Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 1. maaliskuuta 2017 - Bryssel

10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Puhemies kuulee perussopimuksen 304 ja 307 artiklan määräysten mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi kaksinkertaisen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan unionissa (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kanadan välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Liitteet asiakirjaan: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista (uudelleenlaadittu) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ECON, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Liitteet asiakirjaan: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)

- Määrärahasiirtoesitys 1-INF/2017 – Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 02/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt:

- Mietintö tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista (2016/2077(INI)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Mietintö EU:n yhteisestä kauppapolitiikasta ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamista ehdottomista vaatimuksista (2016/2054(INI)) - INTA -valiokunta - Esittelijä: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Mietintö hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta (2016/2078(INI)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Mietintö Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta (2015/2329(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Mietintö Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täytäntöönpanosta (2015/2328(INI)) - CULT -valiokunta - Esittelijä: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Mietintö EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (2016/2057(INI)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Mietintö sähköisestä demokratiasta Euroopan unionissa: mahdollisuudet ja haasteet (2016/2008(INI)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2016/2295(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Luonnos suositukseksi toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö