Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att han tillsammans med rådets ordförande under dagen hade undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy