Zoznam 
Zápisnica
PDF 272kWORD 86k
Štvrtok, 16. februára 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava)
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej
  3.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne
  3.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv
 4.Oficiálne privítanie
 5.Prejav kanadského premiéra Justina Trudeaua
 6.Hlasovanie
  6.1.Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (hlasovanie)
  6.2.Popravy v Kuvajte a Bahrajne (hlasovanie)
  6.3.Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)
  6.4.Boj proti terorizmu ***I (hlasovanie)
  6.5.Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (hlasovanie)
  6.6.Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (hlasovanie)
  6.7.Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy (hlasovanie)
  6.8.Rozpočtová kapacita pre eurozónu (hlasovanie)
  6.9.Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (hlasovanie)
  6.10.Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (hlasovanie)
  6.11.Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (hlasovanie)
  6.12.Stratégia v oblasti letectva pre Európu (hlasovanie)
  6.13.Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (hlasovanie)
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Petície
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Stratégia v oblasti letectva pre Európu (rozprava)

Správa o stratégii v oblasti letectva pre Európu [2016/2062(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ole Christensen (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tibor Szanyi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Anneleen Van Bossuyt (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Deirdre Clune v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout a Paloma López Bermejo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Pavel Telička.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 15.2.2017.)


3.1. Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej

Návrhy uznesenia B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post a Molly Scott Cato uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


3.2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne

Návrhy uznesenia B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fabio Massimo Castaldo, a Mark Demesmaeker uviedli návrhy uznesenia.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Alyn Smith a Fabio Massimo Castaldo uviedli návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Tunne Kelam a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


3.3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv

Návrhy uznesenia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán a Ernest Urtasun uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Seán Kelly a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 16.2.2017.


4. Oficiálne privítanie

Predsedajúci privítal v mene Parlamentu členov delegácie z Gruzínska na čele s Tamarou Khulordavou, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

5. Prejav kanadského premiéra Justina Trudeaua

V čase od 11.10 hod. do 11.30 hod. prebiehal prejav Justina Trudeaua, kanadského premiéra, v pléne.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

Vystúpili títo poslanci: Sander Loones a Eugen Freund.


6.1. Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague, prípad Franciscy Ramirezovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 a B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0156/2017

(nahrádzajúci B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 a B8-0168/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Javi López, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2017)0043)

(Návrhy uznesenia B8-0158/2017 a B8-0169/2017 sa stali bezpredmetnými.)


6.2. Popravy v Kuvajte a Bahrajne (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0150/2017

(nahrádzajúci B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 a B8-0165/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ana Gomes, v mene skupiny S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2017)0044)

(Návrh uznesenia B8-0151/2017 sa stal bezpredmetným.)


6.3. Guatemala, najmä situácia obhajcov ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 a B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0152/2017

(nahrádzajúci B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 a B8-0167/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Gesine Meissner, v mene skupiny ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Estefanía Torres Martínez.

Prijatý (P8_TA(2017)0045)

(Návrh uznesenia B8-0166/2017 sa stal bezpredmetným.)


6.4. Boj proti terorizmu ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0046)

Vystúpenia:

Cornelia Ernst, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode. Parlament žiadosť zamietol.


6.5. Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 562/2006, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0047)


6.6. Možný vývoj a úpravy súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (hlasovanie)

Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie [2014/2248(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFCO)

Prijatý (P8_TA(2017)0048)


6.7. Zlepšenie fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy (hlasovanie)

Správa o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy [2014/2249(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Elmar Brok (A8-0386/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom AFCO)

Prijatý (P8_TA(2017)0049)


6.8. Rozpočtová kapacita pre eurozónu (hlasovanie)

Správa o rozpočtovej kapacite pre eurozónu [2015/2344(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Reimer Böge a Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou EFDD)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výbormi BUDG, ECON)

Prijatý (P8_TA(2017)0050)

Vystúpenia:

Sander Loones, pred hlasovaním, so žiadosťou o odloženie hlasovania, Fabio De Masi na podporu žiadosti a Pervenche Berès proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 222, proti: 355, zdržali sa hlasovania: 39).

Gianni Pittella, po hlasovaní.


6.9. Normy občianskeho práva v oblasti robotiky (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o normách občianskeho práva v oblasti robotiky [2015/2103(INL)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0051)


6.10. Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu (hlasovanie)

Správa o európskej iniciatíve v oblasti cloud computingu [2016/2145(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (predložený výborom ITRE)

Prijatý (P8_TA(2017)0052)


6.11. Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (hlasovanie)

Správa o investovaní do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy podľa článku 16 ods. 3 NSU [2016/2148(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0053)


6.12. Stratégia v oblasti letectva pre Európu (hlasovanie)

Správa o stratégii v oblasti letectva pre Európu [2016/2062(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0054)


6.13. Oneskorené vykonávanie operačných programov EŠIF – vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0055)


7. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Správa: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Správa: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Správa: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Správa: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


10. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 14. februára 2017

(*) Meno je utajené.

Marcel Müller (č. 1438/2016); (*) (č. 1439/2016); (*) (č. 1440/2016); (*) (č. 1441/2016); Martine Roirand (č. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (č. 1443/2016); David Nauta (č. 1444/2016); (*) (č. 1445/2016); (*) (č. 1446/2016); Anita Krauße (č. 1447/2016); (*) (č. 1448/2016); (*) (č. 1449/2016); (*) (č. 1450/2016); (*) (č. 1451/2016); (*) (č. 1452/2016); Karl Herr (č. 1453/2016); (*) (č. 1454/2016); Ingo Tekaat (č. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (č. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (č. 1457/2016); (*) (č. 1458/2016); (*) (č. 1459/2016); Flavio Miccono (č. 1460/2016); (*) (č. 1461/2016); (*) (č. 1462/2016); (*) (č. 1463/2016); Danielle Van Hulst (č. 1464/2016); Jens Genzer (č. 1465/2016); Philipp Schmagold (č. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (č. 1467/2016); Luca Ferioli (č. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (č. 1469/2016); (*) (č. 1470/2016); (*) (č. 1471/2016); (*) (č. 1472/2016); (*) (č. 1473/2016); (*) (č. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (č. 1475/2016); (*) (č. 1476/2016); (*) (č. 1477/2016); Simon Baraldi (č. 1478/2016); (*) (č. 1479/2016); (*) (č. 1480/2016); (*) (č. 1481/2016); (*) (č. 1482/2016); Paola Guaitoli (č. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (č. 1484/2016); (*) (č. 1485/2016); (*) (č. 1486/2016); (*) (č. 1487/2016); Constantin Bostan (č. 1488/2016); (*) (č. 1489/2016); (*) (č. 1490/2016); (*) (č. 1491/2016); Fotios Batzios (č. 1492/2016); Xavier Díez (č. 1493/2016); (*) (č. 1494/2016); Kenneth May (č. 1495/2016); Thomas Pfister (č. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (č. 1497/2016); Örs Orosz (č. 1498/2016); Dirk Emmermann (č. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (č. 1500/2016); Marco Bava (č. 1501/2016); (*) (č. 1502/2016); (*) (č. 1503/2016); (*) (č. 1504/2016); Anita Krauße (č. 1505/2016); (*) (č. 1506/2016); (*) (č. 1507/2016); (*) (č. 1508/2016); (*) (č. 1509/2016); (*) (č. 1510/2016); (*) (č. 1511/2016); Jose Booij (č. 1512/2016); Benjamin Rzepka (č. 1513/2016); Benjamin Rzepka (č. 1514/2016); Irina Velinova (č. 1515/2016); Safa Souhail (č. 1516/2016); (*) (č. 1517/2016); (*) (č. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (č. 1519/2016); (*) (č. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (č. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (č. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 1523/2016); (*) (č. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (č. 1525/2016); (*) (č. 1526/2016); (*) (č. 1527/2016); Rocco Sofi (č. 1528/2016); (*) (č. 1529/2016); (*) (č. 1530/2016); (*) (č. 1531/2016); (*) (č. 1532/2016); (*) (č. 1533/2016); (*) (č. 1534/2016); (*) (č. 1535/2016); (*) (č. 1536/2016); (*) (č. 1537/2016); (*) (č. 1538/2016); (*) (č. 1539/2016); (*) (č. 1540/2016); (*) (č. 1541/2016); (*) (č. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (č. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (č. 1544/2016); (*) (č. 1545/2016); (*) (č. 1546/2016); (*) (č. 1547/2016); (*) (č. 1548/2016); (*) (č. 1549/2016); (*) (č. 1550/2016); (*) (č. 1551/2016); (*) (č. 1552/2016); (*) (č. 1553/2016); (*) (č. 1554/2016); (*) (č. 1555/2016); (*) (č. 1556/2016); (*) (č. 1557/2016); Flavio Miccono (č. 0001/2017); (*) (č. 0002/2017); (*) (č. 0003/2017); Andrzej Halicki (č. 0004/2017); Jouko Palmroth (č. 0005/2017); Triin Saag (č. 0006/2017); (*) (č. 0007/2017); Anton Lazarus (č. 0008/2017); Adnan Saeed (č. 0009/2017); (*) (č. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (č. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (č. 0012/2017); Martin Kleineidam (č. 0013/2017); (*) (č. 0014/2017); Simon Baraldi (č. 0015/2017); (*) (č. 0016/2017); Jens Genzer (č. 0017/2017); (*) (č. 0018/2017); Helmut Schwaiger (č. 0019/2017); (*) (č. 0020/2017); Georgios Floras (č. 0021/2017); Giorgio Guarino (č. 0022/2017); Giorgio Guarino (č. 0023/2017); (*) (č. 0024/2017); Simon Ferrigno (č. 0025/2017); Norbert Grass (č. 0026/2017); (*) (č. 0027/2017); (*) (č. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (č. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (č. 0030/2017); (*) (č. 0031/2017); (*) (č. 0032/2017); (*) (č. 0033/2017); Gunars Ruskulis (č. 0034/2017); Benjamin Dieke (č. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (č. 0036/2017); Rolf Picker (č. 0037/2017); Jonathan Tennant (č. 0038/2017); (*) (č. 0039/2017); (*) (č. 0040/2017); (*) (č. 0041/2017); (*) (č. 0042/2017); Matjaž Založnik (č. 0043/2017); (*) (č. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (č. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (č. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (č. 0047/2017); (*) (č. 0048/2017); Piotr Grabowski (č. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (č. 0050/2017); (*) (č. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (č. 0052/2017); (*) (č. 0053/2017); (*) (č. 0054/2017).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 14. februára 2017 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov velektronických komunikáciách a ozrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí aelektronických komunikáciách) (COM(2017)0010 – C8-0009/2017 – 2017/0003(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

– Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku (05318/2017 – C8-0033/2017 – 2017/0801(CNS))

predložené gestorskému výboru: LIBE

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o syfilise (B8-0002/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Bdellovibrio a multirezistentnej šigelóze (B8-0004/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Paenibacillus LC231 (B8-0005/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve hmotnosti školských tašiek na zdravie žiakov (B8-0006/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o liečbe sklerózy multiplex (B8-0007/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Duchennovej svalovej dystrofii (B8-0008/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o mužskej neplodnosti (B8-0009/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zastúpení žien vo vedeckých kariérach (B8-0010/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

FEMM

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o personalizovanej medicíne a liečbe leukémie (B8-0011/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacej látke proti salmonelóze (B8-0012/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o následkoch nadmernej konzumácie alkoholu u mladých ľudí (B8-0013/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

CULT

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o liečbe Crohnovej choroby (B8-0014/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rakovine pľúc (B8-0015/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume baktérií, ktoré z oceánov dokážu odstraňovať plasty (B8-0016/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o leišmanióze a migračnej kríze (B8-0017/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o aerotoxickom syndróme (B8-0018/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore zavedenia spoločných európskych noriem pre odbornú prípravu prevádzkovateľov terapeutických komunít pre drogovo závislých (B8-0019/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o boji proti zriedkavým chorobám (B8-0020/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o chlórhexidíne a odolnosti voči kolistínu (B8-0021/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktérii Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o získavaní energie z bežného ľudského pohybu (B8-0023/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o osýpkach (B8-0027/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o samovraždách pracovníkov v sektore zdravotníctva (B8-0028/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dodatočných vakcináciách, ktoré sú predpisované pacientom z dôvodu nedostatku trivalentných a tetravalentných vakcín (B8-0030/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o posilnení kritérií výberu dopravných pilotov (B8-0031/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

TRAN

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zohľadnení vplyvu hluku a znečistenia, ktoré spôsobuje cestná premávka, na ľudské zdravie v programe TEN-T (B8-0032/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

TRAN

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o regulovaní zabíjania brezivých kráv (B8-0033/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji plastových obalov pochádzajúcich z odpadu potravinárskeho priemyslu (B8-0034/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji čistiacich lodí (B8-0035/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o recyklácii a opätovnom použití vianočných stromčekov (B8-0036/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o následkoch používania grilu na ľudské zdravie (B8-0037/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení povinných kvót pre kompostovateľné obaly v podnikoch EÚ (B8-0038/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nutnosti zaručiť okamžitú ochranu obetiam kybernetickej špionáže (B8-0039/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vakcinácii proti rotavírusom (B8-0040/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o víruse Marburg (B8-0041/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o baktériách Elizabethkingia (B8-0042/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vakcíne proti ebole (B8-0043/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom zvýšenom výskyte moru (B8-0044/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochorení epidermodysplasia verruciformis (B8-0045/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Clostridium difficile a rezistencii voči antibiotikám (B8-0046/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochrane žiráf (B8-0047/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o infekciách spôsobených hantavírusom (B8-0048/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o pedikulóze a rezistencii voči zdravotníckym prípravkom (B8-0049/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o paratuberkulóze hovädzieho dobytka (B8-0050/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o víruse Oropouche (B8-0051/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Dominique Martin. Návrh uznesenia o záruke získania zručností (B8-0052/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o ochrane zvierat počas prepravy (B8-0053/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve nanočastíc, ktoré vznikajú spaľovaním v naftových motoroch, na tehotné ženy a nenarodené deti (B8-0054/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

FEMM

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o raste množstva vesmírneho odpadu (B8-0055/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nákladoch na starostlivosť o seropozitívnych migrantov v systémoch zdravotníctva členských štátov (B8-0056/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

BUDG

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o význame fyzickej aktivity (B8-0057/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vplyve veterných parkov na životné prostredie (B8-0058/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zavedení povinného lekárskeho vyšetrenia migrantov prichádzajúcich na európske územie (B8-0059/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vývoji elektrických vozidiel v Európe (B8-0060/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o environmentálnych rizikách spojených s používaním priehrad (B8-0061/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

ITRE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o riziku zemetrasenia spojenom s ťažbou bridlicového plynu (B8-0062/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ITRE

stanovisko:

ENVI

– Gilles Lebreton. Návrh uznesenia o premiestnení migrantov (B8-0063/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vystavení detí rádiofrekvenciám (B8-0064/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume týkajúcom sa vírusu Zika (B8-0065/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o makroekonomických nákladoch súvisiacich s pesticídmi (B8-0066/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o Dercumovej chorobe (B8-0067/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o hnačke Brainerd (B8-0068/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o adhezívnej kapsulitíde pleca (B8-0069/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o toxicite aromatizovaných tekutín v elektronických cigaretách (B8-0070/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o komplexnom regionálnom bolestivom syndróme (B8-0071/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nodulárnej dermatitíde hovädzieho dobytka (B8-0093/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o koronavíruse z Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV) (B8-0094/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rizikách súvisiacich s insekticídmi (B8-0095/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o procese mutagenézy (B8-0096/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o neuralgii trojklaného nervu (B8-0097/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o rizikách nadmerného príjmu omega-3 mastných kyselín pre zdravie Európanov (B8-0098/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látkach (B8-0099/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o podpore fágovej terapie (B8-0100/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných rizikách súvisiacich s inhibítormi protónovej pumpy (B8-0101/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o potrave potkanov určených na testovanie (B8-0102/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o vrodenom syndróme centrálnej alveolárnej hypoventilácie (hypoventilačnom syndróme súvisiacom so spánkom) (B8-0103/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o aquagénnej urtikárii (B8-0104/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacích látkach s obsahom hliníkových solí (B8-0105/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o progresívnej osifikujúcej fibrodysplázii (B8-0106/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o šírení ploskavca Platydemus manokwari (B8-0107/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí skorbutu v rozvinutých štátoch (B8-0108/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nápojoch „bez cukru“ (B8-0109/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o nozokomiálnych ochoreniach (nemocničných nákazách) v Európe (B8-0110/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o chronických zápalových ochoreniach (B8-0111/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o opätovnom prepuknutí dny (B8-0112/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o včasnej diagnostike diabetu 1. typu (B8-0113/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o diagnostike Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby (B8-0114/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o výskume umelej krvi (B8-0115/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o očkovacej látke proti nazofaryngitíde (B8-0116/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o zdravotných rizikách súvisiacich s najmodernejšou antikoncepciou (B8-0117/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

– Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică. Návrh uznesenia o plytvaní potravinami (B8-0118/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

AGRI


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

výbor DEVE, výbor FEMM

- Vykonávanie spoločného pracovného dokumentu útvarov Komisie (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (2017/2012(INI))
(stanovisko: AFET, INTA)

výbor INTA, výbor FEMM

- Rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ (2017/2015(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor ECON

- Smerom k celoeurópskemu rámcu pre kryté dlhopisy (2017/2005(INI))

výbor ENVI

- Opatrenia EÚ zamerané na udržateľnosť (COM(2016)0739) – (2017/2009(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, AGRI)

výbor REGI

- Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2006(INI))

výbor JURI

- Kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (2017/2011(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO)

- Výročná správa za rok 2015 o subsidiarite a proporcionalite (2017/2010(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Trojrozmerná tlač: výzva v oblasti práv duševného vlastníctva a občianskoprávnej zodpovednosti (2017/2007(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor FEMM

- Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (2017/2008(INI))
(stanovisko: EMPL)

Vyšetrovací výbor PANA

- Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (2017/2013(INI))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI))
predložené gestorskému výboru: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)
stanovisko: AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Online platformy a jednotný digitálny trh (COM(2016)0288) – (2016/2276(INI))
predložené gestorskému výboru: ITRE, IMCO
stanovisko: EMPL, JURI, REGI

výbor FEMM

- Riešenie porušení ľudských práv v súvislosti s vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti vrátane genocídy (2016/2239(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM

- Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania (2016/2142(INI))
predložené gestorskému výboru: CULT
stanovisko: FEMM, EMPL

- Boj proti nerovnostiam ako prostriedok na podporu tvorby pracovných miest a rastu (2016/2269(INI))
predložené gestorskému výboru: EMPL
stanovisko: FEMM, ECON

- Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce (2016/2301(INI))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Väzenské systémy a podmienky (2015/2062(INI))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: FEMM

- Zavádzanie nástrojov politiky súdržnosti zo strany regiónov pri riešení demografickej zmeny (2016/2245(INI))
predložené gestorskému výboru: REGI
stanovisko: FEMM

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

výbor DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI))
(stanovisko: AFET) (článok 54 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9. februára 2017)

- Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) a vytvorenie záruky EFSD a záručného fondu EFSD (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
výbory: AFET, DEVE, BUDG
(stanovisko: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 19. januára 2017)

- Rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ (2017/2015(INI))
výbory: INTA, FEMM
(stanovisko: DEVE)


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 1. marca 2017 a 2. marca 2017.


15. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.15 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia