Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg

12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017)

DEVE, FEMM

- Gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra tjenestegrenene (SWD(2015)0182): Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (2017/2012(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA)

INTA, FEMM

- Ligestilling i EU's handelsaftaler (2017/2015(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

ECON

- På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (2017/2005(INI))

ENVI

- En europæisk indsat for bæredygtighed (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(rådg.udv.: DEVE, CULT, AGRI)

REGI

- Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (2017/2006(INI))

JURI

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (2017/2011(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFCO)

- Årsrapport 2015 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2017/2010(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

- 3D-printning, en udfordring på områderne immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (2017/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

FEMM

- Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (2017/2008(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

Undersøgelsesudvalget PANA

- Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2017/2013(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI))
henvist til kor. udv. DEVE
rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 54)

JURI

- Onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
henvist til kor. udv. : ITRE, IMCO
rådg.udv.: EMPL, JURI, REGI

FEMM

- Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (2016/2239(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM

- Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI))
henvist til kor. udv. CULT
rådg.udv.: FEMM, EMPL

- Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (2016/2269(INI))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: FEMM, ECON

- Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Fængselssystemer og -forhold (2015/2062(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM

- Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (2016/2245(INI))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: FEMM

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017

DEVE (forretningsordenens artikel 54)

- Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI))
(rådg.udv.: AFET) (forretningsordenens artikel 54)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. februar 2017

- Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
udvalg: AFET, DEVE, BUDG
(rådg.udv.: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017

- Ligestilling i EU's handelsaftaler (2017/2015(INI))
udvalg: INTA, FEMM
(rådg.udv.: DEVE)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik