Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d. - Briuselis

10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo ir Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

Nuomonė :

EMPL

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimas dėl oro susisiekimo, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Adrijos jūros mažų pelaginių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ECON, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 1-INF/2017. Teisingumo Teismas (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas perkelti DEC 02/2017 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl būtinųjų ūkinių triušių apsaugos standartų (2016/2077(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Pranešimas dėl bendros ES prekybos politikos atsižvelgiant į laukinės gamtos tvarumo reikalavimus (2016/2054(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Pranešimas dėl arklinių šeimos gyvūnų atsakingo laikymo ir priežiūros (2016/2078(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Pranešimas dėl 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 390/2014, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“, įgyvendinimo (2015/2329(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėja: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Pranešimas dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB, įgyvendinimo (2015/2328(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Pranešimas dėl ES galimybių pagerinti prieigą prie vaistų (2016/2057(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Pranešimas Demokratija Europos Sąjungoje: galimybės ir iššūkiai (2016/2008(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą (2016/2295(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika