Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

12. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000149/2016) зададен от Mady Delvaux, от името на комисията JURI, към Съвета: Равновесие между половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) зададен от Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Claude Moraes и Seb Dance, от името на групата S&D, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Нарушения на правото на свободно движение на граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и прилагането на експулсиране след шестмесечен период (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Правна информация - Политика за поверителност