Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

6. Преговори преди първото четене на Съвета (член 69г от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на комисиите INTA и PECH за започване на междуинституционални преговори, съгласно член 69г от Правилника за дейността:

—   комисия INTA, въз основа на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2014 г., с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № .../2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   комисия PECH, въз основа на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 февруари 2017 г., с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Позициите на Парламента на първо четене, които представляват мандат за провеждането на тези преговори, са на разположение на сайта Europarl.

Правна информация - Политика за поверителност