Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 1. marts - Brisele

10. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)).
Atbilstoši Līguma 304. un 307. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļu dubultās uzlikšanas strīdu izšķiršanas mehānismiem Eiropas Savienībā (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu Adrijas jūras mazo pelaģisko sugu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ECON, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (Reglamenta 104. pants)

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1-INF/2017 – Tiesa (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2017, III iedaļa – Komisija (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- Ziņojums par lauksaimniecības trušu aizsardzības standartu minimumu (2016/2077(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Stefan Eck (A8-0011/2017).

- Ziņojums par ES kopējo tirdzniecības politiku saistībā ar nepieciešamību nodrošināt dzīvās dabas ilgtspējību (2016/2054(INI)) - INTA komiteja - Referente: Emma McClarkin (A8-0012/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

- Ziņojums par zirgu dzimtas dzīvnieku īpašnieku atbildību un šo dzīvnieku aprūpi (2016/2078(INI)) - AGRI komiteja - Referente: Julie Girling (A8-0014/2017).

- Ziņojums par Padomes 2014. gada 14. aprīļa Regulas (ES) Nr. 390/2014, ar ko izveido programmu „Eiropa pilsoņiem” laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, īstenošanu (2015/2329(INI)) - CULT komiteja - Referente: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE komiteja - Referents: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017).

- Ziņojums par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido pamatprogrammu „Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK (2015/2328(INI)) - CULT komiteja - Referente: Silvia Costa (A8-0030/2017).

- Ziņojums par ES iespējām uzlabot zāļu pieejamību (2016/2057(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017).

- Ziņojums par e-demokrātiju Eiropas Savienībā — iespējas un problēmjautājumi (2016/2008(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti (2016/2295(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0047/2017).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika