Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

9. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за класификацията на експлоатационните показатели хоризонтално разполагане и краткосрочна водопоглъщаемост на топлоизолационните продукти от формувани на място свободно насипани целулозни продукти (LFCI) съгласно стандарт EN 15101-1 в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 по отношение на животновъдите от пострадалите от земетресението региони в Италия (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 17 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 24 февруари 2017 г.

Препращане на водещата комисия: INTA

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземат предвид промените в стойностите на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2016 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на Съвета.
Препращане на водещата комисия: ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

Подпомагаща комисия: ITRE (член 54 от Правилника за дейността).

Правна информация - Политика за поверителност