Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 85k
Ketvirtadienis, 2017 m. vasario 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos aviacijos strategija (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
3.1.Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis
  
3.2.Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine
  
3.3.Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis
 4.Oficialus pasveikinimas
 5.Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau kalba
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (balsavimas)
  
6.2.Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine (balsavimas)
  
6.3.Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)
  
6.4.Kova su terorizmu ***I (balsavimas)
  
6.5.Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (balsavimas)
  
6.6.Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos (balsavimas)
  
6.7.Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (balsavimas)
  
6.8.Euro zonos biudžeto pajėgumai (balsavimas)
  
6.9.Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (balsavimas)
  
6.10.Europos debesijos iniciatyva (balsavimas)
  
6.11.Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas (balsavimas)
  
6.12.Europos aviacijos strategija (balsavimas)
  
6.13.Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (balsavimas)
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Peticijos
 11.Gauti dokumentai
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 14.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Europos aviacijos strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos aviacijos strategijos [2016/2062(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0021/2017).

Pavel Telička pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Ole Christensen (EMPL komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Tibor Szanyi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Anneleen Van Bossuyt (IMCO komiteto nuomonės referentė), Deirdre Clune PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Jacqueline Foster ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout ir Paloma López Bermejo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Violeta Bulc ir Pavel Telička.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.12 punktas.


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2017 02 15 protokolo 2 punktas)


3.1. Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post ir Molly Scott Cato pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.1 punktas.


3.2. Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Fabio Massimo Castaldo) ir Mark Demesmaeker pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Alyn Smith ir Fabio Massimo Castaldo pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Tunne Kelam ir Julie Ward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.2 punktas.


3.3. Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán ir Ernest Urtasun pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Seán Kelly ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 02 16 protokolo 6.3 punktas.


4. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Tamar Khulordavos vadovaujamos delegacijos narius iš Gruzijos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

5. Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau kalba

11.10–11.30 val. Kanados Ministras Pirmininkas Justin Trudeau pasakė kalbą Parlamente.


(Posėdis sustabdytas 11.30 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

Kalbėjo: Sander Loones ir Eugen Freund.


6.1. Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje, Francescos Ramirez atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 ir B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0156/2017

(keičia B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 ir B8-0168/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Javi López S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0043).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0158/2017 ir B8-0169/2017 anuliuoti.)


6.2. Mirties bausmė Kuveite ir Bahreine (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ir B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0150/2017

(keičia B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 ir B8-0165/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2017)0044).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0151/2017 anuliuotas.)


6.3. Gvatemala, ypač žmogaus teisių gynėjų padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 ir B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0152/2017

(keičia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 ir B8-0167/2017):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere ir Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ir Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec ir Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez.

Priimta (P8_TA(2017)0045).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0166/2017 anuliuotas.)


6.4. Kova su terorizmu ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su terorizmu, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

LAIKINASIS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0046).

Kalbėjo:

prieš balsavimą Cornelia Ernst paprašė iš pradžių balsuoti dėl pakeitimų, o paskui dėl laikinojo susitarimo. Parlamentas atmetė prašymą.


6.5. Tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimas naudojant atitinkamas duomenų bazes ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atitinkamų duomenų bazių tikrinimo prie išorės sienų sugriežtinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Monica Macovei (A8-0218/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

LAIKINASIS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0047).


6.6. Galimi dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimai ir korekcijos (balsavimas)

Pranešimas dėl galimų dabartinės Europos Sąjungos institucinės sąrangos pakeitimų ir korekcijų [2014/2248(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFCO komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0048).


6.7. Europos Sąjungos veikimo gerinimas remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos veikimo gerinimo remiantis Lisabonos sutarties teikiamomis galimybėmis [2014/2249(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Mercedes Bresso ir Elmar Brok (A8-0386/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė AFCO komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0049).


6.8. Euro zonos biudžeto pajėgumai (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos biudžeto pajėgumo [2015/2344(INI)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Reimer Böge ir Pervenche Berès (A8-0038/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė GUE/NGL frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė EFDD frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė BUDG ir ECON komitetai)

Priimta (P8_TA(2017)0050).

Kalbėjo:

prieš balsavimo pradžią Sander Loones paprašė atidėti balsavimą. Fabio De Masi palaikė prašymą, o Pervenche Berès nesutiko su juo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (222 balsavo už, 355 – prieš, 39 susilaikė) atmetė prašymą.

Po balsavimo Gianni Pittella.


6.9. Robotikai taikomos civilinės teisės nuostatos (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų [2015/2103(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0005/2017).

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0051).


6.10. Europos debesijos iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos debesijos iniciatyvos [2016/2145(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jerzy Buzek (A8-0006/2017).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ENF frakcija)

Atmesta.

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateikė ITRE komitetas)

Priimta (P8_TA(2017)0052).


6.11. Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas (balsavimas)

Pranešimas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas. Ataskaitos vertinimas pagal BNR 16 straipsnio 3 dalį“ [2016/2148(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0053).


6.12. Europos aviacijos strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos aviacijos strategijos [2016/2062(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0054).


6.13. Vėlavimas įgyvendinant ESI fondų veiksmų programas. Poveikis sanglaudos politikai ir tolesni veiksmai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0055).


7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Pranešimas: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Pranešimas: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Pranešimas: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Pranešimas: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


10. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2017 m. vasario 14 d.

(*) Autorius neskelbiamas

Marcel Müller (Nr. 1438/2016); (*) (Nr. 1439/2016); (*) (Nr. 1440/2016); (*) (Nr. 1441/2016); Martine Roirand (Nr. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (Nr. 1443/2016); David Nauta (Nr. 1444/2016); (*) (Nr. 1445/2016); (*) (Nr. 1446/2016); Anita Krauße (Nr. 1447/2016); (*) (Nr. 1448/2016); (*) (Nr. 1449/2016); (*) (Nr. 1450/2016); (*) (Nr. 1451/2016); (*) (Nr. 1452/2016); Karl Herr (Nr. 1453/2016); (*) (Nr. 1454/2016); Ingo Tekaat (Nr. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (Nr. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (Nr. 1457/2016); (*) (Nr. 1458/2016); (*) (Nr. 1459/2016); Flavio Miccono (Nr. 1460/2016); (*) (Nr. 1461/2016); (*) (Nr. 1462/2016); (*) (Nr. 1463/2016); Danielle Van Hulst (Nr. 1464/2016); Jens Genzer (Nr. 1465/2016); Philipp Schmagold (Nr. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (Nr. 1467/2016); Luca Ferioli (Nr. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (Nr. 1469/2016); (*) (Nr. 1470/2016); (*) (Nr. 1471/2016); (*) (Nr. 1472/2016); (*) (Nr. 1473/2016); (*) (Nr. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (Nr. 1475/2016); (*) (Nr. 1476/2016); (*) (Nr. 1477/2016); Simon Baraldi (Nr. 1478/2016); (*) (Nr. 1479/2016); (*) (Nr. 1480/2016); (*) (Nr. 1481/2016); (*) (Nr. 1482/2016); Paola Guaitoli (Nr. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (Nr. 1484/2016); (*) (Nr. 1485/2016); (*) (Nr. 1486/2016); (*) (Nr. 1487/2016); Constantin Bostan (Nr. 1488/2016); (*) (Nr. 1489/2016); (*) (Nr. 1490/2016); (*) (Nr. 1491/2016); Fotios Batzios (Nr. 1492/2016); Xavier Díez (Nr. 1493/2016); (*) (Nr. 1494/2016); Kenneth May (Nr. 1495/2016); Thomas Pfister (Nr. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (Nr. 1497/2016); Örs Orosz (Nr. 1498/2016); Dirk Emmermann (Nr. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (Nr. 1500/2016); Marco Bava (Nr. 1501/2016); (*) (Nr. 1502/2016); (*) (Nr. 1503/2016); (*) (Nr. 1504/2016); Anita Krauße (Nr. 1505/2016); (*) (Nr. 1506/2016); (*) (Nr. 1507/2016); (*) (Nr. 1508/2016); (*) (Nr. 1509/2016); (*) (Nr. 1510/2016); (*) (Nr. 1511/2016); Jose Booij (Nr. 1512/2016); Benjamin Rzepka (Nr. 1513/2016); Benjamin Rzepka (Nr. 1514/2016); Irina Velinova (Nr. 1515/2016); Safa Souhail (Nr. 1516/2016); (*) (Nr. 1517/2016); (*) (Nr. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (Nr. 1519/2016); (*) (Nr. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (Nr. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (Nr. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nr. 1523/2016); (*) (Nr. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (Nr. 1525/2016); (*) (Nr. 1526/2016); (*) (Nr. 1527/2016); Rocco Sofi (Nr. 1528/2016); (*) (Nr. 1529/2016); (*) (Nr. 1530/2016); (*) (Nr. 1531/2016); (*) (Nr. 1532/2016); (*) (Nr. 1533/2016); (*) (Nr. 1534/2016); (*) (Nr. 1535/2016); (*) (Nr. 1536/2016); (*) (Nr. 1537/2016); (*) (Nr. 1538/2016); (*) (Nr. 1539/2016); (*) (Nr. 1540/2016); (*) (Nr. 1541/2016); (*) (Nr. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (Nr. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (Nr. 1544/2016); (*) (Nr. 1545/2016); (*) (Nr. 1546/2016); (*) (Nr. 1547/2016); (*) (Nr. 1548/2016); (*) (Nr. 1549/2016); (*) (Nr. 1550/2016); (*) (Nr. 1551/2016); (*) (Nr. 1552/2016); (*) (Nr. 1553/2016); (*) (Nr. 1554/2016); (*) (Nr. 1555/2016); (*) (Nr. 1556/2016); (*) (Nr. 1557/2016); Flavio Miccono (Nr. 0001/2017); (*) (Nr. 0002/2017); (*) (Nr. 0003/2017); Andrzej Halicki (Nr. 0004/2017); Jouko Palmroth (Nr. 0005/2017); Triin Saag (Nr. 0006/2017); (*) (Nr. 0007/2017); Anton Lazarus (Nr. 0008/2017); Adnan Saeed (Nr. 0009/2017); (*) (Nr. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (Nr. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (Nr. 0012/2017); Martin Kleineidam (Nr. 0013/2017); (*) (Nr. 0014/2017); Simon Baraldi (Nr. 0015/2017); (*) (Nr. 0016/2017); Jens Genzer (Nr. 0017/2017); (*) (Nr. 0018/2017); Helmut Schwaiger (Nr. 0019/2017); (*) (Nr. 0020/2017); Georgios Floras (Nr. 0021/2017); Giorgio Guarino (Nr. 0022/2017); Giorgio Guarino (Nr. 0023/2017); (*) (Nr. 0024/2017); Simon Ferrigno (Nr. 0025/2017); Norbert Grass (Nr. 0026/2017); (*) (Nr. 0027/2017); (*) (Nr. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (Nr. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (Nr. 0030/2017); (*) (Nr. 0031/2017); (*) (Nr. 0032/2017); (*) (Nr. 0033/2017); Gunars Ruskulis (Nr. 0034/2017); Benjamin Dieke (Nr. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (Nr. 0036/2017); Rolf Picker (Nr. 0037/2017); Jonathan Tennant (Nr. 0038/2017); (*) (Nr. 0039/2017); (*) (Nr. 0040/2017); (*) (Nr. 0041/2017); (*) (Nr. 0042/2017); Matjaž Založnik (Nr. 0043/2017); (*) (Nr. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (Nr. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (Nr. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (Nr. 0047/2017); (*) (Nr. 0048/2017); Piotr Grabowski (Nr. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (Nr. 0050/2017); (*) (Nr. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0052/2017); (*) (Nr. 0053/2017); (*) (Nr. 0054/2017).

Pirmininkas pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 13 dalį jis 2017 m. vasario 14 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi ten registruotos buveinės.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Pasiūlymas del Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Kroatijoje pradžios (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

perduota atsakingam komitetui: : LIBE

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sifilio (B8-0002/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bdellovibrio bakterijos ir daugeliui vaistų atsparios šigeliozės (B8-0004/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl amerikinio puvinio (Paenibacillus sp. LC231) (B8-0005/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moksleivių kuprinių svorio įtakos jų sveikatai (B8-0006/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsėtinės sklerozės gydymo (B8-0007/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Diušeno raumenų distrofijos (B8-0008/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vyrų nevaisingumo (B8-0009/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tiksliųjų mokslų srityje dirbančių moterų skaičiaus (B8-0010/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl individualizuotosios medicinos ir leukemijos gydymo (B8-0011/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl salmoneliozės vakcinos (B8-0012/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasekmių, kurias sukelia nesaikingas jaunimo girtavimas (B8-0013/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

CULT

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Krono ligos gydymo (B8-0014/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plaučių vėžio (B8-0015/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bakterijų, galinčių naikinti vandenynų plastiką, mokslinių tyrimų (B8-0016/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl leišmaniozės ir migracijos krizės (B8-0017/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl toksinio oro sindromo (B8-0018/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrų Europos nuo narkotikų priklausomų asmenų gydymo centrų darbuotojų mokymo standartų propagavimo (B8-0019/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su retosiomis ligomis (B8-0020/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl chlorheksidino ir atsparumo kolistinui (B8-0021/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros energijos gavimo iš kasdienių judesių (B8-0023/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tymų (B8-0027/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medicinos priežiūros specialistų savižudybių (B8-0028/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl papildomų skiepų, kuriais pacientai verčiami skiepytis dėl trivalenčių ir keturvalenčių skiepų trūkumo (B8-0030/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl oro linijų pilotų atrankos kriterijų sugriežtinimo (B8-0031/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio TEN-T programoje atsižvelgti į kelių eismo keliamo triukšmo ir taršos poveikį žmonių sveikatai (B8-0032/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl veršingų karvių skerdimo reguliavimo (B8-0033/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl plastikinių pakuočių gamybos iš maisto pramonės atliekų (B8-0034/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl laivų valytojų kūrimo (B8-0035/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kalėdų eglučių antrinio perdirbimo ir pakartotinio naudojimo (B8-0036/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kepsninių naudojimo pasekmių sveikatai (B8-0037/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomų kompostuojamų pakuočių kvotų nustatymo ES įmonėse (B8-0038/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poreikio užtikrinti skubią apsaugą kibernetinio šnipinėjimo aukoms (B8-0039/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skiepijimo nuo rotaviruso (B8-0040/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Marburgo viruso (B8-0041/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Elizabethkingia bakterijų (B8-0042/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vakcinos nuo Ebolos (B8-0043/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padažnėjusių maro atvejų (B8-0044/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl karpiškosios epidermodisplazijos (B8-0045/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Clostridium difficile ir atsparumo antibiotikams (B8-0046/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žirafų apsaugos (B8-0047/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hantavirusinių infekcijų (B8-0048/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pedikuliozės ir atsparumo sveikatos priežiūros produktams (B8-0049/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvijų paratuberkuliozės (B8-0050/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Oropouche viruso (B8-0051/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Įgūdžių garantijos (B8-0052/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gyvūnų apsaugos juos vežant (B8-0053/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dyzelino degimo metu susidarančių nanodalelių poveikio nėščioms moterims ir žmogaus vaisiui (B8-0054/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didėjančio kosmoso šiukšlių kiekio (B8-0055/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išlaidų, kurias patiria valstybių narių sveikatos sistemos, kai gydomi ŽIV užsikrėtę migrantai (B8-0056/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl fizinio aktyvumo svarbos (B8-0057/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vėjo elektrinių parkų poveikio aplinkai (B8-0058/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomos medicininės apžiūros nustatymo į Europos teritoriją atvykstantiems migrantams (B8-0059/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektra varomų transporto priemonių kūrimo Europoje (B8-0060/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus aplinkai, kuris kyla naudojant užtvankas (B8-0061/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl seisminio pavojaus, susijusio su skalūnų dujų gavyba (B8-0062/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI

- Gilles Lebreton. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų perkėlimo Europos Sąjungoje (B8-0063/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl radijo dažnių poveikio vaikams (B8-0064/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Zikos viruso mokslinių tyrimų (B8-0065/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl makroekonominių pesticidų sąnaudų (B8-0066/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skausmingosios lipomatozės (B8-0067/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Breinerdo ligos (B8-0068/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sąauginio peties sąnario kapsulito (B8-0069/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aromatizuotų skysčių, naudojamų elektroninėse cigaretėse, nuodingumo rizikos (B8-0070/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kompleksinio regioninio skausmo sindromo (B8-0071/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galvijų žvynelinės (B8-0093/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronaviruso (B8-0094/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su insekticidais susijusių grėsmių (B8-0095/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mutagenezės metodo (B8-0096/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl trišakio nervo neuralgijos (B8-0097/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus Europos gyventojų sveikatai, kurį kelia piktnaudžiavimas omega-3 riebalų rūgštimis (B8-0098/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl perfluorintų ir polifluorintų alkilo sulfonatų (B8-0099/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bakteriofagų terapijos propagavimo (B8-0100/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl protonų siurblio inhibitorių sveikatai keliamo pavojaus (B8-0101/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bandymams su gyvūnais skirtų žiurkių mitybos (B8-0102/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl įgimto centrinės alveolinės hipoventiliacijos sindromo (B8-0103/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vandeninės urtikarijos (B8-0104/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vakcinų, kuriose yra aliuminio druskų (B8-0105/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (B8-0106/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Naujosios Gvinėjos plokščiųjų kirmėlių plitimo (B8-0107/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skorbuto atvejų pagausėjimo išsivysčiusiose valstybėse (B8-0108/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vadinamųjų becukrių gėrimų (B8-0109/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hospitalinių infekcijų Europoje (B8-0110/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl lėtinių uždegiminių ligų (B8-0111/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl padažnėjusių podagros atvejų (B8-0112/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl I tipo diabeto ankstyvosios diagnostikos (B8-0113/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kroicfeldo-Jakobo ligos diagnostikos (B8-0114/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dirbtinio kraujo mokslinių tyrimų (B8-0115/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinofaringito vakcinos (B8-0116/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus sveikatai, susijusio su naujausios kartos kontraceptinėmis priemonėmis (B8-0117/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto švaistymo (B8-0118/2017)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

AGRI


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.)

DEVE komitetas, FEMM komitetas

- Bendro tarnybų darbinio dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimas (2017/2012(INI))
(Nuomonė: AFET, INTA)

INTA komitetas, FEMM komitetas

- Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (2017/2015(INI))
(Nuomonė: DEVE)

ECON komitetas

- Visos Europos padengtų obligacijų sistemos kūrimas (2017/2005(INI))

ENVI komitetas

- ES veiksmai remiant tvarumą (COM(2016)0739) - (2017/2009(INI))
(nuomonė: DEVE, CULT, AGRI)

REGI komitetas

- ES regionų ir miestų vaidmuo įgvendinant Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos (COP 21) (2017/2006(INI))

JURI komitetas

- ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2014 m.) (2017/2011(INI))
(Nuomonė: PETI, AFCO)

- Metinė 2015 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaita (2017/2010(INI))
(Nuomonė: AFCO)

- Trimatis spausdinimas – iššūkis intelektinės nuosavybės teisių ir civilinės atsakomybės srityse (2017/2007(INI))
(Nuomonė: IMCO)

FEMM komitetas

- Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (2017/2008(INI))
(Nuomonė: EMPL)

PANA tyrimo komitas

- Pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo ataskaita (2017/2013(INI))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

AFET komitetas

- Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (2016/2324(INI))
perduota atsakingam komitetui: DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
nuomonė: AFET (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

JURI komitetas

- Interneto platformos ir bendroji skaitmeninė rinka (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
perduota atsakingam komitetui: : ITRE, IMCO
nuomonė: EMPL, JURI, REGI

FEMM komitetas

- Kova su žmogaus teisių pažeidimais karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, įskaitant genocidą, kontekste (2016/2239(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM

- Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis (2016/2142(INI))
Perduota atsakingam komitetui: CULT
Nuomonė: FEMM, EMPL

- Kova su nelygybe kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys (2016/2269(INI))
Perduota atsakingam komitetui: EMPL
Nuomonė: FEMM, ECON

- Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms (2016/2301(INI))
Perduota atsakingam komitetui: INTA
Nuomonė: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Įkalinimo įstaigų sistema ir sąlygos jose (2015/2062(INI))
Perduota atsakingam komitetui: LIBE
Nuomonė: FEMM

- Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (2016/2245(INI))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: FEMM

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.)

DEVE komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (2016/2324(INI))
(nuomonė: AFET) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. vasario 9 d.)

- Europos darnaus vystymosi fondo (EDVS) ir EDVS garantijos bei EDVS garantijų fondo sukūrimas (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
komitetai: AFET, DEVE, BUDG
(nuomonė: ECON, CONT, LIBE, INTA)

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. sausio 19 d.

- Lyčių lygybė ES prekybos susitarimuose (2017/2015(INI))
komitetai: INTA, FEMM
(nuomonė: DEVE)


13. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


14. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2017 m. kovo 1 d. ir 2017 m. kovo 2 d..


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.15 val.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Teisinė informacija - Privatumo politika