Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 264kWORD 84k
Neljapäev, 16. veebruar 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa lennundusstrateegia (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
3.1.Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum
  
3.2.Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis
  
3.3.Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
 4.Tervitus
 5.Kanada peaministri Justin Trudeau kõne
 6.Hääletused
  
6.1.Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum (hääletus)
  
6.2.Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis (hääletus)
  
6.3.Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)
  
6.4.Terrorismivastane võitlus ***I (hääletus)
  
6.5.Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I (hääletus)
  
6.6.Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (hääletus)
  
6.7.Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades (hääletus)
  
6.8.Euroala eelarvesuutlikkus (hääletus)
  
6.9.Robootikat käsitlevad tsiviilõiguse normid (hääletus)
  
6.10.Euroopa pilvandmetöötluse algatus (hääletus)
  
6.11.Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine (hääletus)
  
6.12.Euroopa lennundusstrateegia (hääletus)
  
6.13.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (hääletus)
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Petitsioonid
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Euroopa lennundusstrateegia (arutelu)

Raport Euroopa lennundusstrateegia kohta [2016/2062(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička tutvustas raportit.

Sõna võttis Ole Christensen (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tibor Szanyi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Anneleen Van Bossuyt (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Deirdre Clune fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout ja Paloma López Bermejo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.12.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 15.2.2017 protokollipunkt 2.)


3.1. Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post ja Molly Scott Cato tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Javi López fraktsiooni S&D nimel ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo ja Notis Marias.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.1.


3.2. Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis

Resolutsiooni ettepanekud B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fabio Massimo Castaldo, ja Mark Demesmaeker tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Alyn Smith ja Fabio Massimo Castaldo tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tunne Kelam ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.2.


3.3. Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán ja Ernest Urtasun tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Seán Kelly ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo ja José Inácio Faria.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2017 protokollipunkt 6.3.


4. Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Gruusia delegatsiooni liikmeid ja selle juhti Tamar Hulordavat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

5. Kanada peaministri Justin Trudeau kõne

Kell 11.10–11.30 esines Euroopa Parlamendi ees kõnega Kanada peaminister Justin Trudeau.


(Istung katkestati kell 11.30 ja jätkus kell 12.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

Sõna võtsid Sander Loones ja Eugen Freund.


6.1. Inimõiguste ja demokraatia olukord Nicaraguas ning Francisca Ramirezi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ja B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0156/2017

(asendades B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ja B8-0168/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Javi López fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0043)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0158/2017 ja B8-0169/2017 muutusid kehtetuks.)


6.2. Hukkamised Kuveidis ja Bahreinis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0150/2017

(asendades B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ja B8-0165/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0044)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0151/2017 muutus kehtetuks.)


6.3. Guatemala, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ja B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0152/2017

(asendades B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ja B8-0167/2017):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ja Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ja Estefanía Torres Martínez.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0045)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0166/2017 muutus kehtetuks.)


6.4. Terrorismivastane võitlus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv terrorismivastase võitluse kohta, millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0046)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Cornelia Ernst taotles muudatusettepanekute hääletusele panemist enne esialgse kokkuleppe hääletamist. Parlament lükkas taotluse tagasi.


6.5. Asjaomaste andmebaaside põhjal tehtava kontrolli tugevdamine välispiiridel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses asjaomastes andmebaasides tehtavate kontrollide tugevdamisega välispiiridel [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0047)


6.6. Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses (hääletus)

Raport võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses [2014/2248(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja AFCO-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0048)


6.7. Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades (hääletus)

Raport Euroopa Liidu toimimise parandamise kohta Lissaboni lepingu võimalusi kasutades [2014/2249(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöörid: Mercedes Bresso ja Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja AFCO-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0049)


6.8. Euroala eelarvesuutlikkus (hääletus)

Raport euroala eelarvesuutlikkuse kohta [2015/2344(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Reimer Böge ja Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon GUE/NGL)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon EFDD)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitajad BUDG- ja ECON-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0050)

Sõnavõtud

Enne hääletust: Sander Loones, kes palus hääletuse edasilükkamist. Fabio De Masi toetas taotlust, Pervenche Berès oli selle vastu.

Euroopa Parlament lükkas elektroonilisel hääletusel taotluse tagasi (222 poolt, 355 vastu, erapooletuid 39).

Pärast hääletust: Gianni Pittella.


6.9. Robootikat käsitlevad tsiviilõiguse normid (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta [2015/2103(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0051)


6.10. Euroopa pilvandmetöötluse algatus (hääletus)

Raport Euroopa pilvandmetöötluse algatuse kohta [2016/2145(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja ITRE-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2017)0052)


6.11. Töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimine ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine (hääletus)

Raport töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse investeerimise ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimise kohta: hinnang ühissätete määruse artikli 16 lõike 3 kohasele aruandele [2016/2148(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0053)


6.12. Euroopa lennundusstrateegia (hääletus)

Raport Euroopa lennundusstrateegia kohta [2016/2062(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0054)


6.13. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakenduskavade hilinenud elluviimine – mõju ühtekuuluvuspoliitikale ja edasised sammud (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0055)


7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Raport: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Raport: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Raport: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Raport: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


10. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

14. veebruar 2017

(*) Nimi salastatud

Marcel Müller (nr 1438/2016); (*) (nr 1439/2016); (*) (nr 1440/2016); (*) (nr 1441/2016); Martine Roirand (nr 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (nr 1443/2016); David Nauta (nr 1444/2016); (*) (nr 1445/2016); (*) (nr 1446/2016); Anita Krauße (nr 1447/2016); (*) (nr 1448/2016); (*) (nr 1449/2016); (*) (nr 1450/2016); (*) (nr 1451/2016); (*) (nr 1452/2016); Karl Herr (nr 1453/2016); (*) (nr 1454/2016); Ingo Tekaat (nr 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (nr 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (nr 1457/2016); (*) (nr 1458/2016); (*) (nr 1459/2016); Flavio Miccono (nr 1460/2016); (*) (nr 1461/2016); (*) (nr 1462/2016); (*) (nr 1463/2016); Danielle Van Hulst (nr 1464/2016); Jens Genzer (nr 1465/2016); Philipp Schmagold (nr 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (nr 1467/2016); Luca Ferioli (nr 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (nr 1469/2016); (*) (nr 1470/2016); (*) (nr 1471/2016); (*) (nr 1472/2016); (*) (nr 1473/2016); (*) (nr 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (nr 1475/2016); (*) (nr 1476/2016); (*) (nr 1477/2016); Simon Baraldi (nr 1478/2016); (*) (nr 1479/2016); (*) (nr 1480/2016); (*) (nr 1481/2016); (*) (nr 1482/2016); Paola Guaitoli (nr 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (nr 1484/2016); (*) (nr 1485/2016); (*) (nr 1486/2016); (*) (nr 1487/2016); Constantin Bostan (nr 1488/2016); (*) (nr 1489/2016); (*) (nr 1490/2016); (*) (nr 1491/2016); Fotios Batzios (nr 1492/2016); Xavier Díez (nr 1493/2016); (*) (nr 1494/2016); Kenneth May (nr 1495/2016); Thomas Pfister (nr 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (nr 1497/2016); Örs Orosz (nr 1498/2016); Dirk Emmermann (nr 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (nr 1500/2016); Marco Bava (nr 1501/2016); (*) (nr 1502/2016); (*) (nr 1503/2016); (*) (nr 1504/2016); Anita Krauße (nr 1505/2016); (*) (nr 1506/2016); (*) (nr 1507/2016); (*) (nr 1508/2016); (*) (nr 1509/2016); (*) (nr 1510/2016); (*) (nr 1511/2016); Jose Booij (nr 1512/2016); Benjamin Rzepka (nr 1513/2016); Benjamin Rzepka (nr 1514/2016); Irina Velinova (nr 1515/2016); Safa Souhail (nr 1516/2016); (*) (nr 1517/2016); (*) (nr 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (nr 1519/2016); (*) (nr 1520/2016); Nicolò De Bigontina (nr 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (nr 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 1523/2016); (*) (nr 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (nr 1525/2016); (*) (nr 1526/2016); (*) (nr 1527/2016); Rocco Sofi (nr 1528/2016); (*) (nr 1529/2016); (*) (nr 1530/2016); (*) (nr 1531/2016); (*) (nr 1532/2016); (*) (nr 1533/2016); (*) (nr 1534/2016); (*) (nr 1535/2016); (*) (nr 1536/2016); (*) (nr 1537/2016); (*) (nr 1538/2016); (*) (nr 1539/2016); (*) (nr 1540/2016); (*) (nr 1541/2016); (*) (nr 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (nr 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (nr 1544/2016); (*) (nr 1545/2016); (*) (nr 1546/2016); (*) (nr 1547/2016); (*) (nr 1548/2016); (*) (nr 1549/2016); (*) (nr 1550/2016); (*) (nr 1551/2016); (*) (nr 1552/2016); (*) (nr 1553/2016); (*) (nr 1554/2016); (*) (nr 1555/2016); (*) (nr 1556/2016); (*) (nr 1557/2016); Flavio Miccono (nr 0001/2017); (*) (nr 0002/2017); (*) (nr 0003/2017); Andrzej Halicki (nr 0004/2017); Jouko Palmroth (nr 0005/2017); Triin Saag (nr 0006/2017); (*) (nr 0007/2017); Anton Lazarus (nr 0008/2017); Adnan Saeed (nr 0009/2017); (*) (nr 0010/2017); Pedro José Romero Matos (nr 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (nr 0012/2017); Martin Kleineidam (nr 0013/2017); (*) (nr 0014/2017); Simon Baraldi (nr 0015/2017); (*) (nr 0016/2017); Jens Genzer (nr 0017/2017); (*) (nr 0018/2017); Helmut Schwaiger (nr 0019/2017); (*) (nr 0020/2017); Georgios Floras (nr 0021/2017); Giorgio Guarino (nr 0022/2017); Giorgio Guarino (nr 0023/2017); (*) (nr 0024/2017); Simon Ferrigno (nr 0025/2017); Norbert Grass (nr 0026/2017); (*) (nr 0027/2017); (*) (nr 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (nr 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (nr 0030/2017); (*) (nr 0031/2017); (*) (nr 0032/2017); (*) (nr 0033/2017); Gunars Ruskulis (nr 0034/2017); Benjamin Dieke (nr 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (nr 0036/2017); Rolf Picker (nr 0037/2017); Jonathan Tennant (nr 0038/2017); (*) (nr 0039/2017); (*) (nr 0040/2017); (*) (nr 0041/2017); (*) (nr 0042/2017); Matjaž Založnik (nr 0043/2017); (*) (nr 0044/2017); Zornitsa Stratieva (nr 0045/2017); Mark Walker-Stewart (nr 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (nr 0047/2017); (*) (nr 0048/2017); Piotr Grabowski (nr 0049/2017); Stanisław Orlikowski (nr 0050/2017); (*) (nr 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (nr 0052/2017); (*) (nr 0053/2017); (*) (nr 0054/2017).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 14. veebruaril 2017 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (05318/2017 - C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek süüfilise kohta (B8-0002/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek bakteri Bdellovibrio ja multiresistentse šigelloosi kohta (B8-0004/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Paenibacillus sp. LC231 kohta (B8-0005/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek koolikoti kaalu mõju kohta õpilaste tervisele (B8-0006/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek hulgiskleroosi ravi kohta (B8-0007/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Duchenne’i lihasdüstroofia kohta (B8-0008/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek meeste viljatuse kohta (B8-0009/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek naiste esindatuse kohta teaduskarjääris (B8-0010/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek personaalmeditsiini ja leukeemiaravi kohta (B8-0011/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek salmonelloosivastase vaktsiini kohta (B8-0012/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek alkoholi liigtarbimise tagajärgede kohta noorte hulgas (B8-0013/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Crohni tõve ravi kohta (B8-0014/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kopsuvähi kohta (B8-0015/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ookeanis olevate plastijäätmete kõrvaldamist võimaldavaid baktereid käsitlevate uuringute kohta (B8-0016/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leišmaniaasi ja rändekriisi kohta (B8-0017/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek aerotoksilise sündroomi kohta (B8-0018/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uimastisõltlaste teraapiakogukondade töötajate koolitamise ühiste Euroopa standardite edendamise kohta (B8-0019/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek harvikhaiguste vastu võitlemise kohta (B8-0020/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kloorheksidiini ja kolistiiniresistentsuse kohta (B8-0021/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leepra mükobakteri (Mycobacterium leprae) kohta (B8-0022/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek igapäevasest liikumisest tekkiva energia ärakasutamise kohta (B8-0023/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek leetrite kohta (B8-0027/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek meditsiinitöötajate enesetappude kohta (B8-0028/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tri- ja tetravalentsete vaktsiinide nappuse tõttu patsientidele peale sunnitud täiendavate vaktsineerimiste kohta (B8-0030/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek liinipilootide valikukriteeriumide karmistamise kohta (B8-0031/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mürast ja liiklussaastest inimeste tervisele tuleneva mõjuga arvestamise kohta TEN-T programmis (B8-0032/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tiinete lehmade tapale viimise piiramise kohta (B8-0033/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek toiduainetööstuse jäätmetest valmistatud plastpakendite väljatöötamise kohta (B8-0034/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek puhastuslaevade konstrueerimise kohta (B8-0035/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek jõulukuuskede ringlussevõtu ja taaskasutamise kohta (B8-0036/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek grilli kasutamise tagajärgede kohta tervisele (B8-0037/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ELi ettevõtjatele kompostitavate pakendite kasutamise kohustuslike kvootide kehtestamise kohta (B8-0038/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberspionaaži ohvriks langenute viivitamatu kaitse tagamise vajaduse kohta (B8-0039/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek rotaviirusnakkuse vastu vaktsineerimise kohta (B8-0040/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Marburgi viiruse kohta (B8-0041/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Elizabethkingia bakterite kohta (B8-0042/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek ebolavastase vaktsiini kohta (B8-0043/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek katku esinemise sagenemise kohta (B8-0044/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek epidermodysplasia verruciformis’e kohta (B8-0045/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek bakteri Clostridium difficile ja antibiootikumiresistentsuse kohta (B8-0046/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kaelkirjakute kaitsmise kohta (B8-0047/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek hantaviirusnakkuse kohta (B8-0048/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek peanaha pedikuloosi ja resistentsuse kohta hügieenitoodetele (B8-0049/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veiste paratuberkuloosi kohta (B8-0050/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Oropouche’i viiruse kohta (B8-0051/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek oskuste garantii kohta (B8-0052/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek loomade kaitse kohta vedamise ajal (B8-0053/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek diislikütuse põlemisel tekkivate nanoosakeste mõju kohta rasedatele naistele ja inimloodetele (B8-0054/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kosmoseprügi hulga suurenemise kohta (B8-0055/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek seropositiivsete rändajate ravimise kulude kohta liikmesriikide tervishoiusüsteemides (B8-0056/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kehalise aktiivsuse tähtsuse kohta (B8-0057/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tuuleparkide mõju kohta keskkonnale (B8-0058/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek arstliku läbivaatuse läbimise kohustuslikuks muutmise kohta ELi territooriumile saabuvate rändajate puhul (B8-0059/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek elektrisõidukite arendamise kohta Euroopas (B8-0060/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek tammide kasutamisega seotud keskkonnariskide kohta (B8-0061/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kildagaasi ammutamisega seotud seismiliste ohtude kohta (B8-0062/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek rändajate ümberpaigutamise kohta (B8-0063/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek laste kokkupuutumise kohta raadiosagedustega (B8-0064/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Zika viirust käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0065/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek pestitsiidide makromajandusliku kulu kohta (B8-0066/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Dercumi tõve kohta (B8-0067/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Brainerdi tõve kohta (B8-0068/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek õlaliigese adhesiivse kapsuliidi kohta (B8-0069/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek e-sigarettide aromaatsete vedelike mürgisusega seotud ohu kohta (B8-0070/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kompleksse regionaalse valusündroomi kohta (B8-0071/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veiste nodulaarse dermatiidi kohta (B8-0093/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek respiratoorse sündroomiga Lähis-Ida koroonaviiruse kohta (B8-0094/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek insektitsiididega seotud ohtude kohta (B8-0095/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek mutageneesi meetodi kohta (B8-0096/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kolmiknärvi neuralgia kohta (B8-0097/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek oomega-3-rasvhapete liigse tarbimise ohtude kohta eurooplaste tervisele (B8-0098/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek perfluoroalküülitud ja polüfluoroalküülitud ainete kohta (B8-0099/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek fagoteraapia edendamise kohta (B8-0100/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek prootonpumba inhibiitoritega seotud terviseriskide kohta (B8-0101/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek loomkatseteks ettenähtud rottide sööda kohta (B8-0102/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kaasasündinud tsentraalse alveolaarse hüpoventilatsiooni kohta (B8-0103/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek veeurtikaaria kohta (B8-0104/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek alumiiniumisoolasid sisaldavate vaktsiinide kohta (B8-0105/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek progresseeruva ossifitseeriva fibrodüsplaasia kohta (B8-0106/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Uus-Guinea lameussi leviku kohta (B8-0107/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek skorbuudi sagenemise kohta arenenud riikides (B8-0108/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek nn suhkruvabade jookide kohta (B8-0109/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek haiglanakkuste kohta Euroopas (B8-0110/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek krooniliste põletikuliste haiguste kohta (B8-0111/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek podagra leviku suurenemise kohta (B8-0112/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek I tüüpi diabeedi varajase diagnoosimise kohta (B8-0113/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek Creutzfeldt-Jakobi tõve diagnoosimise kohta (B8-0114/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek kunstlikku verd käsitlevate teadusuuringute kohta (B8-0115/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek nasofarüngiidi vastase vaktsiini kohta (B8-0116/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek uue põlvkonna rasestumisvastaste vahenditega seotud terviseriskide kohta (B8-0117/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo ja Doru-Claudian Frunzulică. Resolutsiooni ettepanek toidu raiskamise kohta (B8-0118/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 19. jaanuari 2017. aasta otsuse alusel)

DEVE-komisjon, FEMM-komisjon

- Talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamine (2017/2012(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, INTA)

INTA-komisjon, FEMM-komisjon

- Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (2017/2015(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

ECON-komisjon

- Liikumine üleeuroopalise pandikirjade raamistiku suunas (2017/2005(INI))

ENVI-komisjon

- ELi tegevus jätkusuutlikkuse tagamiseks (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, AGRI)

REGI-komisjon

- ELi piirkondade ja linnade roll ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul vastu võetud Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (2017/2006(INI))

JURI-komisjon

- ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 (2017/2011(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO)

- 2015. aasta aruanne subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (2017/2010(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO)

- Kolmemõõtmeline printimine, probleem intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkondades (2017/2007(INI))
(nõuandvad komisjonid: IMCO)

FEMM-komisjon

- Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (2017/2008(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

PANA uurimiskomisjon

- Raport rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise kohta (2017/2013(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

AFET-komisjon

- Kodanikuühiskonna tegutsemisvõimaluste ahenemine arengumaades (2016/2324(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : DEVE (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AFET (kodukorra artikkel 54)

JURI-komisjon

- Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : ITRE, IMCO
nõuandvad komisjonid: EMPL, JURI, REGI

FEMM-komisjon

- Inimõiguste rikkumisega tegelemine, pidades silmas sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid, sealhulgas genotsiidi (2016/2239(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa (2016/2142(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile CULT
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

- Ebavõrdsusevastane võitlus töökohtade loomise ja majanduskasvu hoogustamiseks (2016/2269(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, ECON

- Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (2016/2301(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Vanglasüsteem ja kinnipidamistingimused (2015/2062(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtmine piirkondades, et arvestada rahvastikumuutustega (2016/2245(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 19. jaanuari 2017. aasta otsuse alusel)

DEVE-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Kodanikuühiskonna tegutsemisvõimaluste ahenemine arengumaades (2016/2324(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET) (kodukorra artikkel 54)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 9. veebruari 2017. aasta otsuse alusel)

- Euroopa Säästva Arengu Fond (EFSD) ning Euroopa Säästva Arengu Fondi tagatise ja Euroopa Säästva Arengu Tagatisfondi loomine (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komisjonid: AFET, DEVE, BUDG
(nõuandvad komisjonid: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Esimeeste konverentsi 19. jaanuari 2017. aasta otsuse alusel)

- Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (2017/2015(INI))
komisjonid: INTA, FEMM
(nõuandvad komisjonid: DEVE)


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 1. ja 2. märtsil 2017.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Õigusteave - Privaatsuspoliitika