Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 294kWORD 92k
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez
  
3.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν
  
3.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 4.Υποδοχή
 5.Ομιλία του Justin Trudeau, Πρωθυπουργού του Καναδά
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez (ψηφοφορία)
  
6.2.Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)
  
6.3.Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)
  
6.4.Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (ψηφοφορία)
  
6.6.Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
6.7.Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  
6.8.Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (ψηφοφορία)
  
6.9.Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (ψηφοφορία)
  
6.10.Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (ψηφοφορία)
  
6.11.Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ψηφοφορία)
  
6.12.Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
6.13.Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (ψηφοφορία)
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αναφορές
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη [2016/2062(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Ο Pavel Telička παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Ole Christensen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL).

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Anneleen Van Bossuyt (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Νικόλαος Χουντής, Bas Eickhout και Paloma López Bermejo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Pavel Telička.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.2.2017)


3.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Οι Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post και Molly Scott Cato παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.


3.2. Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Ο Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fabio Massimo Castaldo, και ο Mark Demesmaeker παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Οι Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Alyn Smith και Fabio Massimo Castaldo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Tunne Kelam και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.


3.3. Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Οι Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán και Ernest Urtasun παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Kelly και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2017.


4. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, γεωργιανή αντιπροσωπεία, της οποίας ηγείται η Tamar Khulordava και η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

5. Ομιλία του Justin Trudeau, Πρωθυπουργού του Καναδά

Από τις 11.10 μέχρι τις 11.30 ο Justin Trudeau, Πρωθυπουργός του Καναδά, εκφωνεί ομιλία ενώπιον του Σώματος.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνουν οι Sander Loones και Eugen Freund.


6.1. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Νικαράγουα και η υπόθεση Francisca Ramírez (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 και B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0156/2017

(αντικαθιστά τις B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 και B8-0168/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0043)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0158/2017 και B8-0169/2017 καταπίπτουν.)


6.2. Εκτελέσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 και B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0150/2017

(αντικαθιστά τις B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 και B8-0165/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström και Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0044)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0151/2017 καταπίπτει.)


6.3. Γουατεμάλα, συγκεκριμένα δε η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 και B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0152/2017

(αντικαθιστά τις B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 και B8-0167/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Λευτέρης Χριστοφόρου, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga και Estefanía Torres Martínez.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0045)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0166/2017 καταπίπτει.)


6.4. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0046)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Cornelia Ernst, για να ζητήσει ψηφοφορία επί των τροπολογιών πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας επί της προσωρινής συμφωνίας. Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.


6.5. Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 όσον αφορά την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα με χρήση οικείων βάσεων δεδομένων [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0047)


6.6. Πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2014/2248(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή AFCO)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0048)


6.7. Βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας [2014/2249(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Mercedes Bresso και Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή AFCO)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0049)


6.8. Δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη [2015/2344(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Reimer Böge και Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα GUE/NGL)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα EFDD)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από τις επιτροπές BUDG, ECON)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0050)

Παρεμβάσεις

Πριν την ψηφοφορία, Sander Loones, για να ζητήσει την αναβολή της ψηφοφορίας, Fabio De Masi, υπέρ της αίτησης, και Pervenche Berès, κατά της αίτησης.

Με ΗΨ (222 υπέρ, 355 κατά, 39 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Μετά την ψηφοφορία, Gianni Pittella.


6.9. Ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ρυθμίσεις αστικού δικαίου στον τομέα της ρομποτικής [2015/2103(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0051)


6.10. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το υπολογιστικό νέφος [2016/2145(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατέθηκε από την επιτροπή ITRE)

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0052)


6.11. Επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ [2016/2148(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0053)


6.12. Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη [2016/2062(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0054)


6.13. Καθυστερημένη έναρξη εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΕΔΕT – επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής και την πορεία προς τα εμπρός (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0055)


7. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Έκθεση Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Έκθεση Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Έκθεση Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Έκθεση Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


10. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017

(*) Απόρρητο όνομα

Marcel Müller (αριθ. 1438/2016)· (*) (αριθ. 1439/2016)· (*) (αριθ. 1440/2016)· (*) (αριθ. 1441/2016)· Martine Roirand (αριθ. 1442/2016)· Evangelos Tsiompanidis (αριθ. 1443/2016)· David Nauta (αριθ. 1444/2016)· (*) (αριθ. 1445/2016)· (*) (αριθ. 1446/2016)· Anita Krauße (αριθ. 1447/2016)· (*) (αριθ. 1448/2016)· (*) (αριθ. 1449/2016)· (*) (αριθ. 1450/2016)· (*) (αριθ. 1451/2016)· (*) (αριθ. 1452/2016)· Karl Herr (αριθ. 1453/2016)· (*) (αριθ. 1454/2016)· Ingo Tekaat (αριθ. 1455/2016)· Juan Antonio Iborra Bernal (αριθ. 1456/2016)· Antonio Alonso Orihuela (αριθ. 1457/2016)· (*) (αριθ. 1458/2016)· (*) (αριθ. 1459/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 1460/2016)· (*) (αριθ. 1461/2016)· (*) (αριθ. 1462/2016)· (*) (αριθ. 1463/2016)· Danielle Van Hulst (αριθ. 1464/2016)· Jens Genzer (αριθ. 1465/2016)· Philipp Schmagold (αριθ. 1466/2016)· Zbigniew Kiedacz (αριθ. 1467/2016)· Luca Ferioli (αριθ. 1468/2016)· Alfonso Diz-Lois Palomares (αριθ. 1469/2016)· (*) (αριθ. 1470/2016)· (*) (αριθ. 1471/2016)· (*) (αριθ. 1472/2016)· (*) (αριθ. 1473/2016)· (*) (αριθ. 1474/2016)· Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (αριθ. 1475/2016)· (*) (αριθ. 1476/2016)· (*) (αριθ. 1477/2016)· Simon Baraldi (αριθ. 1478/2016)· (*) (αριθ. 1479/2016)· (*) (αριθ. 1480/2016)· (*) (αριθ. 1481/2016)· (*) (αριθ. 1482/2016)· Paola Guaitoli (αριθ. 1483/2016)· Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (αριθ. 1484/2016)· (*) (αριθ. 1485/2016)· (*) (αριθ. 1486/2016)· (*) (αριθ. 1487/2016)· Constantin Bostan (αριθ. 1488/2016)· (*) (αριθ. 1489/2016)· (*) (αριθ. 1490/2016)· (*) (αριθ. 1491/2016)· Fotios Batzios (αριθ. 1492/2016)· Xavier Díez (αριθ. 1493/2016)· (*) (αριθ. 1494/2016)· Kenneth May (αριθ. 1495/2016)· Thomas Pfister (αριθ. 1496/2016)· Panagiotis Leliatsos (αριθ. 1497/2016)· Örs Orosz (αριθ. 1498/2016)· Dirk Emmermann (αριθ. 1499/2016)· Eduardo José Rodríguez Trujillo (αριθ. 1500/2016)· Marco Bava (αριθ. 1501/2016)· (*) (αριθ. 1502/2016)· (*) (αριθ. 1503/2016)· (*) (αριθ. 1504/2016)· Anita Krauße (αριθ. 1505/2016)· (*) (αριθ. 1506/2016)· (*) (αριθ. 1507/2016)· (*) (αριθ. 1508/2016)· (*) (αριθ. 1509/2016)· (*) (αριθ. 1510/2016)· (*) (αριθ. 1511/2016)· Jose Booij (αριθ. 1512/2016)· Benjamin Rzepka (αριθ. 1513/2016)· Benjamin Rzepka (αριθ. 1514/2016)· Irina Velinova (αριθ. 1515/2016)· Safa Souhail (αριθ. 1516/2016)· (*) (αριθ. 1517/2016)· (*) (αριθ. 1518/2016)· M. Carmen Méndez Altozano (αριθ. 1519/2016)· (*) (αριθ. 1520/2016)· Nicolò De Bigontina (αριθ. 1521/2016)· Jose Ignacio Rodríguez (αριθ. 1522/2016)· Juan Manuel Segarra Mucientes (αριθ. 1523/2016)· (*) (αριθ. 1524/2016)· Miguel Ángel Rodríguez Arias (αριθ. 1525/2016)· (*) (αριθ. 1526/2016)· (*) (αριθ. 1527/2016)· Rocco Sofi (αριθ. 1528/2016)· (*) (αριθ. 1529/2016)· (*) (αριθ. 1530/2016)· (*) (αριθ. 1531/2016)· (*) (αριθ. 1532/2016)· (*) (αριθ. 1533/2016)· (*) (αριθ. 1534/2016)· (*) (αριθ. 1535/2016)· (*) (αριθ. 1536/2016)· (*) (αριθ. 1537/2016)· (*) (αριθ. 1538/2016)· (*) (αριθ. 1539/2016)· (*) (αριθ. 1540/2016)· (*) (αριθ. 1541/2016)· (*) (αριθ. 1542/2016)· Ruby Harrold-Claesson (αριθ. 1543/2016)· Rosa Hernanz Herrera (αριθ. 1544/2016)· (*) (αριθ. 1545/2016)· (*) (αριθ. 1546/2016)· (*) (αριθ. 1547/2016)· (*) (αριθ. 1548/2016)· (*) (αριθ. 1549/2016)· (*) (αριθ. 1550/2016)· (*) (αριθ. 1551/2016)· (*) (αριθ. 1552/2016)· (*) (αριθ. 1553/2016)· (*) (αριθ. 1554/2016)· (*) (αριθ. 1555/2016)· (*) (αριθ. 1556/2016)· (*) (αριθ. 1557/2016)· Flavio Miccono (αριθ. 0001/2017)· (*) (αριθ. 0002/2017)· (*) (αριθ. 0003/2017)· Andrzej Halicki (αριθ. 0004/2017)· Jouko Palmroth (αριθ. 0005/2017)· Triin Saag (αριθ. 0006/2017)· (*) (αριθ. 0007/2017)· Anton Lazarus (αριθ. 0008/2017)· Adnan Saeed (αριθ. 0009/2017)· (*) (αριθ. 0010/2017)· Pedro José Romero Matos (αριθ. 0011/2017)· Hans-Joachim Czirski (αριθ. 0012/2017)· Martin Kleineidam (αριθ. 0013/2017)· (*) (αριθ. 0014/2017)· Simon Baraldi (αριθ. 0015/2017)· (*) (αριθ. 0016/2017)· Jens Genzer (αριθ. 0017/2017)· (*) (αριθ. 0018/2017)· Helmut Schwaiger (αριθ. 0019/2017)· (*) (αριθ. 0020/2017)· Georgios Floras (αριθ. 0021/2017)· Giorgio Guarino (αριθ. 0022/2017)· Giorgio Guarino (αριθ. 0023/2017)· (*) (αριθ. 0024/2017)· Simon Ferrigno (αριθ. 0025/2017)· Norbert Grass (αριθ. 0026/2017)· (*) (αριθ. 0027/2017)· (*) (αριθ. 0028/2017)· Matthieu Guillaume Chatelin (αριθ. 0029/2017)· Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (αριθ. 0030/2017)· (*) (αριθ. 0031/2017)· (*) (αριθ. 0032/2017)· (*) (αριθ. 0033/2017)· Gunars Ruskulis (αριθ. 0034/2017)· Benjamin Dieke (αριθ. 0035/2017)· Gheorghe Mihai Călinescu (αριθ. 0036/2017)· Rolf Picker (αριθ. 0037/2017)· Jonathan Tennant (αριθ. 0038/2017)· (*) (αριθ. 0039/2017)· (*) (αριθ. 0040/2017)· (*) (αριθ. 0041/2017)· (*) (αριθ. 0042/2017)· Matjaž Založnik (αριθ. 0043/2017)· (*) (αριθ. 0044/2017)· Zornitsa Stratieva (αριθ. 0045/2017)· Mark Walker-Stewart (αριθ. 0046/2017)· Elba Trujillo Mesa (αριθ. 0047/2017)· (*) (αριθ. 0048/2017)· Piotr Grabowski (αριθ. 0049/2017)· Stanisław Orlikowski (αριθ. 0050/2017)· (*) (αριθ. 0051/2017)· Patricio Oschlies Serrano (αριθ. 0052/2017)· (*) (αριθ. 0053/2017)· (*) (αριθ. 0054/2017).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

αναπομπή επί της ουσίας : LIBE

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύφιλη (B8-0002/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το βακτηρίδιο Bdellovibrio και την πολυανθεκτική σιγκέλλωση (B8-0004/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το βακτήριο Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει το βάρος της σχολικής τσάντας στην υγεία των μαθητών (B8-0006/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θεραπεία της ασθένειας σκλήρυνσης κατά πλάκας (B8-0007/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μυϊκή δυστροφία Duchenne (B8-0008/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανδρική στειρότητα (B8-0009/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στις σταδιοδρομίες στις θετικές επιστήμες (B8-0010/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «εξατομικευμένη ιατρική» και τη θεραπεία της λευχαιμίας (B8-0011/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της σαλμονέλωσης (B8-0012/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ των νέων (B8-0013/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θεραπεία της νόσου του Crohn (B8-0014/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο του πνεύμονα (B8-0015/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για τα βακτήρια που συμβάλλουν στην εξάλειψη των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς (B8-0016/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την λεϊσμανίαση και την μεταναστευτική κρίση (B8-0017/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αεροτοξικό σύνδρομο (B8-0018/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση κοινών προτύπων της ΕΕ όσον αφορά την κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού που απασχολείται στις θεραπευτικές κοινότητες για τοξικομανείς (B8-0019/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των σπάνιων νόσων (B8-0020/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την χλωρεξιδίνη και την αντοχή στην κολιστίνη (B8-0021/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μυκοβακτηρίδιο της λέπρας (B8-0022/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάκτηση ενέργειας που προέρχεται από τις καθημερινές μετακινήσεις (B8-0023/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ιλαρά (B8-0027/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αυτοκτονία των επαγγελματιών του υγειονομικού κλάδου (B8-0028/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους συμπληρωματικούς εμβολιασμούς που επιβάλλονται στους ασθενείς εξαιτίας της έλλειψης των τρισθενών και τετρασθενών εμβολίων (B8-0030/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση των κριτηρίων επιλογής των χειριστών αεροσκαφών (B8-0031/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να συνεκτιμηθούν, στο πρόγραμμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-M), οι επιπτώσεις του θορύβου και της οδικής ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία (B8-0032/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με περιορισμούς όσον αφορά τη θανάτωση κυοφορουσών αγελάδων (B8-0033/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραγωγή πλαστικών συσκευασιών από απορρίμματα της βιομηχανίας τροφίμων (B8-0034/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατασκευή ειδικών πλοίων για τον καθαρισμό των ωκεανών από τα πλαστικά απορρίμματα (B8-0035/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων (B8-0036/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει η χρήση του μπάρμπεκιου στην υγεία (B8-0037/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικών ποσοστώσεων λιπασματοποιήσιμων συσκευασιών στις επιχειρήσεις της ΕΕ (B8-0038/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να διασφαλιστεί άμεση προστασία για τα θύματα κατασκοπείας στον κυβερνοχώρο (B8-0039/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του ροταϊού (B8-0040/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ιό Marburg (B8-0041/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βακτήρια Elizabethkingia (B8-0042/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά του ιού Έμπολα (B8-0043/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση της πανώλης (B8-0044/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ακροχορδονοειδή επιδερμοδυσπλασία (B8-0045/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κλωστηρίδιο το δύσκολο (Clostiridium difficile) και την αντοχή στα αντιβιοτικά (B8-0046/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία της καμηλοπάρδαλης (B8-0047/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις λοιμώξεις από τον ιό Hanta (B8-0048/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής και την αντοχή στα προϊόντα υγιεινής (B8-0049/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραφυματίωση των βοοειδών (B8-0050/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ιό Oropouche (B8-0051/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Εγγύηση Δεξιοτήτων (B8-0052/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (B8-0053/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις των νανοσωματιδίων που προέρχονται από την καύση ντίζελ στις έγκυες γυναίκες και τα ανθρώπινα έμβρυα (B8-0054/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των διαστημικών αποβλήτων (B8-0055/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το κόστος της φροντίδας για τους οροθετικούς μετανάστες που επιβαρύνει τα συστήματα υγείας των κρατών μελών (B8-0056/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας (B8-0057/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα αιολικά πάρκα στο περιβάλλον (B8-0058/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση υποχρεωτικού ιατρικού ελέγχου για τους μετανάστες που φθάνουν σε έδαφος της ΕΕ (B8-0059/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη (B8-0060/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση των φραγμάτων (B8-0061/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους σεισμικούς κινδύνους που συνδέονται με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου (B8-0062/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gilles Lebreton. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μετεγκατάσταση των μεταναστών (B8-0063/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκθεση των παιδιών στις ραδιοσυχνότητες (B8-0064/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για τον ιό Ζίκα (B8-0065/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το μακροοικονομικό κόστος της χρήσης φυτοφαρμάκων (B8-0066/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επώδυνη νευρολιπωμάτωση (B8-0067/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νόσο του Brainerd (B8-0068/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την συσταλτή φλεγμονή της αρθρικής κάψας του ώμου (B8-0069/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο τοξικότητας των αρωματισμένων υγρών για ηλεκτρονικά τσιγάρα (B8-0070/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύνδρομο του σύμπλοκου περιοχικού πόνου (B8-0071/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών (B8-0093/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κορωναϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (B8-0094/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους από τα εντομοκτόνα (B8-0095/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την τεχνική της μεταλλαξιγένεσης (B8-0096/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νευραλγία τριδύμου (B8-0097/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική κατανάλωση λιπαρών οξέων ωμέγα-3 για την υγεία των πολιτών της ΕΕ (B8-0098/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (B8-0099/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της φαγοθεραπείας (B8-0100/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία από τους αναστολείς αντλίας πρωτονίων (B8-0101/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατροφή των ποντικών που προορίζονται για πειράματα σε ζώα (B8-0102/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύνδρομο συγγενούς κεντρικού κυψελιδικού υποαερισμού (B8-0103/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κνίδωση aquagénique (B8-0104/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα εμβόλια που περιέχουν άλατα αλουμινίου (B8-0105/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προοδευτική οστεοποιητική ινοδυσπλασία (B8-0106/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εξάπλωση των πλατυελμίνθων Nέας Γουινέας (B8-0107/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση του σκορβούτου στα ανεπτυγμένα κράτη (B8-0108/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ποτά «χωρίς ζάχαρη» (B8-0109/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στην Ευρώπη (B8-0110/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους (B8-0111/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έξαρση της ουρικής αρθρίτιδας (B8-0112/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη τύπου Ι (B8-0113/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διάγνωση της νόσου Creutzfeldt-Jakob (B8-0114/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έρευνα για το τεχνητό αίμα (B8-0115/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της ρινοφαρυγγίτιδας (B8-0116/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τα αντισυλληπτικά χάπια τελευταίας γενιάς (B8-0117/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo και Doru-Claudian Frunzulică. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων (B8-0118/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή DEVE, επιτροπή FEMM

- Εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) - Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020 (2017/2012(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, INTA)

επιτροπή INTA, επιτροπή FEMM

- Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2015(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή ECON

- Προς ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο καλυμμένων ομολόγων (2017/2005(INI))

επιτροπή ENVI

- Δράση της ΕΕ υπέρ της βιωσιμότητας (COM(2016)0739) – (2017/2009(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, CULT, AGRI)

επιτροπή REGI

- Ο ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων της COP 21 για την κλιματική αλλαγή (2017/2006(INI))

επιτροπή JURI

- Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (2017/2011(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFCO)

- Ετήσια έκθεση 2015 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (2017/2010(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Τρισδιάστατη εκτύπωση, μια πρόκληση στους τομείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της αστικής ευθύνης (2017/2007(INI))
(γνωμοδότηση: IMCO)

επιτροπή FEMM

- Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ (2017/2008(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

Εξεταστική επιτροπή PANA

- Έκθεση σχετικά με τη διερεύνηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής (2017/2013(INI))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή JURI

- Επιγραμμικές πλατφόρμες και ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0288) – (2016/2276(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : ITRE, IMCO
γνωμοδότηση: EMPL, JURI, REGI

επιτροπή FEMM

- Αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, περιλαμβανομένης της γενοκτονίας (2016/2239(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: FEMM

- Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση (2016/2142(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: CULT
γνωμοδότηση: FEMM, EMPL

- Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (2016/2269(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: EMPL
γνωμοδότηση: FEMM, ECON

- Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες στις φυλακές (2015/2062(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: FEMM

- Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών (2016/2245(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: FEMM

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Ιανουαρίου 2017)

επιτροπή DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών σε αναπτυσσόμενες χώρες (2016/2324(INI))
(γνωμοδότηση: AFET) (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Φεβρουαρίου 2017)

- Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και δημιουργία των Εγγυήσεων ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων ΕΤΒΑ (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
επιτροπές: AFET, DEVE, BUDG
(γνωμοδότηση: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 19ης Ιανουαρίου 2017)

- Ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (2017/2015(INI))
επιτροπές: INTA, FEMM
(γνωμοδότηση: DEVE)


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν την 1η και τη 2α Μαρτίου 2017.


15. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου