Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2017 - Strasbourg

12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

DEVE-utskottet, FEMM-utskottet

- Genomförande av det gemensamma arbetsdokumentet från avdelningarna (SWD(2015)0182) – Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (2017/2012(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA)

INTA-utskottet, FEMM-utskottet

- Jämställdhet i EU:s handelsavtal (2017/2015(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

ECON-utskottet

- En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer (2017/2005(INI))

ENVI-utskottet

- EU:s åtgärder för hållbarhet (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, CULT, AGRI)

REGI-utskottet

- Rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI))

JURI-utskottet

- Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2015 (2017/2011(INI))
(rådgivande utskott: PETI, AFCO)

- Årsrapporten 2015 om subsidiaritet och proportionalitet (2017/2010(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (2017/2007(INI))
(rådgivande utskott: IMCO)

FEMM-utskottet

- Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (2017/2008(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

Undersökningskommittén PANA

- Betänkande om undersökningen av penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (2017/2013(INI))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: DEVE (artikel 54 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AFET (artikel 54 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE, IMCO
rådgivande utskott: EMPL, JURI, REGI

FEMM-utskottet

- Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord (2016/2239(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM

- Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande (2016/2142(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (2016/2269(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, ECON

- Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Kriminalvårdssystem och fängelseförhållanden (2015/2062(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM

- Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2016/2245(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: FEMM

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

DEVE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (2016/2324(INI))
(rådgivande utskott: AFET) (artikel 54 i arbetsordningen)

Beslut om att inleda förfarandet med gemensamma utskottssammanträden (artikel 55 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 9 februari 2017)

- Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU) och inrättande av EFHU-garantier och EFHU-garantifonden (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
utskott: AFET, DEVE, BUDG
(rådgivande utskott: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 19 januari 2017)

- Jämställdhet i EU:s handelsavtal (2017/2015(INI))
utskott: INTA, FEMM
(rådgivande utskott: DEVE)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy