Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 1. ožujka 2017. - Bruxelles

12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000149/2016) koje je postavio Mady Delvaux, u ime u ime Odbora JURI, Vijeću: Ravnoteža spolova među sucima Suda Europske unije (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) koje je postavio Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Claude Moraes i Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Kršenja aktualnih prava na slobodu kretanja građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i primjena šestomjesečnih protjerivanja (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti