Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 89k
Четвъртък, 16 февруари 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Стратегия за въздухоплаването в Европа (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес
  
3.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн
  
3.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека
 4.Приветствие с добре дошли
 5.Реч на Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада
 6.Време за гласуване
  
6.1.Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес (гласуване)
  
6.2.Екзекуции в Кувейт и Бахрейн (гласуване)
  
6.3.Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека (гласуване)
  
6.4.Борбата срещу тероризма ***I (гласуване)
  
6.5.Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (гласуване)
  
6.6.Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (гласуване)
  
6.7.Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон (гласуване)
  
6.8.Бюджетен капацитет за еврозоната (гласуване)
  
6.9.Гражданскоправни норми за роботиката (гласуване)
  
6.10.Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (гласуване)
  
6.11.Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (гласуване)
  
6.12.Стратегия за въздухоплаването в Европа (гласуване)
  
6.13.Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (гласуване)
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Петиции
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Стратегия за въздухоплаването в Европа (разискване)

Доклад относно стратегия за въздухоплаването в Европа [2016/2062(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička представи доклада.

Изказа се Ole Christensen (докладчик по становището на комисията EMPL).

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Tibor Szanyi (докладчик по становището на комисията ENVI), Anneleen Van Bossuyt (докладчик по становището на комисията IMCO), Deirdre Clune, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout и Paloma López Bermejo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes и Nicola Caputo.

Изказаха се: Violeta Bulc и Pavel Telička.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.12 от протокола от 16.2.2017 г г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.2.2017 г.)


3.1. Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес

Предложения за резолюция B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post и Molly Scott Cato представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Notis Marias.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 16.2.2017 г г.


3.2. Екзекуции в Кувейт и Бахрейн

Предложения за резолюция B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fabio Massimo Castaldo, и Mark Demesmaeker представиха предложенията за резолюции.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Alyn Smith и Fabio Massimo Castaldo представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Udo Voigt, независим член на ЕП, Tunne Kelam и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias и Ignazio Corrao.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 16.2.2017 г г.


3.3. Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán и Ernest Urtasun представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Seán Kelly и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo и José Inácio Faria.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 16.2.2017 г г.


4. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на грузинската делегация, водена от Tamar Khulordava, които заеха място на официалната трибуна.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
председател

5. Реч на Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада

От 11,10 до 11,30 ч. Джъстин Трюдо, министър-председател на Канада, произнесе реч пред Парламента.


(Заседанието, прекъснато в 11.30 ч., беше възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказаха се: Sander Loones и Eugen Freund.


6.1. Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа - случаят на Франческа Рамирес (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 и B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0156/2017

(за замяна на B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 и B8-0168/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Javi López, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Gesine Meissner, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2017)0043)

(Предложенията за резолюции B8-0158/2017 и B8-0169/2017 отпадат.)


6.2. Екзекуции в Кувейт и Бахрейн (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 и B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0150/2017

(за замяна на B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 и B8-0165/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ana Gomes, от името на групата S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström и Gesine Meissner, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2017)0044)

(Предложението за резолюция B8-0151/2017 отпада.)


6.3. Гватемала, по-специално положанието на защитниците на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 и B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0152/2017

(за замяна на B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 и B8-0167/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić и Branislav Škripek, от името на групата ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Gesine Meissner, от името на групата ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec и Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga и Estefanía Torres Martínez.

Приема се (P8_TA(2017)0045)

(Предложението за резолюция B8-0166/2017 отпада.)


6.4. Борбата срещу тероризма ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0046)

Изказвания

Преди гласуването, Cornelia Ernst, за да поиска гласуване на измененията преди гласуването на временното споразумение. Парламентът отхвърли искането.


6.5. Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на засилването на проверките в съответните бази данни на външните граници [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0047)


6.6. Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (гласуване)

Доклад относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз [2014/2248(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията AFCO)

Приема се (P8_TA(2017)0048)


6.7. Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон (гласуване)

Доклад относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон [2014/2249(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Mercedes Bresso и Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията AFCO)

Приема се (P8_TA(2017)0049)


6.8. Бюджетен капацитет за еврозоната (гласуване)

Доклад относно бюджетния капацитет за еврозоната [2015/2344(INI)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Reimer Böge и Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата EFDD)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисиите BUDG, ECON)

Приема се (P8_TA(2017)0050)

Изказвания

Преди гласуването, Sander Loones, за да поиска отлагане на гласуването. Fabio De Masi, за да подкрепи искането, и Pervenche Berès срещу искането.

С електронно гласуване (222 гласа „за“, 355 гласа „против“, 39 гласа „въздържал се“ ) Парламентът отхвърли искането.

Преди гласуването, Gianni Pittella.


6.9. Гражданскоправни норми за роботиката (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно гражданскоправните норми за роботиката [2015/2103(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0051)


6.10. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак (гласуване)

Доклад относно Европейската инициатива за компютърни услуги в облак [2016/2145(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от комисията ITRE)

Приема се (P8_TA(2017)0052)


6.11. Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (гласуване)

Доклад относно инвестициите за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2016/2148(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0053)


6.12. Стратегия за въздухоплаването в Европа (гласуване)

Доклад относно стратегия за въздухоплаването в Европа [2016/2062(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0054)


6.13. Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху политиката на сближаване и пътят напред (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0055)


7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Доклад Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Доклад Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Доклад Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Доклад Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


10. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

14 февруари 2017 г.

(*) Име с поверителен характер

Marcel Müller (№ 1438/2016); (*) (№ 1439/2016); (*) (№ 1440/2016); (*) (№ 1441/2016); Martine Roirand (№ 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (№ 1443/2016); David Nauta (№ 1444/2016); (*) (№ 1445/2016); (*) (№ 1446/2016); Anita Krauße (№ 1447/2016); (*) (№ 1448/2016); (*) (№ 1449/2016); (*) (№ 1450/2016); (*) (№ 1451/2016); (*) (№ 1452/2016); Karl Herr (№ 1453/2016); (*) (№ 1454/2016); Ingo Tekaat (№ 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (№ 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (№ 1457/2016); (*) (№ 1458/2016); (*) (№ 1459/2016); Flavio Miccono (№ 1460/2016); (*) (№ 1461/2016); (*) (№ 1462/2016); (*) (№ 1463/2016); Danielle Van Hulst (№ 1464/2016); Jens Genzer (№ 1465/2016); Philipp Schmagold (№ 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (№ 1467/2016); Luca Ferioli (№ 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (№ 1469/2016); (*) (№ 1470/2016); (*) (№ 1471/2016); (*) (№ 1472/2016); (*) (№ 1473/2016); (*) (№ 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (№ 1475/2016); (*) (№ 1476/2016); (*) (№ 1477/2016); Simon Baraldi (№ 1478/2016); (*) (№ 1479/2016); (*) (№ 1480/2016); (*) (№ 1481/2016); (*) (№ 1482/2016); Paola Guaitoli (№ 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (№ 1484/2016); (*) (№ 1485/2016); (*) (№ 1486/2016); (*) (№ 1487/2016); Constantin Bostan (№ 1488/2016); (*) (№ 1489/2016); (*) (№ 1490/2016); (*) (№ 1491/2016); Fotios Batzios (№ 1492/2016); Xavier Díez (№ 1493/2016); (*) (№ 1494/2016); Kenneth May (№ 1495/2016); Thomas Pfister (№ 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (№ 1497/2016); Örs Orosz (№ 1498/2016); Dirk Emmermann (№ 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (№ 1500/2016); Marco Bava (№ 1501/2016); (*) (№ 1502/2016); (*) (№ 1503/2016); (*) (№ 1504/2016); Anita Krauße (№ 1505/2016); (*) (№ 1506/2016); (*) (№ 1507/2016); (*) (№ 1508/2016); (*) (№ 1509/2016); (*) (№ 1510/2016); (*) (№ 1511/2016); Jose Booij (№ 1512/2016); Benjamin Rzepka (№ 1513/2016); Benjamin Rzepka (№ 1514/2016); Irina Velinova (№ 1515/2016); Safa Souhail (№ 1516/2016); (*) (№ 1517/2016); (*) (№ 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (№ 1519/2016); (*) (№ 1520/2016); Nicolò De Bigontina (№ 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (№ 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (№ 1523/2016); (*) (№ 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (№ 1525/2016); (*) (№ 1526/2016); (*) (№ 1527/2016); Rocco Sofi (№ 1528/2016); (*) (№ 1529/2016); (*) (№ 1530/2016); (*) (№ 1531/2016); (*) (№ 1532/2016); (*) (№ 1533/2016); (*) (№ 1534/2016); (*) (№ 1535/2016); (*) (№ 1536/2016); (*) (№ 1537/2016); (*) (№ 1538/2016); (*) (№ 1539/2016); (*) (№ 1540/2016); (*) (№ 1541/2016); (*) (№ 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (№ 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (№ 1544/2016); (*) (№ 1545/2016); (*) (№ 1546/2016); (*) (№ 1547/2016); (*) (№ 1548/2016); (*) (№ 1549/2016); (*) (№ 1550/2016); (*) (№ 1551/2016); (*) (№ 1552/2016); (*) (№ 1553/2016); (*) (№ 1554/2016); (*) (№ 1555/2016); (*) (№ 1556/2016); (*) (№ 1557/2016); Flavio Miccono (№ 0001/2017); (*) (№ 0002/2017); (*) (№ 0003/2017); Andrzej Halicki (№ 0004/2017); Jouko Palmroth (№ 0005/2017); Triin Saag (№ 0006/2017); (*) (№ 0007/2017); Anton Lazarus (№ 0008/2017); Adnan Saeed (№ 0009/2017); (*) (№ 0010/2017); Pedro José Romero Matos (№ 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (№ 0012/2017); Martin Kleineidam (№ 0013/2017); (*) (№ 0014/2017); Simon Baraldi (№ 0015/2017); (*) (№ 0016/2017); Jens Genzer (№ 0017/2017); (*) (№ 0018/2017); Helmut Schwaiger (№ 0019/2017); (*) (№ 0020/2017); Georgios Floras (№ 0021/2017); Giorgio Guarino (№ 0022/2017); Giorgio Guarino (№ 0023/2017); (*) (№ 0024/2017); Simon Ferrigno (№ 0025/2017); Norbert Grass (№ 0026/2017); (*) (№ 0027/2017); (*) (№ 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (№ 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (№ 0030/2017); (*) (№ 0031/2017); (*) (№ 0032/2017); (*) (№ 0033/2017); Gunars Ruskulis (№ 0034/2017); Benjamin Dieke (№ 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (№ 0036/2017); Rolf Picker (№ 0037/2017); Jonathan Tennant (№ 0038/2017); (*) (№ 0039/2017); (*) (№ 0040/2017); (*) (№ 0041/2017); (*) (№ 0042/2017); Matjaž Založnik (№ 0043/2017); (*) (№ 0044/2017); Zornitsa Stratieva (№ 0045/2017); Mark Walker-Stewart (№ 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (№ 0047/2017); (*) (№ 0048/2017); Piotr Grabowski (№ 0049/2017); Stanisław Orlikowski (№ 0050/2017); (*) (№ 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (№ 0052/2017); (*) (№ 0053/2017); (*) (№ 0054/2017).

Председателят съобщи, че на 14 февруари 2017 г. е отправил към компетентната комисия, в съответствие с разпоредбите на член 215, параграф 13 от Правилника за дейността, петициите, получени в Европейския парламент, изпратени от физически или юридически лица, които не са граждани на Европейския съюз и които не пребивават или нямат седалище в държава членка.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Предложение за решение за изпълнение на Съвета относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно сифилиса (B8-0002/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактерията Bdellovibrio и мултирезистентната шигелоза (B8-0004/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въздействието на теглото на ученическите чанти върху здравето на учениците (B8-0006/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лечението на множествената склероза (B8-0007/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно мускулната дистрофия на Дюшен (B8-0008/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно мъжкото безплодие (B8-0009/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно представителството на жените в научните професии (B8-0010/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно „персонализираната медицина“ и лечението на левкемия (B8-0011/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксина срещу салмонелоза (B8-0012/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно последиците от прекомерната консумация на алкохол сред младите хора (B8-0013/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лечението на болестта на Крон (B8-0014/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рака на белите дробове (B8-0015/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания, свързани с бактерии, които позволяват обезвреждане на пластмасовите отпадъци в океаните (B8-0016/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно лайшманиозата и миграционната криза (B8-0017/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно аеротоксичния синдром (B8-0018/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на общи европейски стандарти за обучение на оператори в терапевтичните общности за наркозависими лица (B8-0019/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно борбата срещу редките заболявания (B8-0020/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно хлорхексидина и устойчивостта на колистин (B8-0021/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактерията Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно оползотворяването на енергията от ежедневните движения (B8-0023/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно морбили (B8-0027/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно самоубийствата на медицински специалисти (B8-0028/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно допълнителните ваксинации, налагани на пациентите поради недостига на тривалентни и четиривалентни ваксини (B8-0030/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно засилване на критериите за подбор на пилоти на пътнически самолети (B8-0031/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно отчитане в програмата TEN-T на последиците върху човешкото здраве от шума и замърсяването, причинени от пътния трафик (B8-0032/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно регулиране на клането на бременни крави (B8-0033/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разработването на пластмасови опаковки от отпадъци от хранително-вкусовата промишленост (B8-0034/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно проектирането на почистващи океаните кораби (B8-0035/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рециклирането и повторното използване на коледните елхи (B8-0036/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно последиците за здравето при използването на барбекю (B8-0037/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на задължителни квоти за позволяващи компостиране опаковки в предприятията от ЕС (B8-0038/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно необходимостта от предоставяне на незабавна защита за жертвите на кибершпионаж (B8-0039/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксинацията срещу ротавирусите (B8-0040/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вируса на марбургската хеморагична треска (B8-0041/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно бактериите Elizabethkingia (B8-0042/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксина срещу вируса на ебола (B8-0043/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на чума (B8-0044/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно брадавичната епидермодисплазия (epidermodysplasia verruciformis) (B8-0045/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно Clostridium difficile и резистентността към антибиотици (B8-0046/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно защитата на жирафите (B8-0047/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно случаите на заразяване с хантавируси (B8-0048/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въшките по главата и резистентността към санитарни продукти (B8-0049/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно паратуберкулозата (B8-0050/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно вируса Oropouche (B8-0051/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно гаранцията за умения (B8-0052/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно защитата на животните по време на транспортиране (B8-0053/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно влиянието на наночастиците, отделяни при горенето на дизел, върху бременните жени и плода (B8-0054/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно нарастващия брой космически отпадъци (B8-0055/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разходите на системите за здравеопазване в държавите членки за полагането на грижи за серопозитивни мигранти (B8-0056/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно значението на физическата активност (B8-0057/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въздействието на вятърните паркове върху околната среда (B8-0058/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно въвеждането на задължителен медицински преглед за мигрантите, пристигащи на европейска територия (B8-0059/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разработването на електрически превозни средства в Европа (B8-0060/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете за околната среда, свързани с използването на язовири (B8-0061/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно сеизмичните рискове, свързани с добива на шистов газ (B8-0062/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI

- Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно преместването на мигранти (B8-0063/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно излагането на децата на радиочестоти (B8-0064/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания във връзка с вируса Зика (B8-0065/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно макроикономическата цена на пестицидите (B8-0066/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно адипоза долороса (B8-0067/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно болестта на Брейнърд (B8-0068/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно адхезивния капсулит на рамото (B8-0069/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно риска от токсичност на ароматизираните течности за електронни цигари (B8-0070/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно комплексния регионален болков синдром (B8-0071/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно нодуларния дерматит сред говедата (B8-0093/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно коронавируса на близкоизточния респираторен синдром (B8-0094/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете, свързани с инсектицидите (B8-0095/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно техниката на мутагенеза (B8-0096/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно тригеминалната невралгия (B8-0097/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно рисковете от прекомерната консумация на омега-3 мастни киселини за здравето на европейците (B8-0098/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно перфлуороалкилираните и полифлуороалкилираните вещества (B8-0099/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно насърчаването на лечението с бактериофаги (B8-0100/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно здравните рискове, свързани с инхибиторите на протонната помпа (B8-0101/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно храненето на плъховете, използвани в изпитвания върху животни (B8-0102/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно синдрома на вродена централна алвеоларна хиповентилация (B8-0103/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно аквагенната уртикария (B8-0104/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксините, които съдържат алуминиеви соли (B8-0105/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно прогресивната осифицираща фибродисплазия (B8-0106/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно разпространението на плоския червей от Нова Гвинея (B8-0107/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на скорбут в развитите държави (B8-0108/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно напитките без захар (B8-0109/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно заболяванията в Европа, свързани с вътреболнични инфекции (B8-0110/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно хроничните възпалителни заболявания (B8-0111/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно увеличаването на случаите на подагра (B8-0112/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ранната диагноза на диабет тип I (B8-0113/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно болестта на Кройцфелд-Якоб (B8-0114/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно научните изследвания в областта на изкуствената кръв (B8-0115/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно ваксината срещу ринофарингита (B8-0116/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно риска за здравето, свързан с контрацепцията от ново поколение (B8-0117/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo и Doru-Claudian Frunzulică. Предложение за резолюция относно разхищаването на храни (B8-0118/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI


12. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.

комисия DEVE, комисия FEMM

- Прилагане на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) - Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (2017/2012(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA)

комисия INTA, комисия FEMM

- Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (2017/2015(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия ECON

- Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации (2017/2005(INI))

комисия ENVI

- Действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта (COM(2016)0739)) – (2017/2009(INI))
(подпомагаща: DEVE, CULT, AGRI)

комисия REGI

- Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21‑вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (2017/2006(INI))

комисия JURI

- Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2015 г. (2017/2011(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO)

- Годишен доклад за 2015 г. относно субсидиарността и пропорционалността (2017/2010(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (2017/2007(INI))
(подпомагаща: IMCO)

комисия FEMM

- Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (2017/2008(INI))
(подпомагаща: EMPL)

Анкетна комисия PANA

- Доклад относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2017/2013(INI))

Промени при сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : DEVE (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AFET (член 54 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Онлайн платформите и цифровият единен пазар (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : ITRE, IMCO
подпомагаща: EMPL, JURI, REGI

комисия FEMM

- Провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления, престъпленията против човечеството, в това число геноцида (2016/2239(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Непрекъснато университетско образование и дистанционно обучение в рамките на европейската стратегия за учене през целия живот (2016/2142(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: CULT
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (2016/2269(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: EMPL
подпомагаща: FEMM, ECON

- Въздействие на международната търговия и търговските политики на ЕС върху световните вериги за създаване на стойност (2016/2301(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (2015/2062(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: FEMM

- Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (2016/2245(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: FEMM

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.)

комисия DEVE (член 54 от Правилника за дейността)

- Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI))
(подпомагаща: AFET) (член 54 от Правилника за дейността)

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 9 февруари 2017 г.)

- Европейски фонд за устойчиво развитие и създаване на гаранцията на Европейския фонд за устойчиво развитие и на Фонда за гаранция на Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
комисии: AFET, DEVE, BUDG
(подпомагаща: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Съгласно решение на Председателския съвет от 19 януари 2017 г.

- Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (2017/2015(INI))
комисии: INTA, FEMM
(подпомагаща: DEVE)


13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 1 март 2017 г. и 2 март 2017 г.


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 13.15 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Правна информация - Политика за поверителност