Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ECON, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2017 – Domstolen (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (2016/2077(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Betänkande om EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (2016/2054(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Betänkande om ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (2016/2078(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (2015/2329(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Betänkande om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (2015/2328(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (2016/2057(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Betänkande om e-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar (2016/2008(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (2016/2295(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy