Indeks 
Protokol
PDF 271kWORD 84k
Torsdag den 16. februar 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Luftfartsstrategi for Europa (forhandling)
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
3.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde
  
3.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain
  
3.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere
 4.Velkomstord
 5.Tale af Justin Trudeau, Canadas premierminister
 6.Afstemningstid
  
6.1.Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (afstemning)
  
6.2.Henrettelser i Kuwait og Bahrain (afstemning)
  
6.3.Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)
  
6.4.Bekæmpelse af terrorisme ***I (afstemning)
  
6.5.Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (afstemning)
  
6.6.Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (afstemning)
  
6.7.Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (afstemning)
  
6.8.Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (afstemning)
  
6.9.Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (afstemning)
  
6.10.Det europæiske cloud-initiativ (afstemning)
  
6.11.Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (afstemning)
  
6.12.Luftfartsstrategi for Europa (afstemning)
  
6.13.Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (afstemning)
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Andragender
 11.Modtagne dokumenter
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste mødeperiode
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Luftfartsstrategi for Europa (forhandling)

Betænkning om en luftfartsstrategi for Europa [2016/2062(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička forelagde betænkningen.

Indlæg af Ole Christensen (ordfører for udtalelse fra EMPL).

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Tibor Szanyi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Anneleen Van Bossuyt (ordfører for udtalelse fra IMCO), Deirdre Clune for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout og Paloma López Bermejo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes og Nicola Caputo.

Talere: Violeta Bulc og Pavel Telička.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.12 i protokollen af 16.2.2017.


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 15.2.2017).


3.1. Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde

Forslag til beslutning B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post og Molly Scott Cato forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 16.2.2017.


3.2. Henrettelser i Kuwait og Bahrain

Forslag til beslutning B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fabio Massimo Castaldo, og Mark Demesmaeker forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Alyn Smith og Fabio Massimo Castaldo forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Tunne Kelam og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias og Ignazio Corrao.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 16.2.2017.


3.3. Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere

Forslag til beslutning B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán og Ernest Urtasun forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Seán Kelly og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo og José Inácio Faria.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 16.2.2017.


4. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en georgisk delegation under ledelse af Tamar Khulordava, som havde taget plads i den officielle loge.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

5. Tale af Justin Trudeau, Canadas premierminister

Fra 11.10 til 11.30 holdt Justin Trudeau, Canadas premierminister, en tale for Parlamentet.


(Mødet udsat kl. 11.30 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Talere: Sander Loones og Eugen Freund.


6.1. Situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, Francesca Ramirez' tilfælde (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 og B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0156/2017

(erstatter B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 og B8-0168/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Javi López, for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Gesine Meissner, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0043)

(Forslag til beslutning B8-0158/2017 og B8-0169/2017 bortfaldt).


6.2. Henrettelser i Kuwait og Bahrain (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 og B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0150/2017

(erstatter B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 og B8-0165/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ana Gomes, for S&D-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström og Gesine Meissner, for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos og Barbara Spinelli, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2017)0044)

(Forslag til beslutning B8-0151/2017 bortfaldt).


6.3. Guatemala, især situationen for menneskerettighedsforkæmpere (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 og B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0152/2017

(erstatter B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 og B8-0167/2017):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere og Jiří Pospíšil, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Gesine Meissner, for ALDE-Gruppen,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec og Bronis Ropė, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga og Estefanía Torres Martínez.

Vedtaget (P8_TA(2017)0045)

(Forslag til beslutning B8-0166/2017 bortfaldt).


6.4. Bekæmpelse af terrorisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af terrorisme og erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0046)

Indlæg

Cornelia Ernst, inden afstemningen, for at anmode om en afsteming om ændringsforslagene, før den føreløbige aftale blev sat til afstemning. Parlamentet forkastede anmodningen.


6.5. Styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en styrkelse af kontrollen i relevante databaser ved de ydre grænser [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0047)


6.6. Mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (afstemning)

Betænkning om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur [2014/2248(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af AFCO)

Vedtaget (P8_TA(2017)0048)


6.7. Forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale (afstemning)

Betænkning om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale [2014/2249(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Mercedes Bresso og Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af AFCO)

Vedtaget (P8_TA(2017)0049)


6.8. Budgetmæssig kapacitet for euroområdet (afstemning)

Betænkning om budgetmæssig kapacitet for euroområdet [2015/2344(INI)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Reimer Böge og Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af GUE/NGL)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af EFDD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af BUDG, ECON)

Vedtaget (P8_TA(2017)0050)

Indlæg

Sander Loones, inden afstemningen, for at anmode om udsættelse af afstemningen. Fabio De Masi for at støtte anmodningen og Pervenche Berès imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved VE (222 for, 355 imod, 39 hverken/eller).

Gianni Pittella, efter afstemningen.


6.9. Civilretlige bestemmelser om robotteknologi (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om civilretlige bestemmelser om robotteknologi [2015/2103(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

Kvalificeret flerrtal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0051)


6.10. Det europæiske cloud-initiativ (afstemning)

Betænkning om det europæiske cloudinitiativ [2016/2145(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (indgivet af ITRE)

Vedtaget (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (afstemning)

Betænkning om investering i beskæftigelse og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde: en evaluering af den i artikel 16, stk. 3, i forordningen om fælles bestemmelser nævnte rapport [2016/2148(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0053)


6.12. Luftfartsstrategi for Europa (afstemning)

Betænkning om en luftfartsstrategi for Europa [2016/2062(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0054)


6.13. Forsinket gennemførelse af de operationelle programmer under ESI-fondene - Konsekvenser for samhørighedspolitiken og vejen videre frem (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0055)


7. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Betænkning: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Betænkning: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Betænkning: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Betænkning: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 14. februar 2017

(*) Navn fortroligt

Marcel Müller (nr. 1438/2016); (*) (nr. 1439/2016); (*) (nr. 1440/2016); (*) (nr. 1441/2016); Martine Roirand (nr. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr. 1443/2016); David Nauta (nr. 1444/2016); (*) (nr. 1445/2016); (*) (nr. 1446/2016); Anita Krauße (nr. 1447/2016); (*) (nr. 1448/2016); (*) (nr. 1449/2016); (*) (nr. 1450/2016); (*) (nr. 1451/2016); (*) (nr. 1452/2016); Karl Herr (nr. 1453/2016); (*) (nr. 1454/2016); Ingo Tekaat (nr. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (nr. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (nr. 1457/2016); (*) (nr. 1458/2016); (*) (nr. 1459/2016); Flavio Miccono (nr. 1460/2016); (*) (nr. 1461/2016); (*) (nr. 1462/2016); (*) (nr. 1463/2016); Danielle Van Hulst (nr. 1464/2016); Jens Genzer (nr. 1465/2016); Philipp Schmagold (nr. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (nr. 1467/2016); Luca Ferioli (nr. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr. 1469/2016); (*) (nr. 1470/2016); (*) (nr. 1471/2016); (*) (nr. 1472/2016); (*) (nr. 1473/2016); (*) (nr. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr. 1475/2016); (*) (nr. 1476/2016); (*) (nr. 1477/2016); Simon Baraldi (nr. 1478/2016); (*) (nr. 1479/2016); (*) (nr. 1480/2016); (*) (nr. 1481/2016); (*) (nr. 1482/2016); Paola Guaitoli (nr. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr. 1484/2016); (*) (nr. 1485/2016); (*) (nr. 1486/2016); (*) (nr. 1487/2016); Constantin Bostan (nr. 1488/2016); (*) (nr. 1489/2016); (*) (nr. 1490/2016); (*) (nr. 1491/2016); Fotios Batzios (nr. 1492/2016); Xavier Díez (nr. 1493/2016); (*) (nr. 1494/2016); Kenneth May (nr. 1495/2016); Thomas Pfister (nr. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (nr. 1497/2016); Örs Orosz (nr. 1498/2016); Dirk Emmermann (nr. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr. 1500/2016); Marco Bava (nr. 1501/2016); (*) (nr. 1502/2016); (*) (nr. 1503/2016); (*) (nr. 1504/2016); Anita Krauße (nr. 1505/2016); (*) (nr. 1506/2016); (*) (nr. 1507/2016); (*) (nr. 1508/2016); (*) (nr. 1509/2016); (*) (nr. 1510/2016); (*) (nr. 1511/2016); Jose Booij (nr. 1512/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1513/2016); Benjamin Rzepka (nr. 1514/2016); Irina Velinova (nr. 1515/2016); Safa Souhail (nr. 1516/2016); (*) (nr. 1517/2016); (*) (nr. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (nr. 1519/2016); (*) (nr. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (nr. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (nr. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 1523/2016); (*) (nr. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr. 1525/2016); (*) (nr. 1526/2016); (*) (nr. 1527/2016); Rocco Sofi (nr. 1528/2016); (*) (nr. 1529/2016); (*) (nr. 1530/2016); (*) (nr. 1531/2016); (*) (nr. 1532/2016); (*) (nr. 1533/2016); (*) (nr. 1534/2016); (*) (nr. 1535/2016); (*) (nr. 1536/2016); (*) (nr. 1537/2016); (*) (nr. 1538/2016); (*) (nr. 1539/2016); (*) (nr. 1540/2016); (*) (nr. 1541/2016); (*) (nr. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (nr. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (nr. 1544/2016); (*) (nr. 1545/2016); (*) (nr. 1546/2016); (*) (nr. 1547/2016); (*) (nr. 1548/2016); (*) (nr. 1549/2016); (*) (nr. 1550/2016); (*) (nr. 1551/2016); (*) (nr. 1552/2016); (*) (nr. 1553/2016); (*) (nr. 1554/2016); (*) (nr. 1555/2016); (*) (nr. 1556/2016); (*) (nr. 1557/2016); Flavio Miccono (nr. 0001/2017); (*) (nr. 0002/2017); (*) (nr. 0003/2017); Andrzej Halicki (nr. 0004/2017); Jouko Palmroth (nr. 0005/2017); Triin Saag (nr. 0006/2017); (*) (nr. 0007/2017); Anton Lazarus (nr. 0008/2017); Adnan Saeed (nr. 0009/2017); (*) (nr. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (nr. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (nr. 0012/2017); Martin Kleineidam (nr. 0013/2017); (*) (nr. 0014/2017); Simon Baraldi (nr. 0015/2017); (*) (nr. 0016/2017); Jens Genzer (nr. 0017/2017); (*) (nr. 0018/2017); Helmut Schwaiger (nr. 0019/2017); (*) (nr. 0020/2017); Georgios Floras (nr. 0021/2017); Giorgio Guarino (nr. 0022/2017); Giorgio Guarino (nr. 0023/2017); (*) (nr. 0024/2017); Simon Ferrigno (nr. 0025/2017); Norbert Grass (nr. 0026/2017); (*) (nr. 0027/2017); (*) (nr. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (nr. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr. 0030/2017); (*) (nr. 0031/2017); (*) (nr. 0032/2017); (*) (nr. 0033/2017); Gunars Ruskulis (nr. 0034/2017); Benjamin Dieke (nr. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (nr. 0036/2017); Rolf Picker (nr. 0037/2017); Jonathan Tennant (nr. 0038/2017); (*) (nr. 0039/2017); (*) (nr. 0040/2017); (*) (nr. 0041/2017); (*) (nr. 0042/2017); Matjaž Založnik (nr. 0043/2017); (*) (nr. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (nr. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (nr. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (nr. 0047/2017); (*) (nr. 0048/2017); Piotr Grabowski (nr. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (nr. 0050/2017); (*) (nr. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0052/2017); (*) (nr. 0053/2017); (*) (nr. 0054/2017).

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 13, den 14. februar 2017 til det kompetente udvalg havde fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med elektronisk kommunikation og om ophævelse af direktiv 2002/58/EF (forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om syfilis (B8-0002/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Bdellovibrio-bakterien og multiresistent shigellose (B8-0004/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningen af skoletaskers vægt på elevernes sundhed (B8-0006/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af multipel sclerose (B8-0007/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Duchennes muskeldystrofi (B8-0008/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mandlig infertilitet (B8-0009/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kvinders repræsentation inden for videnskabelige karrierer (B8-0010/2017)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om "skræddersyede lægemidler" og behandling af leukæmi (B8-0011/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccinen mod salmonellose (B8-0012/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om konsekvenserne af overforbrug af alkohol hos unge (B8-0013/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af Crohns sygdom (B8-0014/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om lungekræft (B8-0015/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i bakterier, der kan nedbryde plastic i havene (B8-0016/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om leishmaniasis og migrationskrisen (B8-0017/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om det aerotoksiske syndrom (B8-0018/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fremme af fælles europæiske standarder for uddannelse af personalet i terapeutiske fællesskaber for stofmisbrugere (B8-0019/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om bekæmpelsen af sjældne sygdomme (B8-0020/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om klorhexidin og colistinresistens (B8-0021/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om energiudvinding på grundlag af dagligdagens bevægelser (B8-0023/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mæslinger (B8-0027/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om selvmord blandt sundhedspersonale (B8-0028/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om yderligere vaccinationer, som patienter bliver påtvunget på grund af manglen på tri- og tetravalente vacciner (B8-0030/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om strengere regler for udvælgelse af luftfartspiloter (B8-0031/2017)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hensyn i TEN-T-programmet til konsekvenserne af støj og forurening fra vejtrafikken for menneskers sundhed (B8-0032/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om regler for slagtning af drægtige køer (B8-0033/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udviklingen af plastemballage fremstillet af affald fra fødevareindustrien (B8-0034/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udvikling af rensningsskibe (B8-0035/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om genanvendelse og genbrug af juletræer (B8-0036/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningerne på sundheden af anvendelsen af grill (B8-0037/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelse af obligatoriske kvoter for komposterbar emballage i virksomheder i EU (B8-0038/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nødvendigheden af at garantere umiddelbar beskyttelse til ofre for cyberspionage (B8-0039/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vaccination mod rotavirus (B8-0040/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Marburgvirus (B8-0041/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Elizabethkingia-bakterier (B8-0042/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om ebolavaccine (B8-0043/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om pestens genopblussen (B8-0044/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om epidermodysplasia verruciformis (B8-0045/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Clostridium difficile og antibiotikaresistens (B8-0046/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af giraffer (B8-0047/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om infektion med hantavirus (B8-0048/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hovedlus og resistens mod sundhedspræparater (B8-0049/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om paratuberkulose hos kvæg (B8-0050/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Oropouchevirus (B8-0051/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om færdighedsgarantien (B8-0052/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om beskyttelse af dyr under transport (B8-0053/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indvirkningen af nanopartikler fra forbrænding af diesel på gravide kvinder og fostre (B8-0054/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om den tiltagende mængde af rumaffald (B8-0055/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om omkostningerne for pleje af hivpositive migranter i medlemsstaternes sundhedssystemer (B8-0056/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om betydningen af fysisk aktivitet (B8-0057/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vindmølleparkers indvirkning på miljøet (B8-0058/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om indførelse af obligatorisk lægeundersøgelse af migranter, der ankommer til europæisk jord (B8-0059/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om udviklingen af elektriske køretøjer i Europa (B8-0060/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de risici, der er forbundet med brugen af dæmninger (B8-0061/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om seismiske risici i forbindelse med udvinding af skifergas (B8-0062/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Gilles Lebreton. Forslag til beslutning om omfordeling af migranter (B8-0063/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om børns eksponering for radiofrekvenser (B8-0064/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i zikavirussen (B8-0065/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de makroøkonomiske omkostninger ved pesticider (B8-0066/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Dercums sygdom (B8-0067/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Brainerd-syge (B8-0068/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om adhæsiv kapsulit i skulderen (B8-0069/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om toksicitetsrisikoen ved aromatiserede væsker til elektroniske cigaretter (B8-0070/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om komplekst regionalt smertesyndrom (B8-0071/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om LSD-syge hos kvæg (B8-0093/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om Middle East respiratory syndrome coronavirus (B8-0094/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om risici i forbindelse med insektdræbende stoffer (B8-0095/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om mutageneseteknik (B8-0096/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om trigeminusneuralgi (B8-0097/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om risikoen for europæernes sundhed af et for stort forbrug af omega 3-fedtsyrer (B8-0098/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om perfluoralkylstoffer og polyfluoroalkylstoffer (B8-0099/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om bakteriofag terapi (B8-0100/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om de sundhedsmæssige risici vedrørende protonpumpeinhibitorer (B8-0101/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om ernæring til rotter beregnet til dyreforsøg (B8-0102/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kongenit centralt hypoventilationssyndrom (B8-0103/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vandeksem (Aquagenic urticaria) (B8-0104/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om vacciner, der indeholder aluminiumsalte (B8-0105/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om fibrodysplasia ossificans progressiva (B8-0106/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om spredning af fladorm fra Ny Guinea (B8-0107/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om skørbugens genopblussen i de udviklede lande (B8-0108/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om "sukkerfri" læskedrikke (B8-0109/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om hospitalsinfektioner i Europa (B8-0110/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om kroniske betændelsessygdomme (B8-0111/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om gigtens genopblussen (B8-0112/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om tidlig diagnosticering af type 1-diabetes (B8-0113/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om behandling af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (B8-0114/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om forskning i kunstig blod (B8-0115/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om en vaccine mod næsesvælgkatar (B8-0116/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om sundhedstruende risici i forbindelse med den nyeste generation af prævention (B8-0117/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică. Forslag til beslutning om madspild (B8-0118/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

AGRI


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017)

DEVE, FEMM

- Gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra tjenestegrenene (SWD(2015)0182): Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (2017/2012(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA)

INTA, FEMM

- Ligestilling i EU's handelsaftaler (2017/2015(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

ECON

- På vej til en paneuropæisk ramme for særligt dækkede obligationer (2017/2005(INI))

ENVI

- En europæisk indsat for bæredygtighed (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(rådg.udv.: DEVE, CULT, AGRI)

REGI

- Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP21 (2017/2006(INI))

JURI

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2015 (2017/2011(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFCO)

- Årsrapport 2015 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2017/2010(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

- 3D-printning, en udfordring på områderne immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (2017/2007(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

FEMM

- Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (2017/2008(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

Undersøgelsesudvalget PANA

- Betænkning om undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse (2017/2013(INI))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI))
henvist til kor. udv. DEVE
rådg.udv.: AFET (forretningsordenens artikel 54)

JURI

- Onlineplatforme og det digitale indre marked (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
henvist til kor. udv. : ITRE, IMCO
rådg.udv.: EMPL, JURI, REGI

FEMM

- Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab (2016/2239(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM

- Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring (2016/2142(INI))
henvist til kor. udv. CULT
rådg.udv.: FEMM, EMPL

- Bekæmpelse af uligheder som et middel til at stimulere jobskabelse og vækst (2016/2269(INI))
henvist til kor. udv. EMPL
rådg.udv.: FEMM, ECON

- Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Fængselssystemer og -forhold (2015/2062(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: FEMM

- Regionernes anvendelse af samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (2016/2245(INI))
henvist til kor. udv. REGI
rådg.udv.: FEMM

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017

DEVE (forretningsordenens artikel 54)

- Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI))
(rådg.udv.: AFET) (forretningsordenens artikel 54)

Afgørelse om anvendelse af en procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 55)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 9. februar 2017

- Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
udvalg: AFET, DEVE, BUDG
(rådg.udv.: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Efter Formandskonferencens afgørelse af 19. januar 2017

- Ligestilling i EU's handelsaftaler (2017/2015(INI))
udvalg: INTA, FEMM
(rådg.udv.: DEVE)


13. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 1. marts 2017 - 2. marts 2017.


15. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik