Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Zgodnie z art. 304 i 307 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Socjalnym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie lotniczym między Kanadą a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący decyzjI Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ECON, IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (art. 104 Regulaminu)

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 1-INF/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 02/2017 - Sekcja III - Komisja (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie minimalnych norm ochrony królików hodowlanych (2016/2077(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki handlowej UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej natury (2016/2054(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Sprawozdanie w sprawie odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (2016/2078(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 (2015/2329(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (2015/2328(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków (2016/2057(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Sprawozdanie w sprawie e-demokracji w Unii Europejskiej: potencjał i wyzwania (2016/2008(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności