Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 1. marts 2017 - Bruxelles

10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 304 og 307 i TEUF ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets direktiv om mekanismer til bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning i Den Europæiske Union (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Canada og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ECON, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 1/2017 - Domstolen (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 02/2017 - Sektion III - Kommissionen (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om minimumsnormer for beskyttelse af kaniner til konsum (2016/2077(INI)) - AGRI - Ordfører: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Betænkning om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (2016/2054(INI)) - INTA - Ordfører: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI - Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Betænkning om ansvarlighed ved hestehold og -pasning (2016/2078(INI)) - AGRI - Ordfører: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Betænkning om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 (2015/2329(INI)) - CULT - Ordfører: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE - Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET - Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (2015/2328(INI)) - CULT - Ordfører: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Betænkning om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (2016/2057(INI)) - ENVI - Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Betænkning om e-demokrati i Den Europæiske Union: potentiale og udfordringer (2016/2008(INI)) - AFCO - Ordfører: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (2016/2295(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI - Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik