Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris - Strasbūra

12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

DEVE komiteja, FEMM komiteja

- Kopīga dienestu darba dokumenta "Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā" (SWD(2015)0182) īstenošana (2017/2012(INI))
(atzinums: AFET, INTA)

INTA komiteja, FEMM komiteja

- Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2015(INI))
(atzinums: DEVE)

ECON komiteja

- Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām (2017/2005(INI))

ENVI komiteja

- ES rīcība ilgtspējības jomā (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(atzinums: DEVE, CULT, AGRI)

REGI komiteja

- ES reģionu un pilsētu loma COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā (2017/2006(INI))

JURI komiteja

- ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2015. gadā (2017/2011(INI))
(atzinums: PETI, AFCO)

- 2015. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (2017/2010(INI))
(atzinums: AFCO)

- Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesību un civiltiesiskās atbildības jomā risināmie jautājumi (2017/2007(INI))
(atzinums: IMCO)

FEMM komiteja

- Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (2017/2008(INI))
(atzinums: EMPL)

PANA izmeklēšanas komiteja

- Ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (2017/2013(INI))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

AFET komiteja

- Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: DEVE (Reglamenta 54. pants)
atzinums: AFET (Reglamenta 54. pants)

JURI komiteja

- Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE, IMCO
atzinums: EMPL, JURI, REGI

FEMM komiteja

- Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu (2016/2239(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas (2016/2142(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT
atzinums: FEMM, EMPL

- Nevienlīdzības apkarošana kā instruments darbvietu radīšanas un izaugsmes stimulēšanai (2016/2269(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL
atzinums: FEMM, ECON

- Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm (2016/2301(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (2015/2062(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM

- Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos deomogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai (2016/2245(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

DEVE komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI))
(atzinums: AFET) (Reglamenta 54. pants)

Lēmums piemērot komiteju kopīgo sanāksmju procedūru (Reglamenta 55. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 9. februāra lēmumu)

- Eiropas fonds ilgtspējīgai attīstībai (EFSD) un EFSD garantijas un garantiju fonda izveide (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komitejas: AFET, DEVE, BUDG
(atzinums: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2017. gada 19. janvāra lēmumu)

- Dzimumu līdztiesība ES tirdzniecības nolīgumos (2017/2015(INI))
komitejas: INTA, FEMM
(atzinums: DEVE)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika