Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 84k
Četrtek, 16. februar 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Letalska strategija za Evropo (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramírez
  3.2.Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu
  3.3.Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic
 4.Dobrodošlica
 5.Nagovor predsednika kanadske vlade Justina Trudeauja
 6.Čas glasovanja
  6.1.Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramírez (glasovanje)
  6.2.Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu (glasovanje)
  6.3.Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)
  6.4.Boj proti terorizmu ***I (glasovanje)
  6.5.Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah ***I (glasovanje)
  6.6.Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (glasovanje)
  6.7.Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (glasovanje)
  6.8.Proračunska zmogljivost evroobmočja (glasovanje)
  6.9.Pravila civilnega prava o robotiki (glasovanje)
  6.10.Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (glasovanje)
  6.11.Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (glasovanje)
  6.12.Letalska strategija za Evropo (glasovanje)
  6.13.Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (glasovanje)
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Peticije
 11.Predložitev dokumentov
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Letalska strategija za Evropo (razprava)

Poročilo o letalski strategiji za Evropo [2016/2062(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0021/2017)

Pavel Telička je predstavil poročilo.

Govoril je Ole Christensen (pripravljavec mnenja odbora EMPL).

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Tibor Szanyi (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Anneleen Van Bossuyt (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Deirdre Clune v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Jacqueline Foster v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Arnautu v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Peter van Dalen, Merja Kyllönen, Karima Delli, Franck Proust, Lucy Anderson, Kosma Złotowski, Nikolaos Chountis, Bas Eickhout in Paloma López Bermejo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Maria Grapini, Notis Marias, João Pimenta Lopes in Nicola Caputo.

Govorila sta Violeta Bulc in Pavel Telička.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.12 zapisnika z dne 16.2.2017.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 15.2.2017)


3.1. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramírez

Predlogi resolucij B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017, B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

Jiří Pospíšil, Ryszard Czarnecki, Dita Charanzová, Soraya Post in Molly Scott Cato so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Notis Marias.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 16.2.2017.


3.2. Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu

Predlogi resolucij B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

Cristian Dan Preda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fabio Massimo Castaldo, in Mark Demesmaeker sta predstavila predloga resolucij.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Marietje Schaake, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Alyn Smith in Fabio Massimo Castaldo so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Tomáš Zdechovský v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Udo Voigt samostojni poslanec, Tunne Kelam in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias in Ignazio Corrao.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 16.2.2017.


3.3. Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic

Predlogi resolucij B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

Gabriel Mato, Ignazio Corrao, Monica Macovei, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Marina Albiol Guzmán in Ernest Urtasun so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Pavel Svoboda v imenu skupine PPE, Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Seán Kelly in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Notis Marias, Nicola Caputo in José Inácio Faria.

Govorila je Cecilia Malmström (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 16.2.2017.


4. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico gruzijski delegaciji pod vodstvom Tamar Hulordave, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

5. Nagovor predsednika kanadske vlade Justina Trudeauja

Predsednik kanadske vade Justin Trudeau je imel od 11.10 do 11.30 nagovor pred Parlamentom.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.30, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

Govorila sta Sander Loones in Eugen Freund.


6.1. Razmere na področju človekovih pravic in demokracije v Nikaragvi, primer Francesce Ramírez (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-0168/2017 in B8-0169/2017 (2017/2563(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0156/2017

(ki nadomešča B8-0156/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017 in B8-0168/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, David McAllister, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Javi López v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

—   Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2017)0043)

(Predloga resolucij B8-0158/2017 in B8-0169/2017 sta brezpredmetna.)


6.2. Usmrtitve v Kuvajtu in Bahrajnu (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 in B8-0165/2017 (2017/2564(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0150/2017

(ki nadomešča B8-0150/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-0161/2017, B8-0162/2017 in B8-0165/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Eva Maydell, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Roberta Metsola, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anna Záborská, Andrey Kovatchev in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ana Gomes v imenu skupine S&D,

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos in Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL,

—   Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2017)0044)

(Predlog resolucije B8-0151/2017 je brezpredmeten.)


6.3. Gvatemala, zlasti položaj zagovornikov človekovih pravic (glasovanje)

Predlogi resolucij B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017, B8-0166/2017 in B8-0167/2017 (2017/2565(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0152/2017

(ki nadomešča B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-0164/2017 in B8-0167/2017):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Gabriel Mato, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Ildikó Gáll-Pelcz, Pavel Svoboda, Thomas Mann, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Brian Hayes, Jaromír Štětina, Sven Schulze, Patricija Šulin, Marijana Petir, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Claude Rolin, Milan Zver, Romana Tomc, Michaela Šojdrová, Eva Maydell, Deirdre Clune, László Tőkés, Ivana Maletić, Željana Zovko, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Roberta Metsola, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Mairead McGuinness, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krzysztof Hetman, Laima Liucija Andrikienė, Bogdan Brunon Wenta, Ivan Štefanec, Luis de Grandes Pascual, Seán Kelly, Anna Záborská, Andrey Kovatchev, Ivo Belet, Inese Vaidere in Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE,

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Jana Žitňanská, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić in Branislav Škripek v imenu skupine ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström in Gesine Meissner v imenu skupine ALDE,

—   Molly Scott Cato, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Florent Marcellesi, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Davor Škrlec in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD,

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga in Estefanía Torres Martínez.

Sprejeto (P8_TA(2017)0045)

(Predlog resolucije B8-0166/2017 je brezpredmeten.)


6.4. Boj proti terorizmu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu [COM(2015)0625 - C8-0386/2015- 2015/0281(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0046)

Govori

Pred glasovanjem, Cornelia Ernst, ki je zahtevala glasovanje o predlogih sprememb pred glasovanjem o začasnem sporazumu. Parlament je zahtevo zavrnil.


6.5. Okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z okrepljenim preverjanjem podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah [COM(2015)0670 - C8-0407/2015- 2015/0307(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monica Macovei (A8-0218/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2017)0047)


6.6. Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije [2014/2248(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFCO)

Sprejeto (P8_TA(2017)0048)


6.7. Boljše delovanje Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe (glasovanje)

Poročilo o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe [2014/2249(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Elmar Brok (A8-0386/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor AFCO)

Sprejeto (P8_TA(2017)0049)


6.8. Proračunska zmogljivost evroobmočja (glasovanje)

Poročilo o proračunski zmogljivosti evroobmočja [2015/2344(INI)] - Odbor za proračun - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Reimer Böge in Pervenche Berès (A8-0038/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina EFDD)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki sta ga vložila odbora BUDG in ECON)

Sprejeto (P8_TA(2017)0050)

Govori

Pred glasovanjem, Sander Loones, ki je zahteval preložitev glasovanja, Fabio De Masi, ki je podprl zahtevo in Pervenche Berès, ki je zadevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (222 glasov za, 355 glasov proti, 39 vzdržanih glasov).

Po glasovanju, Gianni Pittella.


6.9. Pravila civilnega prava o robotiki (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o pravilih civilnega prava o robotiki [2015/2103(INL)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0005/2017)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0051)


6.10. Evropska pobuda za računalništvo v oblaku (glasovanje)

Poročilo o evropski pobudi za računalništvo v oblaku [2016/2145(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jerzy Buzek (A8-0006/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložil odbor ITRE)

Sprejeto (P8_TA(2017)0052)


6.11. Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (glasovanje)

Poročilo o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah [2016/2148(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0053)


6.12. Letalska strategija za Evropo (glasovanje)

Poročilo o letalski strategiji za Evropo [2016/2062(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Pavel Telička (A8-0021/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0054)


6.13. Zamuda pri izvajanju operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov – vpliv na kohezijsko politiko in pot naprej (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0149/2017 (2016/30008(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2017)0055)


7. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Monika Hohlmeier - A8-0228/2016
Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Steven Woolfe

Poročilo: Guy Verhofstadt - A8-0390/2016
Monica Macovei, Anneli Jäätteenmäki, Andrejs Mamikins, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Marek Jurek, Michał Marusik, Igor Šoltes, Jean-Luc Mélenchon, Jan Zahradil

Poročilo: Mady Delvaux - A8-0005/2017
Alex Mayer, Andrejs Mamikins, Branislav Škripek

Poročilo: Lambert van Nistelrooij - A8-0385/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Poročilo: Pavel Telička - A8-0021/2017
Diane James.


9. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

14. februarja 2017

(*) Ime vlagatelja zaupno

Marcel Müller (št. 1438/2016); (*) (št. 1439/2016); (*) (št. 1440/2016); (*) (št. 1441/2016); Martine Roirand (št. 1442/2016); Evangelos Tsiompanidis (št. 1443/2016); David Nauta (št. 1444/2016); (*) (št. 1445/2016); (*) (št. 1446/2016); Anita Krauße (št. 1447/2016); (*) (št. 1448/2016); (*) (št. 1449/2016); (*) (št. 1450/2016); (*) (št. 1451/2016); (*) (št. 1452/2016); Karl Herr (št. 1453/2016); (*) (št. 1454/2016); Ingo Tekaat (št. 1455/2016); Juan Antonio Iborra Bernal (št. 1456/2016); Antonio Alonso Orihuela (št. 1457/2016); (*) (št. 1458/2016); (*) (št. 1459/2016); Flavio Miccono (št. 1460/2016); (*) (št. 1461/2016); (*) (št. 1462/2016); (*) (št. 1463/2016); Danielle Van Hulst (št. 1464/2016); Jens Genzer (št. 1465/2016); Philipp Schmagold (št. 1466/2016); Zbigniew Kiedacz (št. 1467/2016); Luca Ferioli (št. 1468/2016); Alfonso Diz-Lois Palomares (št. 1469/2016); (*) (št. 1470/2016); (*) (št. 1471/2016); (*) (št. 1472/2016); (*) (št. 1473/2016); (*) (št. 1474/2016); Nicola Salvato (ANVU - Ars Nostra Vis Urbis - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia) (št. 1475/2016); (*) (št. 1476/2016); (*) (št. 1477/2016); Simon Baraldi (št. 1478/2016); (*) (št. 1479/2016); (*) (št. 1480/2016); (*) (št. 1481/2016); (*) (št. 1482/2016); Paola Guaitoli (št. 1483/2016); Mircea Șerbănoiu (Federația pentru Protecția Animalelor și Mediului) (št. 1484/2016); (*) (št. 1485/2016); (*) (št. 1486/2016); (*) (št. 1487/2016); Constantin Bostan (št. 1488/2016); (*) (št. 1489/2016); (*) (št. 1490/2016); (*) (št. 1491/2016); Fotios Batzios (št. 1492/2016); Xavier Díez (št. 1493/2016); (*) (št. 1494/2016); Kenneth May (št. 1495/2016); Thomas Pfister (št. 1496/2016); Panagiotis Leliatsos (št. 1497/2016); Örs Orosz (št. 1498/2016); Dirk Emmermann (št. 1499/2016); Eduardo José Rodríguez Trujillo (št. 1500/2016); Marco Bava (št. 1501/2016); (*) (št. 1502/2016); (*) (št. 1503/2016); (*) (št. 1504/2016); Anita Krauße (št. 1505/2016); (*) (št. 1506/2016); (*) (št. 1507/2016); (*) (št. 1508/2016); (*) (št. 1509/2016); (*) (št. 1510/2016); (*) (št. 1511/2016); Jose Booij (št. 1512/2016); Benjamin Rzepka (št. 1513/2016); Benjamin Rzepka (št. 1514/2016); Irina Velinova (št. 1515/2016); Safa Souhail (št. 1516/2016); (*) (št. 1517/2016); (*) (št. 1518/2016); M. Carmen Méndez Altozano (št. 1519/2016); (*) (št. 1520/2016); Nicolò De Bigontina (št. 1521/2016); Jose Ignacio Rodríguez (št. 1522/2016); Juan Manuel Segarra Mucientes (št. 1523/2016); (*) (št. 1524/2016); Miguel Ángel Rodríguez Arias (št. 1525/2016); (*) (št. 1526/2016); (*) (št. 1527/2016); Rocco Sofi (št. 1528/2016); (*) (št. 1529/2016); (*) (št. 1530/2016); (*) (št. 1531/2016); (*) (št. 1532/2016); (*) (št. 1533/2016); (*) (št. 1534/2016); (*) (št. 1535/2016); (*) (št. 1536/2016); (*) (št. 1537/2016); (*) (št. 1538/2016); (*) (št. 1539/2016); (*) (št. 1540/2016); (*) (št. 1541/2016); (*) (št. 1542/2016); Ruby Harrold-Claesson (št. 1543/2016); Rosa Hernanz Herrera (št. 1544/2016); (*) (št. 1545/2016); (*) (št. 1546/2016); (*) (št. 1547/2016); (*) (št. 1548/2016); (*) (št. 1549/2016); (*) (št. 1550/2016); (*) (št. 1551/2016); (*) (št. 1552/2016); (*) (št. 1553/2016); (*) (št. 1554/2016); (*) (št. 1555/2016); (*) (št. 1556/2016); (*) (št. 1557/2016); Flavio Miccono (št. 0001/2017); (*) (št. 0002/2017); (*) (št. 0003/2017); Andrzej Halicki (št. 0004/2017); Jouko Palmroth (št. 0005/2017); Triin Saag (št. 0006/2017); (*) (št. 0007/2017); Anton Lazarus (št. 0008/2017); Adnan Saeed (št. 0009/2017); (*) (št. 0010/2017); Pedro José Romero Matos (št. 0011/2017); Hans-Joachim Czirski (št. 0012/2017); Martin Kleineidam (št. 0013/2017); (*) (št. 0014/2017); Simon Baraldi (št. 0015/2017); (*) (št. 0016/2017); Jens Genzer (št. 0017/2017); (*) (št. 0018/2017); Helmut Schwaiger (št. 0019/2017); (*) (št. 0020/2017); Georgios Floras (št. 0021/2017); Giorgio Guarino (št. 0022/2017); Giorgio Guarino (št. 0023/2017); (*) (št. 0024/2017); Simon Ferrigno (št. 0025/2017); Norbert Grass (št. 0026/2017); (*) (št. 0027/2017); (*) (št. 0028/2017); Matthieu Guillaume Chatelin (št. 0029/2017); Jutta Aumüller (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) Bezirk Oberschwaben / Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Geschäftsstelle Ulm) (št. 0030/2017); (*) (št. 0031/2017); (*) (št. 0032/2017); (*) (št. 0033/2017); Gunars Ruskulis (št. 0034/2017); Benjamin Dieke (št. 0035/2017); Gheorghe Mihai Călinescu (št. 0036/2017); Rolf Picker (št. 0037/2017); Jonathan Tennant (št. 0038/2017); (*) (št. 0039/2017); (*) (št. 0040/2017); (*) (št. 0041/2017); (*) (št. 0042/2017); Matjaž Založnik (št. 0043/2017); (*) (št. 0044/2017); Zornitsa Stratieva (št. 0045/2017); Mark Walker-Stewart (št. 0046/2017); Elba Trujillo Mesa (št. 0047/2017); (*) (št. 0048/2017); Piotr Grabowski (št. 0049/2017); Stanisław Orlikowski (št. 0050/2017); (*) (št. 0051/2017); Patricio Oschlies Serrano (št. 0052/2017); (*) (št. 0053/2017); (*) (št. 0054/2017).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 14. februarja 2017 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti::

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI, ITRE, JURI, IMCO

- Predlog izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem (05318/2017 - C8-0033/2017 - 2017/0801(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sifilisu (B8-0002/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Bdellovibrio in šigelozi, ki je odporna na različne antibiotike (B8-0004/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Paenibacillus sp. LC231 (B8-0005/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu nošenja težkih šolskih torb na zdravje učencev (B8-0006/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zdravljenju multiple skleroze (B8-0007/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Duchennovi mišični distrofiji (B8-0008/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o neplodnosti pri moških (B8-0009/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zastopanosti žensk v znanstvenih poklicih (B8-0010/2017)

posredovano

pristojni odbor :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o personalizirani medicini in zdravljenju levkemije (B8-0011/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti salmonelozi (B8-0012/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije glede posledic pretiranega uživanja alkohola med mladimi (B8-0013/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zdravljenju crohnove bolezni (B8-0014/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pljučnem raku (B8-0015/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah v zvezi z bakterijami, ki omogočajo odstranjevanje plastike iz oceana (B8-0016/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o leishmaniozi in migracijski krizi (B8-0017/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o aerotoksičnem sindromu (B8-0018/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju skupnih evropskih standardov za usposabljanje zaposlenih v terapevtskih skupnostih za odvisnike od drog (B8-0019/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o boju proti redkim boleznim (B8-0020/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o klorheksidinu in odpornosti na kolistin (B8-0021/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Mycobacterium leprae (B8-0022/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pridobivanju energije, ki nastaja ob vsakdanjem gibanju (B8-0023/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o ošpicah (B8-0027/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o samomorih zdravstvenih delavcev (B8-0028/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o dodatnem cepljenju pacientov zaradi pomanjkanja trivalentnih in štirivalentnih cepiv (B8-0030/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o poostritvi meril za izbor letalskih pilotov (B8-0031/2017)

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o upoštevanju učinka hrupa in onesnaževanja zaradi cestnega prometa na zdravje ljudi v okviru programa TEN-T (B8-0032/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

TRAN

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o reguliranju klanja brejih krav (B8-0033/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju plastične embalaže iz odpadkov živilske industrije (B8-0034/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju plovil za čiščenje morja (B8-0035/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o recikliranju in ponovni uporabi novoletnih jelk (B8-0036/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o posledicah peke na žaru za zdravje ljudi (B8-0037/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi obveznih kvot za embalažo, primerno za kompostiranje, v podjetjih v Evropski uniji (B8-0038/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o potrebi po zagotavljanju takojšnje pomoči žrtvam kibernetskega vohunjenja (B8-0039/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepljenju proti rotavirusu (B8-0040/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu Marbourg (B8-0041/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakterijah Elizabethkingia (B8-0042/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti eboli (B8-0043/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščanju primerov kuge (B8-0044/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Lewandowsky-Lutzevem sindromu (B8-0045/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bakteriji Clostridium difficile in odpornosti na antibiotike (B8-0046/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti žiraf (B8-0047/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o okužbah s hantavirusi (B8-0048/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naglavni ušivosti in odpornosti na zdravila (B8-0049/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o paratuberkulozi pri govedu (B8-0050/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o virusu Oropouche (B8-0051/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o jamstvu za znanja in spretnosti (B8-0052/2017)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zaščiti živali med prevozom (B8-0053/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu nanodelcev, nastalih pri zgorevanju dizelskega goriva, na nosečnice in človeški zarodek (B8-0054/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

FEMM

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščajoči količini vesoljskih odpadkov (B8-0055/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o stroških oskrbe seropozitivnih migrantov v zdravstvenih sistemih držav članic (B8-0056/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pomenu telesne dejavnosti (B8-0057/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vplivu polj vetrnih elektrarn na okolje (B8-0058/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o uvedbi obveznega zdravniškega pregleda za migrante, ki prihajajo na evropsko ozemlje (B8-0059/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o razvoju električnih vozil v Evropi (B8-0060/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o okoljskih tveganjih, povezanih z uporabo jezov (B8-0061/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o potresni nevarnosti, povezani s pridobivanjem plina iz skrilavca (B8-0062/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Gilles Lebreton. Predlog resolucije o premestitvi migrantov (B8-0063/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o izpostavljenosti otrok radijskim frekvencam (B8-0064/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah, povezanih z virusom Zika (B8-0065/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o makroekonomskih stroških rabe pesticidov (B8-0066/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o Dercumovi bolezni (B8-0067/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bolezni Brainerd (B8-0068/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o adhezivnem kapsulitisu rame ali zamrznjeni rami (B8-0069/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnosti zaradi toksičnosti aromatiziranih tekočin v elektronskih cigaretah (B8-0070/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kompleksnem regionalnem bolečinskem sindromu (B8-0071/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o vozličastem dermatitisu goveda (B8-0093/2017)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o korona virusu bližnjevzhodnega respiratornega sindroma (B8-0094/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevarnostih, vezanih na insekticide (B8-0095/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tehniki mutageneze (B8-0096/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o nevralgiji trigeminalnega živca (B8-0097/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju zaradi prekomernega uživanja omega-3-maščobnih kislin za zdravje Evropejcev (B8-0098/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o perfluoriranih in polifluoriranih alkilnih snoveh (B8-0099/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o spodbujanju bakteriofagnega zdravljenja (B8-0100/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju za zdravje v zvezi z zaviralci protonske črpalke (B8-0101/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o krmljenju podgan, namenjenih za izvajanje poskusov na živalih (B8-0102/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sindromu prirojene centralne hipoventilacije (B8-0103/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o akvageni urtikariji (B8-0104/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivih, ki vsebujejo aluminijeve soli (B8-0105/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o sindromu okamenelega človeka (B8-0106/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o širjenju ploskega črva Platydemus manokwari (B8-0107/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o naraščanju primerov skorbuta v razvitih državah (B8-0108/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o pijačah „brez sladkorja“ (B8-0109/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o bolnišničnih okužbah v Evropi (B8-0110/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o kroničnih vnetnih boleznih (B8-0111/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o ponovnem izbruhu protina (B8-0112/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o zgodnji diagnozi sladkorne bolezni tipa 1 (B8-0113/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o odkrivanju Creutzfeldt-Jakobove bolezni (B8-0114/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o raziskavah umetne krvi (B8-0115/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o cepivu proti rinofaringitisu (B8-0116/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Mireille D'Ornano. Predlog resolucije o tveganju za zdravje, povezanim z najnovejšimi kontracepcijskimi sredstvi (B8-0117/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Nicola Caputo in Doru-Claudian Frunzulică. Predlog resolucije o potrati hrane (B8-0118/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

AGRI


12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

odbor DEVE, odbor FEMM

- Izvajanje delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182) – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (2017/2012(INI))
(mnenje: AFET, INTA)

odbor INTA, odbor FEMM

- Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (2017/2015(INI))
(mnenje: DEVE)

odbor ECON

- Vseevropskemu okviru za krite obveznice naproti (2017/2005(INI))

odbor ENVI

- Ukrepanje EU za trajnost (COM(2016)0739)) - (2017/2009(INI))
(mnenje: DEVE, CULT, AGRI)

odbor REGI

- Vloga regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebnih spremembah (COP 21) (2017/2006(INI))

odbor JURI

- Spremljanje uporabe prava EU v letu 2015 (2017/2011(INI))
(mnenje: PETI, AFCO)

- Letno poročilo 2015 o subsidiarnosti in sorazmernosti (2017/2010(INI))
(mnenje: AFCO)

- Tridimenzionalno tiskanje, izziv na področjih pravic intelektualne lastnine in civilne odgovornosti (2017/2007(INI))
(mnenje: IMCO)

odbor FEMM

- Krepitev ekonomske vloge žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU (2017/2008(INI))
(mnenje: EMPL)

preiskovalni odbor PANA

- Poročilo o preiskavi pranja denarja, izogibanja davkom in davčne utaje (2017/2013(INI))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor AFET

- Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI))
posredovano pristojni : DEVE (člen 54 Poslovnika)
mnenje: AFET (člen 54 Poslovnika)

odbor JURI

- Spletne platforme in enotni digitalni trg (COM(2016)0288) - (2016/2276(INI))
posredovano pristojni : ITRE, IMCO
mnenje: EMPL, JURI, REGI

odbor FEMM

- Obravnavanje kršitev človekovih pravic pri vojnih hudodelstvih in hudodelstvih zoper človečnost, tudi genocidu (2016/2239(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM

- Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo kot del evropske strategije za vseživljenjsko učenje (2016/2142(INI))
posredovano pristojnemu odboru: CULT
mnenje: FEMM, EMPL

- Boj proti neenakostim kot sredstvo za spodbujanje zaposlovanja in rasti (2016/2269(INI))
posredovano pristojnemu odboru: EMPL
mnenje: FEMM, ECON

- Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige (2016/2301(INI))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

- Zaporniški sistemi in pogoji (2015/2062(INI))
posredovano pristojnemu odboru: LIBE
mnenje: FEMM

- Uporaba instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe (2016/2245(INI))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: FEMM

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

odbor DEVE (člen 54 Poslovnika)

- Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (2016/2324(INI))
(mnenje: AFET) (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. februarja 2017)

- Evropski sklad za trajnostni razvoj (EFSD) ter vzpostavitev jamstva EFSD in jamstvenega sklada EFSD (COM(2016)0586 - C8-0377/2016 - 2016/0281(COD))
odbori: AFET, DEVE, BUDG
(mnenje: ECON, CONT, LIBE, INTA)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19. januarja 2017)

- Enakost spolov v trgovinskih sporazumih EU (2017/2015(INI))
odbori: INTA, FEMM
(mnenje: DEVE)


13. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


14. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 1. marca 2017 in 2. marca 2017.


15. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.15.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Fleckenstein, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Koch, Matera, Messerschmidt, Mosca, Patriciello, Punset, Westphal

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov