Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 1. marec 2017 - Bruselj

10. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive2006/126/ES o vozniških dovoljenjih (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Predsednik se bo, v skladu s členoma 304 in 307 Pogodbe, o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Predlog direktive Sveta o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v Evropski uniji (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

IMCO

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ECON, IMCO, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1-INF/2017 – Sodišče (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 02/2017 - Oddelek III - Komisija (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

2.1) poročila

- Poročilo o minimalnih standardih za zaščito gojenih kuncev (2016/2077(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Poročilo o skupni trgovinski politiki EU v okviru zahtev glede vzdržnosti prostoživečih rastlin in živali (2016/2054(INI)) - Odbor INTA - Poročevalka: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Poročilo o odgovornem lastništvu in oskrbi kopitarjev (2016/2078(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 390/2014 z dne 14. aprila 2014 o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2014–2020 (2015/2329(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES (2015/2328(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Poročilo o možnostih, ki jih ima EU za izboljšanje dostopa do zdravil (2016/2057(INI)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Poročilo o e-demokraciji v Evropski uniji: potencial in izzivi (2016/2008(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov