Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om klassificering av prestanda vad gäller horisontell sättningsgrad och korttidsvattenabsorption för värmeisoleringsprodukter med in situ-formad lösfyllnadsisolering av cellulosa enligt EN 15101-1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1613 med avseende på uppfödare i jordbävningsdrabbade områden i Italien (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 avseende strykning av Kazakstan från förteckningen över länder i bilaga I till den förordningen (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2013, 2014 och 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), hänvisat till rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy