Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

U skladu s člancima 304. i 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

EMPL

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe(EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Prijedlog direktive Vijeća o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u Europskoj uniji (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

IMCO

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unutarnjem tržištu električne energije (preinaka) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ECON, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 1/2017 - Sud Europske unije (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 02/2017.-Odjeljak III - Komisija (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnihodbora

2.1) izvješća

- Izvješće o minimalnim uvjetima za zaštitu kunića iz uzgoja (2016/2077(INI)) - AGRI - : Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Izvješće o zajedničkoj trgovinskoj politici EU-a u kontekstu imperativa očuvanja divlje faune i flore (2016/2054(INI)) - INTA - : Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI - : Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Izvješće o odgovornom vlasništvu nad kopitarima i skrbi o njima (2016/2078(INI)) - AGRI - : Julie Girling (A8-0014/2017)

- Izvješće o Uredbi Vijeća (EU) br. 390/2014 od 14. travnja 2014. o uspostavljanju programa „Europa za građane” za razdoblje 2014. – 2020. (2015/2329(INI)) - CULT - : María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma između Europske unije i Kneževine Lihtenštajna o dodatnim pravilima za instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza kao dio Fonda za unutarnju sigurnost za razdoblje 2014. – 2020. (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE - : Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET - : Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Izvješće o provedbi Uredbe (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (2015/2328(INI)) - CULT - : Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Izvješće o mogućnostima EU-a za poboljšanje pristupa lijekovima (2016/2057(INI)) - ENVI - : Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Izvješće o e-demokraciji u Europskoj uniji: potencijal i izazovi (2016/2008(INI)) - AFCO - : Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- *** II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI - izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti