Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

10. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

В съответствие с членове 304 и 307 от Договора, председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Канада и Европейската общност и нейните държави членки, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за Решение на Съветаотносно сключването, от името на Съюза, на Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON, IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 - Съд на ЕС (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 02/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- Доклад относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (2016/2077(INI)) - AGRI - Докладчик: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Доклад относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (2016/2054(INI)) - INTA - Докладчик: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- *** I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Доклад относно отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (2016/2078(INI)) - AGRI - Докладчик: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Доклад относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 – 2020 г. (2015/2329(INI)) - CULT - Докладчик: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE - Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET - Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Доклад относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО (2015/2328(INI)) - CULT - Докладчик: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Доклад относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (2016/2057(INI)) - ENVI - Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Доклад относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI)) - AFCO - Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Report on the request for waiver of the immunity of Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - JURI - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) препоръки за второ четене

- *** II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI - Докладчик: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Правна информация - Политика за поверителност