Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 1. března 2017 - Brusel

10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD))
Předseda bude v souladu s články 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu, kterým se mění Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé jménem Unie (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON, IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh na převod prostředků č. 1 - INF/2017 – Soudní dvůr (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 02/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- Zpráva o minimálních požadavcích na ochranu králíků chovaných pro hospodářské účely (2016/2077(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Zpráva o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (2016/2054(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Zpráva o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité (2016/2078(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Zpráva o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 (2015/2329(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (2015/2328(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Zpráva o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům (2016/2057(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Zpráva o elektronické demokracii v Evropské unii: možnosti a výzvy (2016/2008(INI)) - výbor AFCO - Zpravodaj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (2016/2295(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí