- Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (2017/2005(INI))

комисия ENVI

- Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(подпомагаща: DEVE, CULT, AGRI)

комисия REGI

- Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21‑вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (2017/2006(INI))

комисия JURI

- Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (2017/2011(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO)

- Годишен доклад за 2015 г. относно субсидиарността и пропорционалността (2017/2010(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (2017/2007(INI))
(подпомагаща: IMCO)

комисия FEMM

- Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (2017/2008(INI))
(подпомагаща: EMPL)

Анкетна комисия PANA

- Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2017/2013(INI))

Промени при сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : DEVE (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AFET (член 54 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Онлайн платформите и цифровият единен пазар (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : ITRE, IMCO
подпомагаща: EMPL, JURI, REGI

комисия FEMM

- Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления, престъпленията против човечеството, в това число геноцида (2016/2239(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Непрекъснато университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (2016/2269(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: FEMM, ECON

- Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (2015/2062(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM

- Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: FEMM

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.)

комисия DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

- Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI))
(подпомагаща: AFET) (член 54 от Правилника за дейността)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 февруари 2017 г.)

- Европейски фонд за устойчиво развитие и създаване на гаранцията на Европейския фонд за устойчиво развитие и на Фонда за гаранция на Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
комисии: AFET, DEVE, BUDG
(подпомагаща: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.

- Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (2017/2015(INI))
комисии: INTA, FEMM
(подпомагаща: DEVE)

Правна информация - Политика за поверителност